imgres

Så här dagen efter att globalismens grand old man David Rockefeller (101) gått bort kan det vara av intresse att påminna om familjen Rockefellers roll inom den moderna sjukvården. Man kan på goda grunder hävda att Big Pharmas centrala roll inom dagens skolsjukvård en gång uppfanns av David Rockefellers farfar John D. Rockefeller.

Familjen har även haft ett finger med i skapandet av överstatliga organisationer som FN och WHO där de har stort inflytande och de påverkar även och styr världsutvecklingen via olika lobbyorganisationer som Council on Foreign Relations, Trilaterala kommissionen, Planned Parenthood, Bilderbergruppen, Romklubben och många många fler. Därifrån har man skaffat sig ett oerhört inflytande på olika plan över politiken och skolsjukvården i främst västvärlden.

Så hur skaffade man sig inflytandet över skolmedicinen och skapande de gigantiska konglomeraten av multinationella läkemedelsföretag – Big Pharma – som blivit ryggraden i västs skolsjukvård? Denna sjukvård kallas den allopatiska medicinen och är idag fokuserad på piller, piller, strålning, piller, kirurgi och mer piller som helt dominerar dagens sjukvård. En gång för hundra år sedan kreerades denna strategi som en noga uträknad vinstmaskin av John D. Rockefeller.

Bakom familjen Rockefellers falska filantropiska fasad fanns en makthungrig cynisk avsikt att försöka styra hela världen med marknadsdominerande globala företag och banker och att avfolka den med barnbegränsningsprogram såsom tvångssterilisering, fluorering av dricksvatten, aborter och vaccinationer. Man såg lysande affärsmöjligheter inom sjukvårdssektorn, något som med råge har besannats.

John D. Rockefeller var mannen som i slutet av 1800-talet lyckades bygga upp världens första privata miljardförmögenhet i dollar inom oljeindustrin, en industri som man kan säga att han skapade. Han levde efter principen att konkurrens var en synd och eftersträvade därför alltid marknadsdominans med hjälp av monopol och andra begränsningar av konkurrens. Han hade en idé om att kunna utnyttja petroleumderivat för att skapa substanser som påverkade människans psyke, kropp och nervsystem. Han fann att många av dessa substanser var utmärkta för att dölja och stoppa olika symptom, men att de i allmänhet inte botade de underliggande sjukdomsorsakerna.

Rockefellers använde sina oljepengar för att köpa ut stora delar av den tyska läkemedelskartellen I.G.Farben. Det var samma företag som senare kom att hjälpa Hitler med framtagningen gifter att användas i hans folkmord. Med kontroll över tillverkningen av mediciner smidde sedan Rockefeller sin plan hur han skulle kunna förvandla denna industri till en exempellös vinstmaskin.

Han såg att det fanns en rik flora av olika typer av doktorer och metoder för sjukdomsbehandling på den här tiden, från kiropraktik till naturmedicin till homeopati till holistisk medicin till örtmedicin och mer. Han insåg att det gällde att eliminera allt som konkurrerade med den pillerbaserade medicinen där han hade sina ekonomiska intressen. För detta anlitade han en man vid namn Abraham Flexner för att år 1910 sammanställa en rapport till USA:s Kongress.

I rapporten fastslogs att det fanns alldeles för många läkare och medicinska skolor i USA och att alla naturliga behandlingsmetoder som existerat i hundratals till tusentals år var ovetenskapligt kvacksalveri. Rapporten föreslog standardisering av den medicinska utbildningen, varvid bara utbildning baserad på den allopatiska sjukvården skulle kunna få legitimitet i USA. Tyvärr lät sig Kongressen övertygas och rapportens förslag blev lag. Något senare lyckades man även få hampa demoniserat och förbjudet, inte för att det var farligt, utan för att det var en farlig konkurrent till Rockefellers piller. På detta sätt kom hela den västliga medicinen att bli dominerad av Big Pharmas petoleumbaserade piller som människans kropp inte helt kan assimilera, varför de ofta uppvisar svåra biverkningar. Läkare som försökte hjälpa sina patienter med naturliga behandlingsmetoder riskerade att anklagas för kvacksalveri och förlora sina legitimationer

Historien slutar inte här. De hyperförmögna familjerna Rockefeller och Carnegie använde och använder skattebefriade stiftelser till vilka de fört över stora delar av sin förmögenhet för att undgå skatt. Via dessa förment filantropiska stiftelser erbjöd man sedan stora anslag till medicinska utbildningsfakulteter över hela USA – under förutsättning att de bara undervisade inom den allopatiska ramen och att donatorerna fick utse styrelseledamöter till skolorna. Detta kallades effektiv filantropi, vilket outtalat innebar att man räknade med valuta för sin investering.

På detta sätt lyckades Rockefellers m.fl. systematiskt eliminera all undervisning om naturliga vårdmetoder med hjälp av örter och andra växter och betydelsen av människors kost för hälsan. Resultatet är att utbildningssystemet idag examinerar ut läkare som är totalt okunniga om det intima sambandet mellan kost och hälsa och som är analfabeter inom naturmedicin.

På detta sätt har skolsjukvården kommit att helt bryta med vad läkekonstens fader Hippokrates en gång slog fast att man skall låta kosten vara vår medicin och medicinen vår kost. Eftersom vi i Sverige i det mesta låtit och låter oss styras av amerikanska makthavare är situationen densamma hos oss. En svensk läkare har efter sju års utbildning bara några få timmar orientering om kostens betydelse och den orienteringen är i sin tur byggd på delvis falska hypoteser.

Den bistra sanningen är i allmänhet, att när du går till din doktor i västvärlden så ses du som en potentiell marknad för läkemedelsindustrins produkter. En färsk larmrapport visar hur Big Pharma betalar stora summor i mutor till våra läkare för att få dem att skriva ut deras piller. Big Pharma har inget incitament att bota dina sjukdomar, därför att en botad patient är en förlorad kund. Och även om du inte är sjuk är du intressant för Big Pharma som försöker övertyga dig om att du är sjuk, så att du behöver ta deras piller.

Industrin har lyckats få en rad fullständigt ofarliga tillstånd accepterade som nödvändiga att behandla bl.a. genom att anpassa gränsvärden så att stora friska delar av befolkningen skall kunna övertygas om nödvändigheten livslång pillerförskrivning. Det mest lukrativa på senare år har varit att inbilla människor att förhöjda kolesterolvärden är farligt, när det är tvärt om. På den myten har man lyckats sälja piller för flera hundra miljarder dollar på senare år.

För att kunna prångla ut verkningslösa och ofta direkt farliga piller har man inom industrin utvecklat metoder som måste rubriceras som uppsåtligt forskningsfusk något som en rad medicinska visselblåsare skrivit om här, här och här bara för att ta några få exempel.

Många av dagens mediciner är baserade på naturliga föreningar från växter, men eftersom man inte kan patentera dem finns inget intresse för att sälja den fungerande naturliga föreningen, utan man tar in den i sitt labb och kopierar och modifierar den kemiskt så att den går att patentera. Eftersom det naturliga ämnet modifieras ökas även risken för oönskade biverkningar. När man har sitt patent marknadsförs pillret som ett undermedel, medan man samtidigt ser till att via sina betalda forskare misskreditera den naturliga originalföreningen som värdelös.

Den västliga skolmedicinen har på många sätt förlorat sitt existensberättigande – att bota sjuka. Idag genomförs långa serier av ingrepp, labtester och andra undersökningar utan att ha något att göra med återställd hälsa hos patienter. Många undersökningar kan t.o.m. misstänkas öka risken för sjukdom genom cancerogen strålning eller den infektionsrisk som hela tiden stiger på våra sjukhus p.g.a. deras oförmåga att hålla resistenta bakterier under kontroll. Screening för olika sjukdomar har visat sig ha ringa effekt på dödligheten, men de är ett bra sätt att skaka fram fler kunder för fortsatta dyra undersökningar. Mammografi mot bröstcancer misstänks t.ex. öka risken för spridning av cancerceller p.g.a. det våld som man utsätter brösten för.

En annan del av strategin är att öka läkemedelsindustrins marknad genom kollektiva sjukförsäkringar betalda med skattemedel eller pengar från arbetsgivare. Det är ingen slump att globalisternas marionett Obama drev igenom sitt Obama-care. Det var ett av hans uppdrag när man finansierade hans valkampanj via sina filantropiska stiftelser. Genom ta in människors pengar via skattsedeln kan man sedan med dessa pengar finansiera ökad förskrivning av Big Pharmas piller mot diagnoser som man lyckas ställa och mindre pengar blir kvar för privata utgifter – folket blir fattigare och Rockefellers rikare.

Skolsjukvården är big business men även en big killer. En kartläggning år 2000 visade på att bara i USA dog 225.000 patienter årligen inom skolsjukvården av olika komplikationer och felbehandlingar. Men det omfattade bara direkta dödsfall, tar man även med de indirekta orsakade av olika läkemedelsbiverkningar rörde det sig 2011 om nästan 800.000 bara i USA. Detta är idag så omfattande att det blivit den tredje vanligaste dödsorsaken efter kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

De av globalisterna kontrollerad medierna MSM slår garanterat upp en jättenyhet om några personer omkommit i en skjutning eller terrorattack, men att över 2000 amerikaner dör varje dag i onödan beroende på den av Rockefeller och de övriga globalisterna skapade västliga sjukvården är det knäpptyst om. Det skall dock sägas att sjukvården via akutvård och skicklig kirurgi och vissa väl fungerande mediciner givetvis räddar en massa människor undan en för tidig död.

Den västliga sjukvård som vuxit fram ur Rockefellers hundraåriga strategi har nu kommit in i en återvändgränd. Tillsammans med samma förmögna familjers Big Food-industris industrimat har man skapat en situation där människor nu blir sjuka i en sådan omfattning att det utbrutit en global metabol pandemi som man tappat kontrollen över. Och även om man ännu inte blivit sjuk så finns en strategi för att inbilla människor att de är sjuka och behöver fler piller. Big Pharma som skapats av denna strategi kan bäst liknas vid en malign växande cancertumör inom samhällskroppen som riskerar att ruinera oss.

Vi får hoppas att bortgången av globalismens och Rockefellerklanens grand old man markerar en vändpunkt för dessa krafter och att sjukvården äntligen börjar återvända till sin lärofader Hippokrates och åter börjar bota de sjuka med allt naturen har att erbjuda och att man rensar ut farliga och oftast helt verkningslösa syntetisk piller.