800px-Rural_landscape

Innan jag kommer in på dagens krönika vill jag för att undvika missförstånd göra följande deklaration: De bedömningar jag gör av klimatfrågan bygger på två vetenskapliga utgångspunkter, dels KVA:s uttalande förra året och dels faktiska observationer av en minskande solaktivitet.

Jag skrev igår om två av världens största industrier Big Food och Big Pharma som har en årlig försäljning på över 20.000 miljarder kronor eller ca. sex gånger Sveriges BNP. Industrierna kontrolleras i huvudsak av den hyperrika angloamerikanska oligarkin och dem närstående, som står bakom kampen för en ny världsordning – NWO. Den globala tillväxtpotentialen för dessa industrier kan vara över 100.000 miljarder kronor om man lyckas etablera dem fullt ut i flertalet utvecklingsländer. Det skulle innebära en enormt ökad förmögenhet och makt för de redan hyperrika. En av visionerna som oligarkerna har är att bl.a. kunna kontrollera hela världens jordbruk via patenterade GMO-grödor och gifter. De aktuella handelsavtalen TPP och TTIP som den politiska klassen nu försöker driva igenom har bl.a. detta som mål.

Det största hindret för en fortsatt tillväxt för Big Food och Big Pharma har varit folkrörelser på miljö- och hälsoområdet som exponerar hotet mot hälsa och miljö från deras produkter. En viktig del i strategin, för att kunna fortsätta den globala expansionen av marknaden, har därför varit att leda bort dessa rörelsers uppmärksamhet från de problem som produkterna orsakar. Strategin har således varit att få folkrörelserna att hugga på ett annat bete, så att man lämnar industrimaten och läkemedelspreparaten ifred.

Inför FN:s viktiga miljökonferens år 1992 gällde det således att lansera en fråga som skulle ta all uppmärksamhet och avleda miljörörelsen från att bevaka vad bl.a. industrimat och syntetiska medicinska preparat ställde till med för miljö och folkhälsa. Familjen Rockefellers handgångne och mångårige medarbetare Maurice Strong placerades som konferensens ordförande och oligarkernas Romklubb gav ut skriften Den första Globala revolutionen lagom före FN-konferensen. Där lanserades för första gången på allvar larmen om en global uppvärmning orsakad av utsläppen av växthusgaser från användningen av fossil energi. Miljörörelsen slukade betet med hull och hår och har därefter totalt snöat in på de fabricerade klimatlarmen.

Miljödebatten har efter 1992 nästan bara handlat om klimatlarm, trots att de antropogent orsakade klimatförändringarna har varit ytterst ringa. Extrema väderhändelser som blåsts upp av oligarkernas MSM och handgångna alarmister som t.ex. Al Gore och Romklubbsordföranden Anders Wijkman, har alla legat inom vädrets normala variabilitet och har således inte varit något tecken på klimatförändringar. Det enda som kunnat observeras är en uppvärmning under 1900-talet på 0,8 grader C, varav kanske en halv grad orsakats av antropogen påverkan. Under innevarande århundrade uppskattar KVA att vi kan få en uppvärmning på 1 – 4 grader C. Det mest sannolika är 1 grad C med tanke på att solen nu visar sig gå in i en fas med låg aktivitet, vilket tidigare i historien följts av ett betydligt kallare klimat. Har vi otur blir det ingen uppvärmning alls, utan istället får vi en avkylning som på 1600-talets Maunder Minimum då solen gick i dvala.

Den mest påtagliga effekten av en ökad koldioxidhalt och ett något lite varmare klimat har varit en markant ökad växtlighet, något som varit mycket gynnsamt för nästan allt liv på jorden. Världens skördar har slagit nya rekord nästan varje år och färre människor behöver svälta.

De våldsamt uppskruvade larmen har lett till s.k. klimatåtgärder för tusentals miljarder kronor över hela västvärlden som har fördyrat levnadsomkostnaderna för alla människor, till ingen som helst påvisbar nytta. Den klimatpåverkan som man säger sig vilja bekämpa har de facto räddat massor av människoliv eftersom färre människor svälter.

Samtidigt som klimatfrågan tagit all uppmärksamhet har världshistoriens största hälsokatastrof i skymundan utvecklats till en metabol pandemi som redan orsakar nära 40 miljoner för tidiga dödsfall per år enligt WHO. Detta oerhört alarmerande tillstånd får ytterst ringa uppmärksamhet i oligarkins MSM och i våra Public Service i jämförelse med ickeproblemet klimatfrågan. Fråga er varför?

Miljörörelsen som oligarkerna med stor framgång lyckats få helt förblindad av klimatlarmen, verkar inte bry sig om den metabola pandemin som bara växer okontrollerat. Det enda man gjort är att utan grund stämpla naturligt hälsosamt kött som ett klimatproblem, kött som skulle kunna mildra pandemin. Har ni någonsin hört Fridolin och Romson bekymra sig över att världens människor äter ihjäl sig på Big Foods enfaldiga industrimat och förgiftas av Big Pharmas kemiska preparat som säljs för miljardbelopp för att dölja symptomen på den metabola sjukligheten. De senare är idag den tredje vanligaste orsaken till för tidig död i flertalet västländer.

Vad vi behöver är ett radikalt omtänkande när det gäller livsmedelsförsörjningen. Vi måste tillbaka till ett system med en mångfald av lokala livsmedelsproducenter som levererar naturliga livsmedelsprodukter som inte är processade i industrier och fullproppade med socker, kemikalier och halvsyntetiska ingredienser. Om Big Foods enfaldiga industrimat tillåts fortsätta att lägga under sig världens livsmedelsförsörjning kommer den metabola pandemin att fortsätta växa okontrollerat, samtidigt som länder som Sverige till slut inte klarar av att på egen hand få fram några egna livsmedelsprodukter. Vi har redan tappat i självförsörjningsgrad från över 80% efter kriget till idag omkring 50%. Med våra kortare växtsäsonger kommer vår livsmedelsproduktion att konkurreras ut av importerade livsmedel från storskalig industriell produktion. Detta får vi dagligen exempel på.

Sverige borde följa Rysslands exempel och stoppa Big Foods industrimat som producerats med kraftiga insatser av onaturlig djurhållning och kemiska gifter såsom t.ex. cancerogen glyfosat. Vi måste se till att skydda en betydligt större inhemsk produktion för att säkra en mer hållbar livsmedelsförsörjning. Detta måste ges betydligt högra prioritet framför att fortsätta jaga klimatspöket.