Globalisternas FN i centrum för klimatbedrägeriet

Skrämselpropagandan om klimatet har lanserats i den internationella debatten av starka globala intressenter som vill utnyttja den för att promota en överstatlig agenda i syfte att kunna styra världen och expandera sitt ekonomiska inflytande. Bakgrunden har jag redogjort för i ett föredrag för Swebbtv:s höstkonferens lyssna gärna på det för att få en djupare insikt.

Man började redan 1972 vid FNs miljökonferens i Stockholm som leddes av Maurice Strong – en ledande representant för den angloamerikanska rikemansklubb som driver globaliseringen. Utmärkande för denna propagandakampanj har hela tiden varit att piska fram maximal brådska. Redan 1972 lanserades idéen att vi bara har 10 år på oss för att rädda världen. Tjugo år senare vid FNs miljökonferens i Rio växlade man spår och koncentrerade sin propagandakampanj på att skrämma med global uppvärmning av klimatet. Även den konferensen leddes av nämnde Maurice Strong. I Rio hade man satt ett namn på den eftersträvade nya världsordning som man hade som mål – Agenda 21.

Riomötet 1992 hade föregåtts 1988 av bildandet av FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC som fått till uppgift att enbart kartlägga vetenskapen rörande risken för klimatförändringar som orsakas av mänsklig aktivitet. Man var alltså inte ute efter en allmänt bättre kännedom om vad som styr jordens klimat, utan bara efter antropogena faktorer som var möjliga att utnyttja politiskt. Detta ostridiga faktum har förnekats av alarmister i debatten. Det står dock inskrivet i IPCC grundläggande statuter.

I sin strävan efter en ledande överstatlig global roll för FN försöker man bredda sitt mandat till en rad politikområden. För att underbygga detta arbete genomförde FN år 2015 en global opinionsundersökning där tio miljoner människor från hela världen fick uttala sig om vad man ville att FN skulle arbeta med. Av 16 viktiga områden valde en klar majoritet satsningar på utbildning, hälsa och jobb. Av de 16 utvalda områdena hamnade klimatfrågan med stor marginal sist. Utan hänsyn till det fortsatte FN-systemet sin stenhårda prioritering på klimatskrämselpropagandan, trots att frågan saknade ett folkligt mandat.

Med hjälp av årliga klimatkonferenser driver FN på skrämselpropagandan i förhoppningen att kunna driva fram ett utvidgat mandat för organisationen och dess bakomliggande intressenter som är globalisternas företag och banker. Brådskan med att driva igenom den nya världsordningen skruvas upp för varje år, för att pressa nationalstaterna att ge upp mer och mer av sin självständighet och sända mer av sina skattemedel till FN-byråkraterna. Den här processen finns utmärkt och detaljerat dokumenterad av forskaren Jacob Nordangård i hans nyligen utgivna bok Rockefeller en klimatsmart historia.

I skrämselpropagandan har FN systematiskt övertolkat olika vetenskapliga studier av människans klimatpåverkan. Till en början pratade man om en skenande global uppvärmning, men när denna inte gick tillräckligt fort så växlade man taktik och började bara prata om klimatförändringar. På så sätt kunde varje extrem väderhändelse grundlöst tillskrivas klimatförändringar som krävde drakoniska politiska styråtgärder.

Vid öppningen av den nu snart avslutade 25te av FNs klimatkonferenser i Madrid så höll generalsekreteraren António Guterres ett anförande där han sa:

Att väderkatastrofer är vanligare, vilket är lögn. Det finns inga sådana observationer, den faktiska utvecklingen är snarast den motsatta.

Att väderhändelser är mer dödliga, vilket är en flagrant lögn. Aldrig tidigare under de år man mätt dödsfall från väderkatastrofer har dödstalen varit så låga som förra året. Dessa dödsfall har på 100 år gått från ca 500.000 till ca. 20.000, alltså en 25-faldig minskning trots en starkt växande befolkning.

Att kostnader för väderkatastrofer ökar, vilket även är en lögn. Dessa kostnader i relation till BNP har sjunkit konstant under hela den period där man har mätt dem.

Att öländer dränks p.g.a. stigande havsnivåer, vilket även är en lögn. Det finns inga sådana observationer.

Att dödsfall p.g.a. luftföroreningar är rekordhöga 7 miljoner per år. Detta har dock ingenting med klimatförändringar eller koldioxidutsläpp att göra utan beror främst på att fattiga människor kokar mat och värmer sig med öppna eldar inomhus.

Det som idag främst driver upp de stigande utsläppen av växthusgaser är f.ö. att länder som Kina och Indien bygger ut sin kraftproduktion för att de fattiga skall få el i sina hus och därmed kunna bli kvitt de dödliga luftföroreningarna.

På detta sätt satt FN-chefen häromdagen och radade upp lögnaktiga påståenden som väldigt lätt kan motbevisas genom faktiska observationer. Här fick vi en illustration varifrån flickan Greta fått sina felaktiga uppfattningar om klimatet, hon är helt enkelt förd bakom ljuset av Guterres och de övriga globalisterna som hela tiden puffar fram henne. Agerandet är ett starkt bevis för att denna propagandakampanj bara är ägnat att underbygga globalisternas agenda och då använder man genant dåliga lögner. Det mest anmärkningsvärda är att våra politiker inte med en stavelse vågade påtala att Guterres inte talade sanning.

Det inträffade är även ett övertydligt bevis för att etablissemangets medier – MSM idag är rena propagandainstrument för globalismen utan minsta antydan till kritiskt granskande journalistik. Kan den s.k. tredje statsmaktens förfall visas tydligare?

FN-chefens agerande bevisar vad jag och övriga som ifrågasätter klimatlarmen vid flera tillfällen hävdat, att den av FN lanserade klimatpropagandan är ett enda stort bedrägeri iscensatt med hjälp av ett bedrägligt överutnyttjande av vetenskapliga argument och våldsamt uppblåsta klimatprognoser, något som jag återkommer till i senare inlägg här.

Lars Bern