800px-Xi_Jinping_Sept._19,_2012images

Den exempellösa ekonomiska utvecklingen av västvärlden under 1900-talet har skapat enorma rikedomar. Till en början tillföll en betydande del av tillväxten allmänheten, levnadsstandarden steg och nästan alla fick det bättre. På många håll i västvärlden har den här utvecklingen brutits och förmögenhetstillväxten har allt mer kommit att koncentreras till ett litet fåtal. I bl.a. USA har denna obalans gått så långt att trots en avstannande tillväxt fortsätter de rikastes förmögenheter att växa medan stora grupper av människor längre ner på samhällsstegen fått det sämre under senare år. Idag äger 1% av jordens befolkning 50% av den samlade förmögenheten.

Enligt tidskriften Forbes finns det idag nästan 2000 dollarmiljardärer med en samlad privat förmögenhet på 6.500 miljarder dollar. Av de tio förmögnaste är 8 amerikaner och av de 100 förmögnaste finns 8 av 10 i västvärlden. Dessa siffror ger dock långt ifrån hela sanningen. Några av de största privata förmögenheterna syns inte på denna rankinglista.

De gamla amerikanska miljardärsfamiljerna har fördelat förmögenheten på en lång rad arvingar och stora delar har gömts undan i filantropiska stiftelser. De senare räknas inte längre som privata förmögenheter men makten över tillgångarna och hur de förvaltas ligger för det mesta kvar inom familjerna. Ofta har dessa finansfamiljer även en långt större ekonomisk makt än vad förmögenheten visar genom ett under åren uppbyggt ask i ask ägande. Det är notabelt att finansfamiljer som Rockefeller och Rothschild knappast syns på dessa listor trots att vi vet vilket stort ekonomisk inflytande som de utövar.

Lilla Sverige är en spegel av det stora landet i väster. Medlemmarna i familjen Wallenberg som har det utan jämförelse största ekonomiska inflytandet finns sälla med på listor över de rikaste. Deras tillgångar finns i huvudsak i ett antal stiftelser där makten över förvaltningen ligger i familjens händer. Man kontrollerar på detta sätt företag till ett börsvärde på nästan 2.000 miljarder. En stor del av den viktiga makten över MSM ligger i händerna på familjen Bonnier som likt Wallenbergs sällan syns högt upp på listorna över de största förmögenheterna, trots att de har en mycket stor makt i kraft av sitt ägande. Att DN alltid försvarar oligarkernas intressen är ingen slump.

Jag skrev häromdagen en krönika där jag pekade på att den maktkamp som idag rasar i världen, inte som många tror handlar om öst och väst. Det rör sig i stället om en kamp mellan dessa de rikaste av de rikas globala banker och företag och nationalstaterna. De rika oligarkernas idealvärld är en värld där nationalstaterna decimerats till maktlösa landskap i en gränslös värld dominerad av deras globala banker och företag. De vill kunna bedriva sina affärer överallt utan att besväras av nationella lagar och regler. Eftersom huvuddelen av de rikaste finns i USA och de samtidigt har tagit ett fast grepp om den amerikanska statsledningen, har denna grupp fått ett enormt inflytande. Man kontrollerar inte bara världens största företag och banker utan även större delen av världens militärmakt. Med den åker man runt och krossar nationer som vill vara självständiga. Kanske har vi där förklaringen till att svenska politiker valt rollen som USA:s lydrike för lilla Sverige.

 

Vetenskapen korrumperas

Den viktigaste förklaringen till västvärldens enorma ekonomiska framgångar och dominans inom världsekonomin under de senaste hundra åren var de stora vetenskapliga genombrotten i Upplysningens kölvatten. De har lagt grunden för våra väldigt framgångsrika ekonomier. För att vetenskapen skall kunna fortsätta utvecklas och skapa förutsättningar för fortsatta ekonomiska framåtskridande krävs vetenskaplig frihet. Den friheten är idag på väg att strypas av mycket starka ekonomiska intressen som finansieras av de stora privata förmögenheterna och av politiker som korrumperats av samma intressen.

Man kunde den 12 september läsa i New York Times How the Sugar Industry Shifted Blame to Fat. Genom direkta mutor av forskare och infiltration av den regeringskommitté som utarbetade riktlinjer för hur amerikanerna skulle äta hälsosamt, lyckades industrin helt förvränga kostrekommendationerna till sin fördel. Man lyckades även totalt snedvrida vetenskapen på området med en helt falsk hypotes och att fett orsakar metabol sjuklighet och inte socker. Konsekvenserna är katastrofala och har lett till historiens största hälsokatastrof, vilket jag skrivit om tidigare. Vetenskapen inom det oerhört viktiga området rörande sambanden mellan kost och hälsa har som en konsekvens stått stilla, eller snarare backat i 50 år.

De starka ekonomiska intressena som ville bli kvitt besvärliga självständiga nationalstater hittade år 1992 klimatfrågan som ett viktigt instrument för att driva igenom en ny överstalig världsordning. Detta lanserade man via sin lobbygrupp Romklubben och det lades till grund för FN:s miljökonferens i Rio som leddes av en av Rockefellerfamiljen handgångna. Där lyckades man få igenom Agenda 21. I försöken att provocera fram en global överstatlighet har man med sina pengar åstadkommit historiens största forskningsfusk. Det började med att oligarken Soros finansierade Al Gores totalt ovetenskapliga skrämselpropaganda om klimatet. Historiska klimatdata har systematiskt manipulerats och ändrats för att ge sken av en allt varmare värld. Ett oerhört viktigt forskningsområde har blivit totalt korrumperat och viktig forskning som kunnat öka kunskapen har motarbetats och direkt saboterats.

Inom den medicinska vetenskapen har vi de senaste 50 åren sett hur läkemedelsindustrin totalt snedvridit forskningen genom manipulerade metastudier och direkt forskningsfusk för att öka försäljningen av industrins patenterade preparat. Vi har i dagarna kunnat läsa t.o.m. i MSM om hur läkare systematiskt mutas av industrins säljare. Läkemedelsindustrin har genom sina lobbyister och genom styrning av forskningsanslag med stor framgång motarbetet forskning inom naturläkemedel. Vissa naturpreparat som uppfattas som ett hot mot industrins marknad har man även fått förbjudna. Den medicinska forskningen har kidnappats av starka ekonomiska intressen. Konsekvensen är att forskningen avstannat och framgångar har uteblivit trots enormt stora resursinsatser. Ett typexempel är cancerforskningens uteblivna genombrott trotts Nixons krig mot cancern och miljardanslag till forskningen.

Pengar från industrin har även pumpats in i läkarutbildningen vilket skapat en skolsjukvård vars inriktning varit det mest gynnsamma för industrin och inte för patienterna.

Problemet med de växande privata förmögenheterna är att de rika oligarkerna idag har tillräckligt med pengar för att kunna köpa allt och alla, såväl forskare som politiker. Man ser till att muta alla som kan hota de globala företagens intressen, vilket i förlängningen leder till att nytänkande stryps och utveckling och tillväxt avstannar. De politiker som är valda för att tillvarata allmänhetens intressen dras snabbt in i oligarkins nät och blir belönade sedan de levererat vad man vill ha.

Mutorna levereras på ett sätt som lagens långa armar inte kommer åt. Fundera på varför vår förre statsminister Reinfeldt nu sitter på en högavlönad konsultbefattning i Bank of America och den tidigare finansministern Erik Åsbring tillsammans med förre EU-chefen Barosso har liknande befattningar hos banken Goldman Sachs. Utrymmet här medger inte att ge fler exempel på hur miljardärerna köper de som egentligen skall försvara vår demokrati och våra nationella intressen.

Det jag här kunnat ta upp är bara små fragment av allt korrupt manipulerande av forskningen och politiken på olika områden, för att den skall passa de dominerande företagens intressen. Detta snedvrider vetenskapen och gör att den avstannar och därmed blir alla dessa pengar som pumpas in ett hinder för fortsatt framåtskridande och tillväxt. Den globala världsordning som de rikaste av de rika drömmer om punkteras på detta sätt av deras egna klumpiga försök att köpa sig fram.

Den fråga vi måste ställa oss är om vi inte lämnar öppet mål för en helt annan världsordning. Vid det kinesiska kommunistpartiets 95:te kongress sa Kinas president Xi Jinping att världsordningen skall beslutas, inte av ett land eller ett fåtal, utan genom breda internationella överenskommelserDet åligger folken i alla länder att besluta via konsultationer vilken internationell ordning och vilket globalt governancesystem som kan vara till nytta för folken i alla nationer.

Läs gärna boken When China Rules the World, the end of the western world and the birth of a new global order.