800px-Ford_Kissinger_Rockefeller

På bilden ser ni Henry Kissinger, Nelson Rockefeller och Gerald Ford.

Kissinger erkände i Los Angeles Times 1993 att antagandet av NAFTA kommer att innebära det mest kreativa steget mot en ny världsordning som tagits av någon grupp av länder sedan slutet på det Kalla Kriget. … NAFTA är inte ett traditionellt handelsavtal utan arkitekturen för ett nytt internationellt system. Olika mångnationella handelsavtal inom ramen för WTO är en mycket viktig del av globalisternas strategi för att stärka deras multinationella företag på nationella intressens bekostnad.

Den linjen har fortsatt nu senast med nya handelsavtal som TPP och TTIP där de multinationella företagens ställning kommer att kraftigt stärkas på nationalstaternas bekostnad. Rockefellers har gått i spetsen för hela Free Trade Area of the Americas-processen (FTAA) under flera decennier genom en rad organisationer som CFR, TC, IIE, Chase Manhattan Bank, Council of the Americas, The Americas Society, Center for Inter-American Relations, och andra institutioner där de har inflytande.

Ett annat viktigt överstatligt maktinstrument är militärallianser som NATO. En aggressiv utvidgning har genomförts efter det kalla kriget trots Warszawapaktens upplösning. Bilderbergaren, EU:s tidigare utrikestalesman och tidigare NATO-chef Javier Solana har hävdat att EU måste vara laboratoriet för en struktur för internationella relationer med hjälp av en världsregering. Genom EUISS (European Union Institute for Security Studies) har han lanserat ett digert dokument innehållande förutsägelser om hur EUs säkerhets- och försvarspolitik mot denna bakgrund skulle kunna se ut 2020.

EUISS världsbild ser ut så här:

Globalister                                                                           Exempel        

Multinationella företag – TNC                                       Fortune Global 1,000

Postmoderna – PMC                                                          OECD+

Snabbutvecklande  – RTS                                                 Kina, Indien, Brasilien

Lokalister

Instabila moderna – SMS                                                Arabvärlden

Alienerade moderna – AMS                                           Nord Korea, Burma, Ryssland?

Lågutvecklade – PMS                                                      Den nedre miljarden

Bilden avslöjar väldigt mycket av hur globalisterna tänker. De ger multinationella bankerna och företagen en huvudroll, vilket legitimerar den globala makt som utövas av oligarkerna. Det är en maktutövning där folkligt demokratiskt inflytande är otänkbart. Man räknar in OECD-länderna bland globalisterna, vilket inte längre är en självklarhet med alla nationella rörelser som växer sig starka på många håll.

Det är inte självklart att räkna Kina, Indien och Brasilien bland globalisterna. I den mån Kina är globalist, så är det en helt annan världsordning som de eftersträvar. Det är en världsordning som ser ut som en lök med skal på skal och Kina i mitten, knappast oligarkernas NWO. Globalisternas strävan att underminera det nationalistiska Ryssland för att kunna inlemma landets enorma naturtillgångar under sin makt kommer att stoppas av Kina. För övrigt tyder knappast Rysslands resoluta engagemang för att bryta dödläget i det fleråriga utnötningskriget i Syrien på någon alienation. Den världsbild som EU:s säkerhetsarbete utgår från haltar m.a.o. betänkligt.

Om EUs roll i globaliseringen skriver man bland annat att: postmoderna samhällenas (eg. OECD/västvärlden) strategiska uppgift de närmsta decennierna kommer delvis att vara att säkerställa den stabila utvecklingen av globaliseringen, men också att agera barnmorska för det nya politiska system som är på väg att utvecklas genom framträdandet av nya aktörer och maktförhållanden. Om vi handlar rätt kan EU framträda som en framstående partner i ett nytt, globaliserat politiskt och ekonomiskt system.

Klimatfrågan och andra miljöfrågor är tacksamma instrument för att motivera en ny form av kolonialism från globalisternas sida. Förment ideella Världsnaturfonden (WWF) med starkt stöd från Europas kungahus och från Oligarkerna är ett viktigt redskap denna neokolonialism. EUISS påpekar att bristen på acceptans av miljöstandard kan framtvinga att förbigå nationalstaters suveränitet. Man hävdar att framåt år 2020 kommer miljösäkerhet vara en väldigt mycket viktigare säkerhetsfråga än mänsklig säkerhet, vilket onekligen är uppseendeväckande i skuggan av dagen terror. Några klimatförändringar som avviker från normal variabilitet har vi ännu inte sett, de finns bara i Obama-regimens manipulerade historiska data.

Uttalanden från Obama tyder på att USA/NATO i en nära framtid kan komma att ingripa militärt mot länder som man menar är en fara för klimat och miljö. Detta är mycket allvarligt med tanke på att den amerikanska klimatpolitiken är baserad på förfalskade data om klimatutvecklingen. Minnet av desinformationen om Iraks massförstörelsevapen smyger sig på. Man pratar även om en europeisk militär- och polisstyrka därför är nödvändig för att bygga upp ett försvar av miljön.

Jag har tidigare frågat mig om den västliga oligarkin på detta sätt börjat bygga upp en förevändning för ett militärt ingripande för att stoppa den hotande ekonomiska tillväxten i Kina och Indien? Jag rekommenderar er att läsa boken When China Rules the World. The end of the western world and the birth of a new global order av britten Martin Jacques innan ni börjar tro på oligarkernas NWO.