Ett_hundra_år_-_en_återblick_på_det_nittonde_seklet_(1892)_(14783520143)

Väst har haft en dominerande maktposition i världen under de gångna århundradena. Vår enorma ekonomiska utveckling under de senaste hundra åren, har inneburit en kraftig koncentration av ekonomiska resurser till en ytterst begränsad hyperförmögen västlig elit som på det sättet har kunnat konsolidera sin maktposition. Västs ledare USA med sin dominerande ekonomi och militärmakt har allt mer kommit att styras av de rikaste av de rika. Så var t.ex. Obama finansierad av oligarken och den politiska aktivisten George Soros. Han och den saudiska kungafamiljen är Hillary Clintons främsta finansiärer. USA har förlorat sin demokrati och steg för steg omvandlats till en plutokrati där pengar styr. Det går inte att bli vald till ett framstående politiskt ämbete utan de rikas pengar eller genom att själv vara hyperförmögen som Donald Trump.

Idag äger 1% av världens rikaste över hälften av världens förmögenheter (Credit Suisse). Av världens 34 miljoner dollarmiljonärer lever hälften i USA och av världens tio rikaste enligt Forbes är åtta från USA. Till detta skall fogas de enorma västliga förmögenheter som de senaste hundra åren kunnat plöjas ner i komplicerade familjestrukturer, stiftelser och andra familjefonder, något som inte syns i Forbes lista. De här pengarna utövar sin makt genom dominerande ägarpositioner i många av världens största företag och genom finansiering av politiker och opinionsbildning.

Västvärlden har hittills genom kolonialmakt och upprepade militära korståg kunnat lägga sordin på utvecklingen i resten av världen, till priset av ett obeskrivligt mänskligt lidande. Nu är vi på väg att tappa den kontrollen. I vägen står militärt staka och ekonomiskt snabbväxande ekonomier som Kina, Indien och deras allierade Ryssland. Väst försöker att stoppa dem med misslyckade destabiliseringsåtgärder och mensöst vapenskrammel, millitärt kan de dock inte besegras längre.

Den demografiska utvecklingen tillsammans med ekonomisk frigörelse och snabb tillväxt innebär att den västliga hegemonin nu är direkt hotad. Detta har den västliga eliten valt att möta genom en världsordning där man kraftigt ökar de globala företagens och organisationernas makt på nationalstaternas bekostnad. Detta gör man via handelsavtal, miljöavtal och överstatliga unioner som EU. FN som en gång skapades på initiativ av de rikaste av de rika är ett annat viktigt instrument i försöket att begränsa nationalstaters suveränitet och frihet.

Ett verktyg som de angloamerikanska oligarkerna använder är en propagandaapparat i form av globala organisationer och olika lobbyorganisationer. Detta används för att underbygga agendan att etablera en världsordning där man konsoliderar sin globala maktställning. Många av de expanderande utvecklingsländerna har genomskådat strategin och stämplat organisationerna som främmande agentverksamhet. Oligarkerna har också format lobbyorganisationer som Romklubben, Bilderbergruppen, Trilaterala kommissionen som fått ett stort inflytande.

Boken Den första globala revolutionen från Romklubben år 1991 var en uppföljare av skriften Tillväxtens gränser från 1974. Det var genom den som skrämselpropagandan om antropogen klimatpåverkan lanserades som metod för att nå dominans. Målet var att blåsa liv i den världsordning som oligarkerna arbetade på för att kunna konsolidera sin hegemoni. Oligarkins idé var att utnyttja FN för att skaffa sig kontroll över världens energianvändning genom ett globalt klimatavtal.

Vid FN:s miljökonferens i Rio år 1992 som leddes familjen Rockefellers handgångne Maurice Strong, fattades beslut om det första steget i den nya världsordningen kallat Agenda 21. Nästa steg var att med detta i ryggen gå vidare med ett bindande globalt klimatavtal. Efter en rad uppblåsta klimatkonferenser i FN:s regi underblåsta av rent bedrägeri med temperaturdata, kan vi idag konstatera att planerna på att kunna kontrollera alla länders energianvändning, ligger i spillror. Oligarkernas egen president Obama och hans myndigheter har genom ett skamlöst manipulerande och döljande av historiska data försökt hålla myten om en skenande global uppvärmning vid liv. Alla alarmistiska prognoser har dock kommit på skam, varför det uppblåsta Parisavtalet från i höstas blev helt urvattnat. Det kommer trots detta inte att ratificeras av flera av världens viktiga länder. Oligarkins första globala revolution har gått på grund.

Det intressanta är att analysera varför klimatpropagandan misslyckats trots enorma propagandaresurser och en mönstring av nästan hela västvärldens politiska, mediala och vetenskapliga elit. Vi har blivit matade med påståenden om vetenskaplig konsensus byggd på löst ihopkomna domedagsprognoser och rent forskningsfusk. Skeptiska analyser och forskningsrapporter har tystats. Ändå tror idag allt färre på den här propagandan. Den viktiga orsaken till detta är vår tids viktigaste media – Internet.

Det vi idag bevittnar är en verklig global revolution, men av ett helt annat slag än den revolution som de rikaste av de rika försökt sjösätta för att konsolidera sin makt. Dagens revolution handlar om hur vanliga människor plötsligt fått ett instrument för kunskapsinhämtning som inte domineras av vår maktelit och de har fått ett instrument med viket de fått voice och kan nå ut till alla med sina tankar, utan att censureras av elitens monopolmedier.

Idag ser vi effekten av denna informationsrevolution där eliten berövats sitt informationsmonopol. Över hela västvärlden jäser en revoltstämning som är riktad mot de rikas globala makthegemoni och deras lojala elit. Låt mig bara räkna upp några av tecknen i skyn: Donald Trump, Brexit, Front National, SD m.m.. Listan kan idag göras väldigt lång och den växer som en lavin. Bara i lilla Sverige har den politiska kartan skiftat från att balansera mellan höger och vänster, till att istället balansera mellan etablissemanget och revolt mot dem. Batra och Löfven mot Åkesson. Trump mot Soros marionett Clinton och resten av USA-etablissemanget. Le Penn mot Holland och Sarkozy.

Informationsrevolutionen har varit den tändande gnistan för den verkliga första globala revolutionen. I Frankrike som ledde den förra västliga revolutionen, har folket gått ut på gatorna igen i miljontals i protest mot etablissemanget. Våra svenska monopolmedier omnämner inte detta med en stavelse för svenska folket, men man kan läsa om det på nätbloggar. Om ett decennium har revoltörerna tagit makten över hela västvärlden och det kommer säkert som alla revolutioner att medföra obehagligheter och skörda en mängd oskyldiga offer. Etablissemanget har anledning att känna stor oro för egna privilegier. Ingenting kommer att vara sig likt i vår värld på gott och ont.

Ansvaret för denna folkliga resning – den första globala revolutionen – är alla de politiker, mediefolk och andra ledare som känt sig trygga med sitt informationsmonopol och trott sig kunna fortsätta att manipulera och utnyttja folket efter egen vilja. Det finns bara en väg att kunna mildra effekterna av en våldsam revolutionär förändring av samhället och det är att återgå till styrelseformer som säkrar folkviljan. Brexit-omröstningen var ett första försök och revoltörerna vann. Men kanske det redan är för sent att stoppa denna populistiska=folkliga rörelse?