800px-Face_paint_girls

Från barnläkaren Leif Elinder har jag fått följande inlägg som skrevs år 2006, men som är än mer aktuellt i dagens hälsodebatt/Lars Bern

Saker som tidigare var vardagssvårigheter har plötsligt blivit medicinska. Alla vill ha en diagnos. I påkostade kampanjer maskerade som utbildning lanserar vissa intresseföreningar adhd som en hjärndefekt. Lärare blir sjukdomsfinnare i en stökig miljö, skriver Leif Elinder.

”Det finns en benägenhet i vårt samhälle att medikalisera problem som inte är medicinska, att söka psy­kopatologi där det bara finns patos och att ge sken av att vi förstår fenomen bara för att vi ger dem ett namn” (Kutchins & Kirk i boken Making us crazy).
För ett antal år sedan fällde chefen på ett ledande läkemedelsföretag följande yttrande. ”Tänk om vi hade en produkt som folk alltid vill ha — en produkt som vi likt tuggummi kan sälja när som helst och till alla”. Visionen håller på att förverkligas. Folk inbillas att de är sjuka.

Genom att vidga sjukdomsbegreppet skapas en marknad för fler läkemedel. Förfaringssättet kallas sjukdomsmakeri (”disease mongering”). Fenomenet beskrivs av medi­cinjournalisterna Ray Moynihan och Alan Cassels i boken Selling sickness.
Läkemedelsföretagen är inte de enda aktörerna i detta drama. Författarna visar hur informella allianser uppstår mellan olika företag och beslutsfattare — hur det skapas intima nätverk mellan läkare, intresseför­eningar och PR-institut och hur medierna utnyttjas för att föra ut budskapet. Tillstånd som tidigare betraktades som vardagssvårig­heter har plötsligt blivit medicinska. Som exempel kan nämnas kronisk värk, kronisk trötthet, klimakteriebesvär, fetma, finnar, fulhet, minskad sexlust, spelmani, öronsusningar, överkänslighet, social fobi (blyghet), ouppmärksamhet (adhd), inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) med mera.

I skolan är adhd den vanligaste medicinska avvikelsen — ett horoskopbegrepp som utöver en reell men sällsynt sjukdoms­kärna fångar in allt som vuxna betraktar som socialt störande. Tillståndet uppmärksammas vanligen efter skol­start då eleven inte hänger med undervisningen. För att få skriva ut medicin måste dessa problem diagnostiseras och klassas som sjukdom. Man kan inte dela ut narkotikaklassade preparat till barn bara för att de beter sig olämpligt. Först måste det till en medicinsk etikett. Det felaktiga uppträdandet måste diagnostiseras som ett funktionshinder, hjärndysfunktion eller som en (gärna medfödd) kemisk obalans i hjärnan i behov av medicinsk korrigering. Diagnostiken är enkel. Den som får tillräckligt många kryss på uppgjorda checklistor över oönska­de beteenden anses ha en sådan defekt.

Lärarna förväntas tolka barnets svårigheter utifrån ett medicinskt perspektiv. De har blivit till ofrivilliga sjukdomsfinnare (”disease spotters”). I en studie bland 500 läkare i USA visade det sig att hälften av adhd-diagnoserna hade blivit föreslagna av just barnens lärare. Lärare utbildas i att lägga märke till de specifika symtomen. Dessa jämförs sedan med den psykiatriska checklistan: ”lyssnar inte”, avbryter”, ”pratar för mycket”, ”sitter inte still”, ”gör slarvfel” med mera. Bagatellartade som enstaka företeelser men anses inte vara det om flera symtom uppträder samtidigt. Problemet är att objektiva tester saknas. En fortsatt utredning handlar blott om en kompletterande beteendeobservation eller egen forskning. Skulle en hjärndefekt upptäckas (vilket är ovanligt) handlar det om en handfast neurologisk sjukdom och inte om adhd. Lärarnas engagemang är inte neutralt. I en stökig miljö kan det vara en lättnad att få diagnosen. Man har ansträngt sig maximalt och misslyckats. Då är det lätt att tro att eleven är ”funktionsstörd”. Förväntningar­na nollställs. Man behöver inte bli besviken. Medicinering på förmiddagen gör barnet mer lätthanter­lig på eftermiddagen. Det är inte pedagogiken utan eleven det är fel på. En befriande insikt.

De flesta patientföreningar har hedervärda motiv. Men kommersiella kopplingar förekommer. Exempel är de som vuxit upp kring konceptet adhd. I påkostade mediekampanjer och på informationsmöten maskerade som neutrala utbildningsprogram i självdiagnostik (noceboeffekt, se fotnot) lanserar vissa intresseföreningar bilden av adhd som en hjärndefekt, som inte bara drabbar många barn, utan även hundratusentals vuxna. På återkommande pressreleaser och på ”faktablad” framför Riksförbundet Attention att väntetiderna är alldeles för långa för diagnos och behandling och att detta är lika skrämmande som att inte diagnostisera och behandla en diabe­tiker. I Expressen (2006-02-31) får vi samtidigt veta att ”Hundratusentals vuxna har ADHD utan att veta om det” och i Svenska Dagbladet (2006-04-23) får vi veta att Attention skrivit till sjukvårdsminister Ylva Johansson och krävt mer resurser för att beta av köerna — det vill säga för att få diagnos och behandling. Inte ens fängelsekunder går fria. Chefen för Norrtäljeanstalten meddelar att ”Hälften av våra fångar lider av adhd” (SvD 2006-04-28) och att behandlingsprogram med amfetamin nu ska starta.

Vad Riksförbundet Attention inte talar om är hur förbundet sponsras av de aktuella läkemedelsbolagen och hur vissa av förbundets konsultläkare knutits upp med konfidentiella avtal (Se Aftonbladet 19­—20/4 2006). Vidare bagatelliseras riskerna med en medicinering. På Attentions faktablad framförs föl­jande: ”Amfetaminpreparat (Ritalina, Concerta) är nästan lika bra som ett helt behandlingspaket med stödå­tgärder” … ”Allt tal om att vi vet för lite om medicinens effekter kan vi lägga bakom oss. Strattera bryts ner via levern utan att ge skador” och ”Mediciner som Ritalina eller Strattera har visat sig verksamma vid ADHD utan allvarligare biverkningar”. Intresserade kan finna att dessa påståenden är felaktiga med en enkel Google-sökning: ”Side effects” (biverkningar) + ”Ritalin”, eller + ” Concerta” eller + ”Strattera”.

Sjukdom är den enda accepterade formen för avvikelser vi har. Saker som namnges blir verkliga. Alla vill ha en diagnos. ”Läkaren namnger den, sjukförsäkringssystemet bekräftar den, media uppmuntrar den, läke­medelsindustrin tjänar på den” (Karin Johannison, idéhistoriker). Diagnosen innebär att bli tagen på allvar, en förklaring, en skuldbefrielse, förhoppningar om en effektiv behandling och en snabb bot. Diagno­sen har blivit en effektiv sköld i händerna på makthavare, som vill skydda undermåliga samhällsinstitutioner. Inget behöver ändras. Därför behövs en oberoende motinformation om osäkerheten kring många diagno­ser, om självläkande naturalförlopp, om betydelsen av en mångsidig pedagogik och riskerna med över­diagnostik och vissa medicinska behandlingar.

Leif Elinder
barnläkare, specialistläkare
för särskolan i Uppsala

Fotnot: Noceboeffekt är den sjukdomskänsla som skapas genom att en lekman förmås att tro att han/hon är sjuk.

 

Jag har tillsammans med några vänner tagit initiativ till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa u.b. vars syfte bl.a. är att stärka patientens kunskaper och medvetenhet om vilka krav man skall kunna ställa på vårdgivarna. Vi skall även sprida information om alternativ till pillerbehandling av metabola sjukdomar. Om du vill bli medlem kan du mejla mig ditt namn på larsbern@live.se./Lars Bern