Från vännen Per-Gunnar Larsson har jag fått följande artikel om sjukvårdens organisation.

Hälsn /Lars Bern

 

Dagligen vittnar patienter och sjukvårdspersonal om att det är stora problem inom sjukvården. Olika förslag till förbättringar läggs fram och nu är det en omställning till så kallad god och nära vård som är tänkt lösa problemen.

Att det inte fungerar optimalt beror huvudsakligen, enligt min bedömning, på en sjukvårdsorganisation där inte den bästa medicinska kompetensen har ledningsansvar. Denna bästa kompetens finns på sjukhusen.

Mina medicinska erfarenheter härrör huvudsakligen från primärvården som allmänläkare och från Flygvapnet som flygspecialläkare. För att en stor och komplex organisation som Flygvapnet ska fungera resurseffektivt med samtidigt hög flygsäkerhet är verksamheten organiserad på ett sammanhållet sätt med en genomtänkt styrning, ledning och uppföljning. Så fungerar det inte inom den svenska sjukvården, där råder mer eller mindre kaos och det beror med största sannolikhet på en splittrad styrning, ledning och uppföljning samt att sjukvården inte leds på ett sammanhållet sätt från sjukhusen.

Den svenska sjukvårdsorganisation vilar på tre eller fyra ben beroende på hur man räknar; sjukhusvård, primärvård, offentligt finansierad privatvård och kommunal hemsjukvård som alla samarbetar dåligt och styrs av politiker, som många gånger saknar erforderlig kompetens för sjukvårdsstyrning. Några tydliga synergier finns inte mellan sjukvårdssystemen. Sjukvården har i och med våra 20 regioner/landsting och 290 kommuner olika regelverk för styrning och ledning med den effekten att svensk sjukvård är oöverskådlig och fragmenterad. Detta har medfört att det blivit synnerligen svårt att få till en likvärdig och högkvalitativ sjukvård över hela landet.

För att få sjukvården att fungera optimalt krävs en sammanhållen sjukvårdsorganisation enligt nedanstående modell;

  1. Sjukhusen skall vara basen för all offentlig sjukvård och ha geografisk väldefinierade upptagningsområden.
  2. Sjukhusen skall ansvara för organiserandet av all öppenvård/primärvård och på lämpligt sätt bemanna den samt ha ett tydligt utbildningsansvar.
  3. Personalen i den öppna vården skall räknas som en resurs i sjukhusens/sjukvårdens dygnetruntverksamhet och vid behov kunna arbeta på sjukhusen.
  4. Alla offentligfinansierade ”privata” specialistläkare och andra offentligfinansierade ”privata” vårdgivare som idag arbetar utanför sjukhusen eller inom primärvården skall ha en tydlig anknytning till ett sjukhus. De skall även vid behov kunna arbeta på sjukhuset och skall kunna räknas som en sjukhusresurs.
  5. De geriatriska eller internmedicinska klinikerna skall i sin uppgift inkludera ansvar för sjukvårdsbehoven och den allmänna omvårdnaden på sjukhem och äldreboenden inom sina geografiska upptagningsområden.
  6. Patienter skall ha en tydlig tillhörighet till olika sjukhus och dess öppenvårdsmottagningar.
  7. Sjukvården i Sverige kan organiseras med statlig styrning och samma regelverk över hela Sverige. Därmed skulle de 20 regionernas och 290 kommunernas styrning och ledning av sjukvården kunna avvecklas.

Olika sjukvårdsföreträdare; såsom politiker, regiontjänstemän, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Läkarförbundet har hittills inte klarat att tänka nytt utan är egentligen fast i begreppen primärvård/näravård och sjukhusvård. Medborgarna efterfrågar dock endast bra och patientsäker sjukvård; begreppet primärvård behöver utmönstras. Med över 45000 läkare i riket så torde befolkningens sjukvårdsbehov kunna tillfredställas under förutsättning att sjukvården organiseras klokare än idag.

Per-Gunnar Larsson

Fd flygöverläkare i Flygvapnet, Fd distriktsläkare i Göteborg

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård

Medlem i Kristdemokraterna

 

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441