imgresimages

Skandalen med den forskningsfuskande professorn Paolo Macchiarini vid Karolinska Institutet (KI) upprör just nu och har lett till att institutets rektor tvingats avgå och sannolikt åker hela styrelsen. Skandalen har skadat den institution som delar ut Nobelpriset i medicin och därmed tilldelat vårt land en svår prestigeförlust. Problemet som jag ser, är att detta dessvärre bara är toppen på ett isberg av institutionaliserat forskningsfusk och organiserad korruption inom institutet.

Jag skrev igår om de astronomiska ekonomiska intressena bakom världens största industrier Big Food och Big Pharma och hur dessa ligger bakom världshistoriens utan jämförelse största hälsokatastrof. Baserat på forskningsfusk har politiskt beslutade riktlinjer för människors kost lett till en pandemi av metabol sjuklighet som redan börjat drabba 2.100 miljoner människor i världen. Detta är grundorsaken bakom de två vanligaste dödsorsakerna i västvärlden – hjärt-kärlsjukdom och cancer. Hälsokatastrofen har mötts med en massiv förskrivning av kemiska preparat från Big Pharma som döljer sjukdomssymptomen i stället för att gå till botten med sjukdomsorsakerna. Bruket av dessa preparat är nu den tredje vanligaste dödsorsaken, 783.936 personer dog  förra året i USA av biverkningar från s.k. läkemedel.

Orsaken bakom den metabola sjukligheten är politisk klåfingrighet med att lägga sig i människors kosthållning som baserats på det värsta forskningsfusket i medicinhistorien, ett forskningsfusk som får Stalintidens lysenkonism att framstå som rena söndagsskolan. Jag har vid upprepade tillfällen upplyst om hypotesen om kolesterols farlighet och det påstått hälsovådliga mättade naturliga fettet i kosten. Denna tvåhövdade hypotes har vid upprepade tillfällen i massor av forskningsstudier visat sig falsk. En ny studie från University of Cambridge där man sammanställt 50 studier omfattande en miljon människor har man inte funnit något bevis för den nämnda hypotesen – tvärt om. Den mat som ihärdigt stämplats som ohälsosam visar sig snarast vara den nyttigaste och det som rekommenderats istället, är det som orsakar en stor del av den metabola sjukligheten i världen.

Att denna falska hypotes överhuvudtaget kunnat få genomslag är den största medicinska skandal någonsin. Redan på 20-talet visade nämligen bl.a. Nobelpristagaren Otto Warburg att metabol ohälsa orsakades primärt av socker och andra lättförbrända kolhydrater. Även forskaren Weston Price visade vid samma tid att kvarvarande naturfolk som inte åt den kolhydratrika spannmålsbaserade kosten var betydligt friskare än och saknade vanliga missbildningar hos övriga mänskligheten. Att hypotesen fortfarande hålls vid liv beror på de fullständigt astronomiska ekonomiska intressena bakom den hälsovådliga industrimaten (17.000 miljarder kr/år) och de kemiska preparaten för att dölja sjukligheten (6.000 miljarder kr/år). Denna ekonomiska realitet har totalt korrumperat såväl vetenskapen som myndighetsutövningen på området. Detta finns beskrivet av en rad visselblåsare i olika böcker, nu senast i läkaren och medicinkonsulten Peter C. Götzsches bok Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet. Han visar hur Big Pharma utvecklats till ett organiserat brottssyndikat som räknar sina mångmiljardböter för brottsligheten som en normal rörelsekostnad.

Trots den förkrossande bevisningen mot den pseudovetenskapliga fetthypotesen har professorer som fortsätter att hävda denna en mycket framskjuten position inom KI. Jag tänker i första hand på professorerna Maj Lis Hellenius, Stephan Rössner och Claud Marcus som vi nästan dagligen möter i media som förmenta auktoriteter inom kost och hälsa. Samtliga har mycket starka bias till såväl Big Pharma som Big Food och samtliga bedriver en systematisk lobbyverksamhet till förmån för dessa industriers farliga preparat och hälsovådliga kost.

Docent Ralf Sundberg som för några år sedan gav ut boken Forskningsfusket skriver på sin blogg:

”För att ytterligare befästa myten om att kolesterol skulle vara farligt har framförallt läkemedelsbolaget Pfizer satsat marknadsföringsmedel på att inrätta professurer vid många universitet, och särskilt då i ämnet kardiovaskulär prevention, som innebär förebyggande behandling mot hjärtkärlsjukdom. Detta initiativ uppskattas säkert av många universitet och sjukvårdshuvudmän, eftersom det innebär ett tillskott till budgeten, men syftet bakom satsningen är förstås att Pfizer vill sälja mer läkemedel. Förfarandet tjänar ytterligare ett syfte. De personer som tacksamt tar emot dessa professorstitlar som de annars knappast varit kvalificerade för och dessutom får sin verksamhet finansierad av Pfizer hamnar i en beroendeställning. Därför ser de det sedan som sin uppgift att stå upp för kolesterolhypotesen, när denna kritiseras av mer seriösa forskare. Med en professorstitel kan dessa personer sedan röra sig självsäkert i media och få tilltro till nästan vad de säger, eftersom media så gott som alltid intar en beundrande attityd och tilldelar professorer expertroller även i frågor som ligger lite vid sidan om professorns egentliga ämne.

Den 7 januari 2008 invigdes en så kallad livsstilsmottagning vid Sveriges mest prestigefyllda medicinska institution, nämligen Karolinska institutet (patientmottagning sker givetvis inom Karolinska sjukhuset precis som i fallet med Macchiarini). Professor i kardiovaskulär prevention vid denna är allmänläkaren Mai-Lis Hellénius. Bland sina övriga meriter kan Hellénius räkna att hon sitter i Swedish Nutrition Foundations (SNF) forskningsråd. SNF (som är en lobbyorganisation för Big Food) har tidigare bidragit till att finansiera hennes forskning. Dessutom sitter hon i Livsmedelsverkets expertgrupp för kostfrågor, tillsammans med sin make Tommy Cederholm, som är professor i nutrition i Uppsala och dessutom styrelseledamot i SNF.”

Denna typ av högst diskutabel verksamhet bedrivs alltså sedan flera år inom KI:s väggar. När man betänker vilka enorma hälsoproblem som orsakats av myten om kolesterol och naturligt animaliskt fetts hälsovådlighet, och som Pfizers livsstilsmottagning aktivt medverkat till, framstår Macchiarinis forskningsfusk som kostat sex liv som en struntsak.

Det är motiverat att fråga sig varför narcissisten Macchiarinis oetiska strävan efter uppmärksamhet kan få så stort genomslag i opinionen, samtidigt som en långt mer oetisk och för folkhälsan långt skadligare verksamhet kan bedrivas år efter år utan att uppmärksammas? Var finns de grävande journalister vars jobb är att granska makthavarna?

Dessvärre är svaret trivialt, det är bara to follow the money! Hela branschen och även KI är korrumperad av pengar från Big Pharma. Ingen vill ifrågasätta Hellenius verksamhet vid KI för då skulle man tappa en massa forskningsmedel som industrin pumpar in, mot att den får inflytande över den forskning som bedrivs. Att sparka ut och brännmärka skojare som Macchiarini kostar inga förlorade anslag, men att göra detsamma med Pfizers livsstilsmottagning och livsmedelslobbyns handgångna inom KI skulle svida.

Det vi måste fordra idag för att KI:s goda namn och rykte skall kunna återupprättas är att man inte bara tar itu med ansvaret för Macchiariniskandalen utan även med det otillständiga inflytande som utövas av såväl Big Food som Big Pharma på forskningen inom institutet. Man måste helt enkelt skapa en rågång mellan vad som är oberoende forskning och vad som är sådant som bedrivs på uppdrag från och under inflytande av industrin. En första åtgärd är att byta ut hela KI:s styrelse och sätta in kompetent folk som kan uppvisa en bias som är fri från alla industriintressen.