9789197709460_200x_en-gudomlig-skapelse-en-vetenskapsthriller

Frågan om genetiska experiment med mänskliga embryon blir allt mer aktuell. Jag skrev 2008 romanen En Gudomlig Skapelse? som blir allt mer aktuell för var dag. För att stimulera debatten om detta ämne kommer jag att lägga ut text ur romanen här framöver. Den som vill köpa boken kan göra det genom att kontakta mig.

Lars Bern

 

FÖRORD

Inom ett decennium kommer det att vara kliniskt möjligt att medve­tet programmera om arvsanlagen hos ett mänskligt embryo. Den möjligheten kommer att snabbt komma till användning på många håll i världen. Motiven kommer att variera: från avsikten att plocka bort anlag för allvarliga ärftliga sjukdomar och defekter, till avsikten att ändra en avkommas ärftliga egenskaper i en önskad riktning. Redan kan vi kontrollera ett embryo och få det exkluderat om det är bärare av ett oönskat anlag. I en nära framtid kommer vi att kunna till­föra vissa förutbestämda anlag till ett embryo. Vi kommer därtill att kunna blanda anlag från fler än två föräldrar.

Tekniken kommer att ställa mänskligheten inför nya och intri­kata etiska, moraliska och juridiska dilemman. Den klassiska konflik­ten mellan tro och vetande kommer att få ny näring. Den kanske mest centrala tesen i de monoteistiska religionerna är den att människan är skapad av en gud till hans avbild. Den tesen utmanas på allvar av den moderna gentekniken. Ingenting av bibelns eller koranens ska­pelseberättelser kommer längre att bli kvar. Hur kommer bokstavs ­troende religiösa utövare att reagera på det?

Inom den romersk-katolska kyrkan och flera andra trossamfund är en central tes att det mänskliga livet börjar vid konceptionen. Gud skapar människan och ger henne en själ i det ögonblicket. Det är den trosföreställningen som ligger bakom katolicismens hårdnackade motstånd mot abort. Och nu har romersk-katolska kyrkan stämplat genmodifikation som en av de sju nya dödssynderna.

Inom vetenskapen är livets utveckling en naturlig följd av evolu­tionen. Våra genetiska egenskaper har vuxit fram genom slumpvisa mutationer (förändringar). Dessa genomgår sedan en naturlig selek­tionsprocess, där de egenskaper som är bäst anpassade till livsmiljön överlever – ”the survival of the fittest”. De som inte är anpassade slås ut. Allt är styrt av naturlagarna som vi känner dem.

Den vetenskapliga förklaringen förnekas av de religiösa ström­ningar som tror på intelligent design. Dessa hävdar att det är en in­telligent gud som designat livets genetiska egenskaper. Det finns även betydande grupperingar så kallade kreationister som tror på bibelns skapelseberättelse och som därför hävdar att världen bara är några tusen år gammal. Detta sker samtidigt som vi med blotta ögat kan se en supernovaexplosion som inträffade för 7,5 miljarder år sedan.

Vetenskapligt sökande efter förklaringar och teknikutveckling är en logisk följd av evolutionen som syftar till att påverka livsmiljön för att gynna den egna arten. Dechiffrering av arvsmassan och teknik för att förändra gener är likaså en följd av evolutionen. Målet är att göra den egna arten bättre anpassad till livsmiljön och andra livsfor­mer bättre anpassade till människans behov.

I och med att livet – människan – börjar göra medvetna föränd­ringar i arvsmassan ökar takten i evolutionen. Den kommer att gå fortare framgent. Utvecklingen är inte längre hänvisad till att enbart behöva testa tusentals slumpvisa förändringar. Medvetna genföränd­ringar som ger önskat resultat kommer att få chansen att leva vidare. Med en teknisk term kan man säga att den evolutionära utvecklingen är på väg att bli återkopplad.

En avsikt med den här historien är att uppmärksamma att vi måste börja förbereda oss. Inom näringsliv och samhälle måste vi ha en plan för hur vi ska hantera den situation som den moderna veten­skapen kommer att skapa. För att få en känsla för hur vi kommer att reagera, har den väntade framtida utvecklingen projicerats på hur vi idag hanterar svåra etiska och moraliska problem inom näringslivet. Berättelsen försöker visa hur vi med dagens värderingar och sätt att tänka kan komma att reagera när vi får tillgång till en osannolikt po­tent ny teknologi.

Scenerna och händelserna i boken är fria fantasier som delvis kopplats ihop med fragment av verkliga händelser – sådana som jag själv upplevt, fått berättade för mig eller som beskrivits i media. Be­rättelsen ligger i framtiden och gör alltså inte anspråk på att beskriva något som verkligen har hänt. Det är snarare en beskrivning av hän­delser som skulle kunna komma att inträffa om man ser till hur vi människor brukar bete oss.

Samtliga personer och karaktärer i den här historien är fritt uppdik­tade. De har formats av erfarenheter som jag själv har och har haft. Det är inte en nyckelroman. Jag har samlat personligheter och gene­tiska egenskaper som jag mött i livet eller fått beskrivna av andra. Därefter har jag i tanken använt den genteknik som jag skriver om för att kombinera dessa egenskaper och personligheter på nya sätt. Det har lett mig fram till ett antal uppdiktade karaktärer som väl skulle kunna leva mitt ibland oss. Eventuella likheter med nu levande eller döda personer är slumpmässiga.

Stora delar av de vetenskapliga redogörelser som lämnas i boken ba­seras på vetenskapliga artiklar i ämnet som hämtats från Nationalen­cyklopedin, internet, vetenskaplig litteratur, dagspressen m.fl. fritt tillgängliga källor. Mina slutsatser och påståenden har inte blivit ve­tenskapligt verifierade. Jag har även fört många inspirerande samtal med vänner inom samhälle, näringsliv och vetenskap. Jag vill passa på att framföra ett tack till alla som bidragit med ovärderliga synpunk­ter och material till den här berättelsen.

Stockholm i juni 2008

Lars Bern

Boken kan köpas genom att sätta in 200 kr på bankgiro 542-6630 och mejla en postadress till larsbern@live.se tillsammans med datum för insättningen.