bill-gates-evil2

 

Försöket att stämpla zika som en pandemi

Den mest infekterade frågan i dagens hälsodebatt är vaccinationsfrågan. Massvaccinationer har under senare decennier seglat upp som ett av Big Pharmas absolut mest lukrativa affärsområden. Den styrande angloamerikanska oligarkin, bakom den nya världsordning som man försöker skydda sin hegemoni med, har även av politiska skäl visat ett skrämmande stort intresse för massvaccinationer vilket väcker många oroande frågeställningar.

Industrins strateger har formulerat två huvudlinjer som man jobbar efter för att maximera sin profit. Dels handlar det om att genom cynisk skrämselpropaganda piska upp maximal rädsla hos allmänheten för olika infektioner. På så sätt skapas efterfrågetryck som ger möjlighet för industrins lobbyister att driva fram politiska beslut om massvaccinationer. Ett aktuellt exempel är den pågående skrämselpropagandan runt zika viruset, som jag återkommer till. Ett annat exempel var när Big Pharma genom sina handgångna experter i WHO härom året, likaledes med en massiv ogrundad skrämselpropaganda, fick den förhållandevis harmlösa svininfluensaepidemin stämplad som en pandemi. Det kostade vårt folkhushåll mångmiljardbelopp som var mest till skada.

Sedan man skrämt allmänheten skjuter man in sig på i sammanhanget ofta helt illitterata politiker för att få dem att helst lagstifta om obligatoriska massvaccinationer. Det senare ger enklare marknadsföring och mycket större volymer. Att marknadsföra vaccinerna direkt mot allmänheten blir mycket dyrare och ger betydligt lägre profit. Alternativet är att efter en pandemistämpel få länders myndigheter att erbjuda gratis vaccination och samtidigt propagera för att alla skall vaccinera sig. Så skedde i Sverige i samband med svininfluensan. Den som ledde propagandan var statsepidemiologen Annika Linde från Smittskyddsinstitutet, som inte själv brydde sig om att vaccinera sig. Alla vet vi hur denna vansinniga vaccinationskampanj slutade, hundratals unga människor fick sina liv förstörda av narkolepsi som orsakades av vaccinets biverkningar. Det finns säkert även ett mörkertal som inte kommit i dagen.

Det nu aktuella zika viruset är ett virus som varit känt sjuttio år och som inte muterat vad man vet. Riktigt misstänksam mot skrämselkampanjen blir jag när jag konstaterar av Rockefeller Foundation har ett patent sedan 1947 på viruset. Skrämselpropagandan har gått ut på att viruset orsakar allvarliga hjärnskador hos foster s.k. mikrocefali och nu senast försöker man även göra gällande att det även kan orsaka hjärnskador hos vuxna. Varför kommer detta upp nu, viruset har ju funnits länge. Målet är givetvis att försöka upprepa den ytterst lönsamma massvaccinationen som skedde vid svininfluensaepidemin genom att skrämma allmänheten. Samtidigt vädrar giftindustrin stora inkomster från ytterst riskabel giftbesprutning av områden där den mygga som sprider zika finns. Man experimenterar även med genmanipulerade myggor. Att det är samma intressen bakom giftindustrin och Big Pharma behöver jag väl inte påpeka.

Mikrocefali har främst iakttagits i ett ytterst begränsat område runt Bahia i nordöstra Brasilien och bara bland foster från fattiga barnaföderskor. Det är något som man nogsamt försöker bortse från. Denna iakttagelse borde ha varit en tydlig indikation på att orsaken till hjärnskadorna inte var viruset utan sannolikt något miljögift eller möjligen viruset ihop med någon annan miljöfaktor.

Redan på ett tidigt stadium gick många forskare ut och påpekade det totalt ologiska i att koppla ihop zika med mikrocefalifallen. Dessa forskare försökte man tysta men det har inte lyckats. Igår hade t.o.m. MSM-tidningen SvD ett reportage där många forskare helt ifrågasätter dessa kopplingar. Vi får hoppas att Big Pharma och deras mäktiga ägare misslyckas den här gången med att provocera fram ett pandemilarm.

 

Nyttan med vacciner

Dagens allt intensivare propaganda för obligatoriska vaccinationer mot än det ena och än det andra har i stor utsträckning sina rötter i den angloamerikanska oligarkin med stora ägarintressen i berörda industrier. En av världens rikaste oligarker – Bill Gates har idag skapt ett vaccinationsimperium som ägnar sig nästan uteslutande åt olika sådana kampanjer. Det är givetvis ingen slump, han har samtidigt drivit oligarkernas gamla kampanj för nödvändigheten av att vidta åtgärder för en minskning av jordens befolkning. Det är ju befolkningstillväxten och den ekonomiska boomen i utvecklingsländerna som är det stora hotet mot deras globala hegemoni. Bill&Melinda Gates Foundation har ägnat sig åt en rad oetiska vaccinationsförsök på fattiga indier, något som nu lett till att Indien reagerat och är på väg att åtala stiftelsen för alla svåra biverkningar bland de som utsatts för deras vaccinationsexperiment.

Historisk har en rad vacciner haft en avgörande betydelse för folkhälsan. Det började med smittkoppsvaccinet år 1796. Vanliga vaccinationer i min ungdom var kikhosta, stelkramp, difteri, tuberkulos och polio. Senare har man börjat vaccinera mot mässling, påssjuka och röda hund som min generation genomlevde och vi fick vår immunitet på naturlig väg. Nästan alla barn fick dessa barnsjukdomar och jag kan inte dra mig till minnes att någon i min omgivning fick allvarliga komplikationer. Idag piskar vaccinindustrin upp skrämmande påståenden om dessa sjukdomars farlighet och på sina håll har man lyckats få politiker att lagstifta om obligatorisk vaccination. Och miljardbeloppen rinner in till Big Pharma.

Det faktum att Big Pharmas affärsstrateger har identifierat massvaccinationer som ett strategiskt prioriterat affärsområde, är nu på väg att helt underminera allmänhetens förtroende för att vaccinera sig över huvudtaget. Det duggar ständigt in rapporter om massor av allvarliga biverkningar från dessa vaccinationskampanjer och vanligast är att den epidemiska ökningen av autism bland barn skylls på vaccinerna. Bl.a. har skådespelaren Robert de Niro ett barn som blivit autistiskt efter en vaccination. Han ställde sig därför bakom dokumentärfilmen VAXXED om detta problem. Hela den av oligarkerna styrda etablerade medievärlden och skolsjukvården riktade en massiv koordinerad och simultan attack mot filmfestivalen Tribeca för att få dem att censurera visningen av dokumentären.

Som vanligt i USA har industrin infiltrerat statsapparatens myndigheter och deras lobbyister kryllar runt politiker som stiftar lämpliga lagar för att sätta turbo på vaccinförsäljningen. Korruptionen är av allt att döma enorm. Oligarkin jobbar frenetiskt på att sprida detta hysteriska vaccinerande till resten av världen och som vanligt svassar svenska myndigheter okritiskt för de amerikanska påtryckningarna. Människor som vägrar att rätta in sig i vaccinationsköerna skuldbeläggs grundlöst som farliga för sina medmänniskor. Summan av allt massvaccinerande kan bli en dödlig cocktail som kan få ytterst otäcka följder. Konsekvenserna är på väg att helt spåra ur och vi kan notera ytterligare ett allvarligt svek mot mänskligheten från det västliga medicinska etablissemanget.

Den mycket lovande grenen inom hälsovården som vaccinationer var fram till andra halvan av 1900-talet är på väg att förstöras. Om den nuvarande profitdrivna utvecklingen får fortstätta ohämmat hotar vaccinationer att bli ett långt större hälsoproblem än de sjukdomar de förebygger. Alternativet till att söka vacciner mot precis alla sjukdomstillstånd skulle kunna vara att den medicinska forskningen istället inriktades mer på, hur vi med kost och gamla vedertagna naturliga metoder kan möta hoten mot vår hälsa med sådant som stärker det immunförsvar som miljoner år av evolution utrustat oss med. Men i gengäld ger det bara liten profit till de styrande oligarkernas globala storföretag inom Big Pharma och Big Food, så sådan forskning existerar knappt inom skolmedicinen.

Red.anm. Jag har lagt in en rad länkar till olika artiklar som jag föreslår att intresserade studerar, de ger en god bakgrund till detta medicinska problem. Sök själv på nätet det fullständigt jäser av artiklar i detta ämne, men läs med kritisk blick det finns mycket desinformation åt båda hållen.

Bilden hämtad här.