Det finns en relativt tillförlitlig kartläggning av coronavirusets dödlighet. Det var kryssningsfartyget Diamond Princess som lades i karantän i Yokohamas hamn i början av februari efter att en Covid-19 epidemi brutit ut ombord. Fartygets 3.700 passagerare och besättning var en idealisk kohort för att bedöma vad som händer i en avgränsad population, där man har full överblick över hälsoläget och alla påverkade under ett utbrott. Samtliga 3.700 ombord testades. Av dessa var 700 smittade och 7 av dem avled. Det tyder alltså på 1% dödlighet, men då skall man betänka att båtens hade en stark överrepresentation av äldre människor som man konstaterat utgör en riskgrupp för Covid-19 smitta.

Forskare har projicerat dödligheten på fartyget på USA:s åldersstruktur, och har kommer fram till en förväntad dödlighet i hela populationen på 0,125%. Eftersom underlaget kommer från en så liten population som 3.700 personer måste man kalkylera med en hög osäkerhet. Den verkliga dödligheten kan vara från fem gånger lägre till fem gånger högre. Den spänner alltså mellan 0,025% till 0,625%. Det finns även möjligheten att någon infekterad passagerare kan dö senare och att passagerarna på båten kan ha en annan frekvens av kroniska (mest metabola) sjukdomar än i den totala populationen. Man vet att dessa sjukdomar utgör en riskfaktor för dödlig utgång vid smitta. Forskare har med hänsyn till dessa reservationer gjort en uppskattning av dödligheten inom den amerikanska befolkningen på 0,05% – 1%, vilket tyder på en fortsatt stor osäkerhet. Resultatet ligger dock långt under andra siffror som cirklat runt i medierna.

Om den lägre risken skulle vara den rätta ligger dödligheten långt under de vanliga säsongsinfluensorna. Under alla omständigheter utgör inte ens den högsta tänkbara risknivån en tillräckligt stor orsak för att stänga ner hela världsekonomin. Det som nu sker hotar med kolossala sociala och ekonomiska konsekvenser som i sig skulle medföra ett enormt lidande och en ökad dödlighet av alla orsaker som vida överstiger dödsfallen p.g.a. Covid-19 viruset. Hanteringen av pandemin inom EU och USA förefaller med andra ord totalt oansvarig och irrationell.

Det man nu är rädd för, är det faktum att dödligheten är långt högre bland oss äldre och att man därför måste vidta mycket strikta åtgärder för att inte fler gamla smittas och överbelastar den kraftigt underdimensionerade sjukvården. Att vi hamnat i detta läge är en konsekvens av decennier med nedskärningar i välfärden från politikernas sida. Skattepengarna har istället gått till klimathypen som drivits på av decennier av falska klimatlarm och till försörjningen av ekonomiska migranter som man tagit in i landet på senare år.

Vad man i dagens läge tycks bortse ifrån, är att vi i decennier har vetat att dödligheten på våra äldreboenden varit lika eller nästan lika hög som den nu rapporterade vid normala influensaepidemier. Skillnaden nu är att immuniteten i samhället mot just Covid-19 är obefintlig, så väldigt många blir smittade samtidigt. För att skydda den underdimensionerade sjukvården skulle det räcka att isolera oss äldre i några månader, men i övrigt låta samhället fungera som vanligt. Det politikerna nu gör är i mina ögon ytters riskabelt ur samhällsekonomisk synvinkel.

 

Vad driver dödligheten bland de äldre?

Enligt de snabba sammanställningar av bakgrunden till dödsfallen som cirkulerar i medierna är det nästan enbart gamla multisjuka människor, företrädesvis män, som stryker med. I Italien sägs dessa utgöra 99%. Man pekar på att de omkomna i genomsnitt haft nära 3 underliggande metabola sjukdomar. De man räknar upp är högt blodtryck, diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom. En amerikansk forskare menar även att fetma och rökning verkar vara stora riskfaktorer.

Min slutsats är att corona-pandemin egentligen inte är så dödlig i sig själv, utan att den mest fungerar som en trigger för den metabola sjuklighet som årligen tar 40 miljoner liv globalt och som jag skrivit om i boken Den Metabola Pandemin.

Frågan jag ställer mig är på vilket sätt som de metabolt sjuka är mer sårbara för Covid-19 smittan? Vad har alla metabolt sjuka gamlingar gemensamt?

Jo nästan alla har en lång lista över s.k. mediciner som de står på. Det rör sig i allmänhet om ett halvt till ett dussintal olika piller som läkarkåren ordinerat.

Eftersom man nämner högt blodtryck som en viktig orsak bakom coronadödsfallen, låt oss titta på det kanske vanligaste preparatet som läkarna ordinerar till dessa patienter. Det heter Amlodipin och enligt FASS är en förekommande biverkan plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas. Hos mig ringer alla varningsklockorna när jag läser det. Är det inte just problem med andningen som är det som tar livet av coronapatienterna? Kan det vara så att blodtrycksmedicineringen förvärrar andningsproblemen på ett fatalt sätt? Är det medicinerna och inte själva det förhöjda blodtrycket som leder till döden?

I studierna av dödsfallen nämns även hjärtkärlsjuklighet som en försvårande faktor. Vilken är då det vanligaste preparatet som i stort sett alla hjärtkärlpatienter står på? Jo, det är statiner som sänker blodkolesterolet, detta eftersom skolmedicinen felaktigt tillskriver förhöjt kolesterol som orsak till åderförfettning.

Statiner fungerar så att de stryper en biokemisk mekanism i kroppen som leder fram till bildandet av kolesterol, men även till bildandet av det livsviktiga enzymet Q10. Rader av forskningsstudier som publicerats på senare år visar att gamla människor med höga (det skolmedicinen kallar farliga) kolesterolhalter är de som är friskast och uppvisar längst fortsatt livslängd. Dessa studier har ännu inte satt några spår i skolmedicinens tillämpningar av medicinering mot hjärtkärlproblem.

En ny kinesisk studie visar att infekterade Comvid-19 patienter hade kraftigt sänkt totalt kolesterol. Det kan vara en stark indikation på min misstanke att statinförskrivning ökar risken för fatal Comvid-19 infektion. Kolesterolet spelar en central roll för immunförsvaret.

Coenzym Q10 är mycket viktigt för att kroppens muskler skall fungera optimalt. När man blir äldre går bildandet av Q10 ner vilket bidrar till muskelförsvagning, att statinbruk driver ner Q10 bildningen ytterligare gör att försvagningen av musklerna accelererar. Att hjärtat är kroppens viktigaste muskel behöver jag väl inte påpeka. Statinbruk hos äldre leder alltså till en nedsatt funktion hos hjärtmuskeln, vilket knappast ökar motståndskraften mot en svår virusinfektion som Covid-19.

Detta är bara två av de medicinska preparat som man nästan alltid hittar på de multisjukas s.k. medicinlistor. Utrymmet här tillåter inte att gå igenom alla. Behöver jag f.ö. nämna att blodtryckspreparat och statiner är Big Pharmas utan konkurrens mest lönsamma preparat vid sidan om vacciner mot influensa?

Mot den bakgrund jag här beskrivit, är det alltså oerhört angeläget att forskarna snarast börjar kartlägga vilka samband som kan finnas mellan de gamlas mediciner och dödsfallen i Covid-19. Det borde inte behöva ta mer än några veckor att få fram dessa data. Jag har tidigare pekat på misstänkta samband med immunitetspåverkande mediciner så som NSAID.

Tror ni att skolmedicinen kommer att göra denna kartläggning? Tyvärr är jag ytterst pessimistisk på den punkten, eftersom det medicinska etablissemanget sitter helt i knät på den industri som drar in tusentals miljarder på dessa preparat. Risken att de skulle avslöjas som en starkt bidragande faktor bakom de skrämmande dödstalen, innebär att man till varje pris kommer att försöka undvika att göra en sådan studie. På samma sätt ser vi hur skolmedicinarna tävlar om att nedvärdera det förebyggande värdet av att oroliga människor försöker skydda sig med immunitetshöjande vitamin- och mineraltillskott.

Regeln inom skolmedicinens main stream av idag är dessvärre: medverka aldrig till något som kan hota Big Pharmas inkomster. Därför mina vänner måste vi själva alltid hålla oss informerade och själva göra allt som står i vår makt för att undvika såväl metabol sjuklighet som den pågående virala pandemin.

Vi bör vänja oss vid att alltid kraftigt ifrågasätta vad det skolmedicinska industrikomplexet sysslar med. Nu kräver vi att snabbt få svar på den rubricerade frågan, så att inte förtroenden för skolmedicinen får ytterligare en törn.

Lars Bern

PS Läkemedelsverket har faktiskt beslutat att utreda blodtryckssänkande medicinerings samband med coronasmittan. DS

 

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441