Bildande av en riksförening för metabola sjukdomars bekämpande i Hippokrates anda

Den 20 juni år 1951 grundades Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande. Initiativtagare var två privatpersoner som båda hade haft cancer. Man ordnade i december 1950 ett möte med dåtidens främsta cancerforskare som resulterade i bildandet av riksföreningen. Organisationens syfte var att samla in pengar till cancerforskningen. År 1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden.

Ett ödets ironi är att cancersjukdomarna i världen som dittills följt en ganska lugn stigande trend plötsligt började öka kraftigt just omkring år 1950. Trendbrottet kan i stor utsträckning kopplas samman med en snabbt ökande tobaksrökning och konsumtion av sötsaker. Den stigande sjukligheten resulterade år 1971 i beslutet av USA:s president Nixon att starta kriget mot cancern. Man började anslå mycket betydande belopp till cancerforskningen.

Tobaksindustrin mobiliserade grupper av korrumperade läkare som mot betalning försökte övertyga folk om att rökning var något nyttigt. De lyckades på det sättet försena viktiga åtgärder för att minska rökandet. Med tiden blev dock bevisen dem övermäktiga och rökningen stämplades som en stor hälsofara. Sedan man i utvecklade länder till slut började vidta åtgärder mot rökningen, har industrin istället med framgång koncentrerat sin marknadsföring på länder med lägre utvecklingsnivå. Från att tidigare marknadsföra rökning mot övre medelklassen som något trendigt, sköt man nu in sig på grupper med lägre utbildning och medvetandenivå. Man har även börjat intressera sig för andra lukrativa branscher såsom t.ex. läkemedel.

Efter över 60 år av investerade mångmiljardbelopp i cancerforskning är resultatet ytterst nedslående. Cancersjukligheten fortsätter att öka över hela världen och marginellt större andel av de sjuka blir botade. Snart måste vi räkna med att varannan kommer att få cancer under sin livstid. Man har visserligen lyckats förlänga överlevnaden något, men till priset av behandlingar som ofta försämrar livskvaliteten betydligt och inte sällan orsakar nya cancertumörer.

Senare tids forskning ger vid handen att orsaken till de klena forskningsresultaten, sannolikt har att göra med att forskarna i stor utsträckning letar på fel ställe. Cancerforskningen har varit dominerad av hypotesen att sjukdomen är orsakad av mutationer i cellernas DNA, medan allt mer tyder på att orsaken i första hand är metabol. Denna felinriktning av forskningen blir desto märkligare, om man betänker att Nobelpristagaren Otto Warburg redan på 20-talet tydligt visade, att cancer är en metabol sjukdom orsakad av skador på mitokondrierna som sköter cellernas energiförsörjning. Kostens viktiga roll för cancersjukligheten har nästan helt negligerats.

Den enda förklaring till cancerforskningens stora misslyckande som jag kan finna, är att hela branschen med tiden blivit korrumperad av mycket starka ekonomiska intressen från Big Pharma. Både forskningen och vården är en mångmiljardindustri som lever sitt eget liv. För de ledande cancerforskarna handlar det även om prestige, det har inte funnits på kartan att erkänna att man gjort hela sin forskarkarriär baserat utifrån en ofullständig och kanske helt felaktig vetenskaplig hypotes.

Den goda tanken när man bildade Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande har tyvärr förfelats p.g.a. att Big Pharma och forskaretablissemanget fått ett för stort inflytande över de forskningsmedel som fördelas, vilket strypt allt kreativt nytänkande.

Den metabola pandemin vår tids största hälsokatastrof

Precis som tobaksindustrin på 50-talet försökte stoppa åtgärder mot rökning, betalade Big Food på 60-talet forskare (enligt en färsk artikel i New York Times) för att spela ner länken mellan socker (kolhydrater) och metabola sjukdomar. I stället pekade man ut mättat animaliskt fett som orsaken till sjukligheten. Den desinformationskampanjen blev till skillnad från tobakskampanjen skrämmande framgångsrik. Den falska fetthypotesen lades i början av 80-talet till grund för statliga kostråd över hela västvärlden, trots att det redan då fanns gott om forskning som motsade den. Hela det medicinska etablissemanget har i femtio år baserat såväl vård som forskning på den förfalskade hypotesen. Den har lagt grunden till en global industri kontrollerad av ett halvdussin globala jätteföretag som saluför avfettad ohälsosam industrimat och en global läkemedelsindustri som tillhandahåller mängder av farliga piller som i sig är den tredje vanligaste dödsorsaken idag.

På samma sätt som rökning och sötsaker fick cancerförekomsten att börja öka kraftigt runt 1950, har den övriga metabola sjukligheten ökat lavinartat efter att kostråden mot mättat fett kom ut omkring 1980 och konsumtionen av avfettad processad industrimat exploderade. Trots allt mer avancerad sjukvård ökar förekomsten av alla de metabola sjukdomarna fetma, åderförkalkning, högt blodtryck, diabetes 2, cancer och Alzheimer. Skolsjukvården har tappat kontrollen över sjukdomsutvecklingen.

Problemet idag är att enorma ekonomiska intressen inom såväl Big Food, Big Pharma som Big Care har vuxit upp baserade på den falska fetthypotesen. Sammantaget utgör denna industri den utan jämförelse största globala industrisektorn. T.ex. är världens mest sålda medicinska preparat statiner som sänker människors blodkolesterol, trots att all modern forskning visar att alla kvinnor och äldre män med de högre kolesterolnivåerna är friskare och lever längre. De enda som behöver dessa piller är de två av tusen som lider av sjukdomen hyperkolesterolemi.

De låsningar och systemfel som byggts in i samhällsekonomin har cementerat en utveckling som lett till en skenande metabol pandemi som vården i framtiden inte kommer att klara av. Av allt att döma klarar varken vården eller de statliga myndigheterna inom livsmedel och hälsa av att bryta sig ur denna utveckling, de ekonomiska intressena är helt enkelt för övermäktiga. Media styrs idag av samma starka globala intressen som kontrollerar de globala industriintressena, så därifrån kommer nästan ingen kritisk granskning. Politikerna saknar tillräcklig kunskap och klarar därför inte heller av att fatta självständiga beslut. De viker sig för det bitvis korrumperade medicinska etablissemang som befinner sig på villovägar.

För oss medborgare som lever i detta dysfunktionella system, återstår bara att ta saken i egna händer. Det är med andra ord hög tid att vi själva tar initiativ till bildandet av en egen riksförening helt fristående från staten och de stora etablerade intressena inom såväl livsmedel, läkemedel som sjukvård.

 

Riksföreningen mot metabola sjukdomar

Jag vill med denna krönika sondera terrängen hos er läsare för grundandet av en riksförening för hängivna medborgare som är beredda att engagera sig i arbetet med att mota och bota den växande metabola sjukligheten. Jag är nämligen helt övertygad om att detta är möjligt. Det är våra och våra käras liv det handlar om. Det handlar även om att vi under våra sista år skall kunna leva ett människovärdigt liv med förståndet i behåll till sista andetaget. Vi skall hjälpa våra gamla att vara friska när de dör helt enkelt.

Den förening jag tänker mig, skall bygga egna system för att kunna erbjuda hjälp till självhjälp för dem som vill minska sin risk att drabbas metabola sjukdomar. Den skall även kunna hjälpa de som redan drabbats av dessa sjukdomar med råd och kontakter rörande alternativ administration av sjukdomarna. Detta som ett komplement till den bristfälliga vård som den dysfunktionella medicinska skolsjukvården tillhandahåller.

Det skall åstadkommas genom att föreningen följer den oberoende vetenskapen rörande förebyggande åtgärder och alternativa vårdmetoder med hjälp av oberoende forskare utan aktuella bindningar till industri och myndigheter. I det senare fallet kommer det sannolikt att röra sig om högt bildade personer som lämnat sin aktiva tjänst inom såväl medicinsk som annan forskning. Jag tänker mig även stöd från ett nätverk av medlemmar med egna erfarenheter av framgångsrik administration av egen metabol sjuklighet.

Ett viktigt område där föreningen bör engagera sig är att hjälpa äldre sjuka som satts på multimedicinering av skolsjukvården. Det är nödvändigt att minska antalet mediciner och där det är möjligt ersätta syntetiska preparat med stora biverkningar med naturliga utan biverkningar. Speciellt bör föreningen hjälpa äldre som blivit satta på kolesterolsänkande preparat med att följa upp biverkningar och visa på vetenskap rörande effekterna av dessa mediciner. Behandling av högt kolesterol är för det stora flertalet helt kontraproduktivt.

Ett helt centralt område för föreningen kommer givetvis att vara råd om kosthållning vid metabol sjukdom och om upplysning rörande lämplig kost för att inte drabbas av metabol sjuklighet.

En förening som jobbar på detta sätt med sjuka människor kommer givetvis att mötas av bitvis hård kritik från den etablerade skolsjukvårdens och statliga myndigheters företrädare. Det är bara att studera de tidvis hätska angreppen på dem som förordar den framgångsrika LCHF-kosten. Det blir av det skälet viktigt att föreningens verksamhet vilar på principen om hjälp till självhjälp och att man, när man lyfter fram specifika råd, pedagogiskt kan ange vilka vetenskapliga grunder man har för dessa råd.

Slutligen men inte minst bör föreningen verka som en stark röst i samhällsdebatten i hälsofrågor och den bör bedriva lobbyverksamhet för att få politiska beslutsfattare att skapa en incitamentsstrukturer som är gynnsam för hjälp till självhjälp. Man bör t.ex. bedriva lobbying för att sjuka som själva lyckas bota diagnostiserad metabol sjukdom med alternativa medel, skall kunna få del av det statliga läkemedelsstödet. Här finns mycket stora samhällsekonomiska vinster att hämta i form av minskad belastning på sjukvården och i form av högre produktivitet från dem som på detta sätt förblir friska.

 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att engagera dig som en av föreningens grundare ber jag dig till en början anmäla dig i kommentarfältet till krönikan eller om du inte vill skylta där genom att sända ett mejl till mig på adressen larsbern@live.se. Kom även gärna med kompletterade idéer hur en sådan här riksorganisation bäst utformas.

Intresseanmälan skall innehålla namn, postadress, mejladress, utbildning, tidigare och nuvarande yrkesutövning, metabol sjukdomshistorik samt i vad mån det finns några tidigare eller nuvarande bias till industri och myndigheter. Sänd gärna med en bild också.

Om intresset blir tillräckligt stort lovar jag att kalla till ett konstituerande möte under våren.