imgres

En av Sveriges viktigaste institutioner är Nobelprisen som årligen delas ut baserat på Alfred Nobels testamente. Nobelpriset har ett synnerligen stort värde för Sveriges anseende i resten av världen och då speciellt inom den vetenskapliga. Den här institutionen förvaltas av Nobelstiftelsen vars styrelse består av ordförande Carl-Henrik Heldin och vice ordförande Göran K. Hansson samt ledamöterna Peter Englund, Kaci Kullmann Five, Tomas Nicolin och verkställande direktören Lars Heikensten.

Vid fjolårets prisutdelning valde stiftelsen att på etiska grunder inte inbjuda representanter för det tredje största riksdagspartiet Sverigedemokraterna. VD motiverade detta ställningstagande med att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde – oavsett hudfärg, härkomst eller religion. Nobelstiftelsen väljer därför att inte bjuda in Sverigedemokraterna till årets Nobelfestligheter.

Man kan ha olika åsikter om beslutet vilka jag inte avser att diskutera här. Det torde dock ha ytterst ringa betydelse för Nobelprisens internationella anseende utan mest vara en inrikespolitisk markering. Nu har dock stiftelsen fått ett enormt mycket allvarligare etiskt problem på halsen – skandalen med Karolinska Institutets (KI) anställning och ledningens tidigare försvar av den förmenta stjärnkirurgen Paolo Macchiarini. Det är KI som utser Nobelpristagarna i medicin.

Jag är inte någon medicinskt meriterad person utan väljer att här helt återge en debattartikel från SVT Opinion skriven av professor emeritus i kirurgi och fd ordförande i KI:s forskningsetikkommitté Bo Risberg:

Då Karolinska började med luftstrupstransplantationer på människor, som världens första medicinska lärosäte, kringgick man hela regelverket i Helsingforsdeklarationen. Man transplanterade in luftstrupar av plast utan några föregående djurförsök.

Det fanns således ingen som helst kunskap om hur dessa plaströr tolereras av kroppen. De sätts in i en miljö till vilken bakterier har fri tillgång. Växer de in, blir det infektioner, avstötning, finns det en fungerande slemhinna, blir strupen förträngd? Massor med livsvikta frågor som, i varje fall delvis om inte helt, hade kunnat besvaras med djurexperiment.

Men dessa studier gjordes aldrig utan man gick direkt till människa med noll baskunskap om dess frågor. Det är detta som är kärnan i hela historien.

Så, är det okej att kränka Helsingforsdeklarationen? Nej, brottet mot Helsingforsdeklarationen är en dödsynd. Det finns ingen ursäkt för att frångå alla vedertagna etikprinciper. Helsingforsdeklarationen kom till 1951 efter koncentrationslägrens hemskheter. World Medical Association (WMA) ville skaffa en universell medicinsk-etisk bas för att förhindra att något liknande skulle hända i framtiden.

Helsingforsdeklarationen har sedan successivt modifierats (senast 2013) och gäller över hela världen. Den är det hederskodex som alla läkare och forskare måste hålla sig till. Det är likaså den bibel som styr våra Etikprövningsnämnder i etikspörsmål. Undervisning i grundläggande etik ingår i medicinarutbildningen för blivande läkare. Inom läkarkåren torde det inte finnas minsta tvekan om dess existens och principiella innehåll, även om kanske inte alla dess detaljer är allmänt kända. Helsingforsdeklaration styr vår dagliga kliniska verksamhet.

Hur har detta kunnat ske på Sveriges största medicinska lärosäte? Det måste ha varit ett stort antal läkare och forskare involverade i dessa patienter och ingen har reagerat, med undantag för de 4 läkare som till slut blåste visselpipan. En blåsning som de fick bannor för av sina chefer.

Det här är en skandal utan dess like.

Denna sorgliga historia blir inte bättre av att man försöker tysta ned kritiken. Visselblåsarna får bannor. Ledningen för Karolinska förklarar sig ha fullt förtroende för den så kallade stjärnkirurgen Paolo Macchiarini. Karolinskas ledning är helt tyst frånsett chefsläkaren som förklarar alla operationerna har skett på helt riktiga indikationer. Kan det gå mera snett?

Den här historien har solkat ned Karolinskas anseende ordentligt. Varumärket ”Karolinska” har devalverats. För att komma tillrätta finns ett antal punkter att ta itu med. Bland annat:

Regeringen bör sätta till en oberoende haverikommission med företrädesvis internationella experter.

Styrelse, ledning, rektor bör avgå eller avskedas från KI. Styrelsen måste givetvis känt till vad som hänt.

Ledning, chefsläkare, involverade klinikchefer bör likaså avgå/avskedas.

KI-KS bör offentligt framföra sina ursäkter till drabbade patienter eller deras efterlevande.

Karolinska är intimt förknippat med Nobelpriset. Ett 2-årigt moratorium på utdelning  av priset tycker jag skulle vara en värdig gest för en offentlig ursäkt till allmänheten och patienter. Motsvarande prissummorna skulle till exempel kunna användas som kompensation till anhöriga. Ett annat förslag kan till exempel vara att inrätta en Etikfond för utdelning av ett årligt etikpris för forskare inom landet.

Jag tror att mången nobelpriskandidat skulle känna stor tvekan att ta emot priset när det tilldelas från en institution, den enda i världen, som så flagrant kränkt mänskliga rättigheter, det vill säga Helsingforsdeklarationen.

Självklart måste Nobelstiftelsen med sina höga etiska principer kräva att de åtgärder som Risberg rekommenderar vidtas om KI skall kunna ha fortsatt förtroende att dela ut Nobelpriset i medicin. Gör man inte det förlöjligar man sig själv med tanke på sitt tidigare agerande.