anders_large

Överläkare Anders Svenningsson

I dagens SvD Debatt hittar vi ett förtvivlat rop på hjälp från sex engagerade Umeå-läkare mot den hänsynslösa läkemedelsindustrin – Big Pharma.

Läkarna skriver att ända sedan 2006, då det första högaktiva MS-prepa­ratet lanserades, har vi i Umeå arbetat målmedvetet för att uppnå total inflammationsfrihet vid MS. Men det visade sig att de registrerade MS-läkemedlen inte höll måttet för våra högt ställda behandlingsmål vad gäller effekt, säkerhet och biverk­ningar. Vi kunde då med stöd av den fria förskrivningsrätten och en publicerad vetenskaplig studie erbjuda en annan behandling, Mabthera, till våra patienter med MS. I takt med att de gynn­samma effekterna blev uppenbara för både oss och patien­terna ökade användningen successivt. Behand­lingen skedde hela tiden under noggrann övervakning av sjukdomsaktivitet och biverk­ningar, vetenskapliga studier pågick för att kunna dokumentera och redovisa effekt och säkerhet och patien­terna var fullt informerade om att Mabthera inte var ett läkemedel registrerat för MS. Detta är möjligt inom ramen för den fria förskrivnings­rätten i Sverige i dag och gagnar enligt oss både patien­terna och samhället.

Läkemedelsbolaget som har marknadsrättig­heterna för Mabthera (Roche) insåg tidigt att det inte skulle kunna ge högsta möjliga vinst vid MS eftersom ­endast några år återstod av patentet. I stället utvecklade bolaget ett läkemedel med identisk verkningsmekanism, men små skillnader gjorde att det betrak­tades som ett nytt preparat. Därmed kunde också nytt patent sökas. Nu har detta preparat testats i stora registreringsstudier och visat sig vara säkert och mycket effektivt. Detta är förväntat eftersom dess verkningsmekanism är så gott som identisk med Mabtheras. Preparatet kommer att börja säljas inom kort i Sverige. Med största sannolikhet kommer det nya preparatet att få ett pris mot­svarande många gånger priset för Mabthera på årsbasis. Om möjligheten att använda Mabthera då inskränks skulle betydligt färre personer med MS få tillgång till denna mycket effektiva behandlingsprincip.

Vår behandlingsfilosofi att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS är nu under attack från läke­medelsindustrin. Först från en av de allra största aktörerna som marknadsför flera storsäljande preparat, och nu senast från läkemedelsindustrins branschförening, LIF. De utövar press mot myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i syfte att stoppa användandet av Mabthera, bland annat genom ett hotfullt brev skrivet av en välkänd advokatbyrå (se Carl-Magnus Hake, Dagens Medicin 13/4). Samma läkemedelsföretag har anmält oss till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att inte arbeta enligt god klinisk praxis. Nu senast har Socialdepartementet mottagit en skrivelse där LIF önskar att de utreder läkarnas fria förskrivningsrätt. Målsättningen är att kraftigt inskränka vår möjlighet att förskriva andra läkemedel än de som är officiellt registrerade för sjukdomen i fråga. ­Enbart läkemedelsföretaget som har patent för ett preparat kan ansöka om sådan registrering.

Detta är ett nytt skrämmande exempel på hur läkemedelsindustrins makt över skolsjukvården och över samhällets myndigheter är ett hot mot folkhälsan och samhällsekonomin. Att detta kan fortgå är ett politiskt ansvar, som av allt att döma dagens i stort sett obildade politikeradel inte är kapabla att utöva. I brist på egen insikt och förståelse vågar ansvariga politiker helt enkelt inte ifrågasätta denna hänsynslösa verksamhet.

I samma nummer av SvD kan vi läsa att chefen för det av bl.a. Wallenbergs ägda läkemedelsföretaget AstraZeneca Pascal Soriot kasserar in en årslön på 108.000.000 kronor. Det är en årslön för ett sjukvårdsbiträde per dag. Han är därmed den högst avlönade chefen i ett delvis svenskägt företag. Wallenbergdirektören Leif Johansson är den ordförande i AstraZeneca som beviljat fantasilönen.

Jag har tidigare redogjort för hur professor Peter Gøtzsche som är ordförande för nordiska Cochraneinstitutet rubricerat stora delar av Big Pharmas verksamheter (inkl. AstraZeneca) som ekonomisk brottslighet. Biverkningar från industrins kemiska preparat är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Bevisligen en verksamhet som skördar miljontals liv och som är ytterst lönsam för alla inblandade.

Vilket politiskt parti blir det första att våga ställa sig på patienternas, läkarnas och allmännyttans sida mot ett totalt hänsynslös och maktfullkomlig läkemedelsindustri och de hyperförmögna oligarker som är storägare i denna industri?