Skade-mekanism #12 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/07/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_3.html

Antikroppsberoende förstärkning (ADE) vid ny exponering för cirkulerande coronavirus riskerar att orsaka omfattan-de sjukdom  

När det gäller SARS-CoV-1 så har man klarlagt att de försöksdjur, makak-apor, som vaccinerades 2002 med mRNA för SARS-CoV-1 blev avsevärt mycket försämrade när de exponerades för SARS-CoV-1. Alla försöksdjur hade autoimmuna skador på lungorna efter ny exponering. 

Exponering för SARS-CoV var då förbundet med tydligt framträdande in-flammatoriska infiltrat i lungorna (=lunginflammation) vilka känneteck-nades av en företrädesvis eosinofil (allergisk) komponent. Meneosinofila celler aktiveras inte bara vid allergi utan också för att förinta större patogen-er, som är för stora för att kunna fagocyteras (=ätas upp och förintas) av makrofager och neutrofila granulocyter, t. ex. parasiter.

Vaccinerade makaker

Vid kontroll 7 och 35 dagar efter infektion avslöjade lungvävnaden en akut diffus alveolär (ADA) skada av olika svårighetsgrad, alltså en skada på själva luftblåsorna i lungorna där utbytet av syrgas och koldioxid till och från blodet sker. Den allvarliga infektionen fick ett långdraget förlopp, vilket främjade en allvarlig lungskada. Sårläkningen blockerades av de anti-S-IgG-antikroppar, som skapats av vaccinationen men som var för inadekvata för att bekämpa infektionen. Istället utvecklades det som kallas ADE, Anti-body Dependent Enhancement, alltså en förstärkning av infektionen. De inadekvata antikropparna drog in virus i makrofag typ 2, där virus genom-gick snabb förökning och förstörde makrofag typ 2 (som har till uppgift att rensa upp) vilket ökade aktiviteten hos makrofag typ 1 (som är aggressiv och orsakar en cytokinstorm), med förstörelse av lungvävnad som ett resultat.  

Ovaccinerade makaker

Lungvävnad avslöjade här endast mindre till måttlig inflammation. Alve-olära monocyter/makrofager antog en sårläkande funktion redan så tidigt som två dagar efter infektion hos makaker, som inte vaccinerats.

Eftersom SARS-CoV- och SARS-CoV-2-virus överlappar genetiskt till ungefär 78-85% så förväntas det av många forskare att reaktionen skulle vara densamma också för SARS-CoV-2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827936/

För de individer som fått en mRNA-injektion för SARS-CoV-2 finns det således en växande oro för den sjukdom som kommer att utvecklas när dessa individer utsätts för vanliga coronavirus eller SARS-CoV-2-viruset.

REF: Li Liu, et al. ”Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019;4(4):e123158. 

https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158

REF: Jason A. Tetro. ”Is COVID-19 receiving ADE from coronaviruses?” Microbes and Infection Vol 22, Issue 2, March 2020, Pages 72-73. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1286457920300344?via%3Dihub

Sture Blomberg, MD och docent