imgres

Vi som kan vår historia vet att makthavare i alla tider har frammanat externa hot för att avleda det folkliga missnöjet med deras styre. Efter att ha följt det politiska etablissemangets krumbukter vid Folk&Försvars-konferensen i Sälen vill jag utropa déjà vu. Här har vi sett ett skolexempel.

Den svenska politiska eliten har bestämt sig för att helhjärtat offra Sveriges demokrati och självständighet till en globalism som de snöat in på. Den politiken saknar numer nästan allt folkligt stöd, men det verkar inte bekomma. Politiken körs blint vidare. Lagstiftning och ekonomisk politik skall så snabbt som möjligt underordnas överstatliga globalistiska organ som EU och FN. Vår regering tar gruppfoton med reklam för globalisternas agenda 2030. Internationella handelsavtal drivs fram syftande till att föra över ekonomisk makt från riksdagen till globala banker och storföretag.

Landets försvar vill man lägga i händerna på globalisternas blodbesudlade NATO. Våra politiker har nu i femton år stått bakom USA/NATO:s pågående folkmord i Mellanöstern och Nordafrika som kostat miljontals liv och tiotals miljoner på flykt. De har även öppnat landets gränser för en totalt okontrollerad migration som kraftigt destabiliserat landet och skapat en skenande otrygghet för landets medborgare. Våra kvinnor vågar enligt en färsk studie inte längre röra sig fritt i samhället av rädsla för att bli våldtagna, misshandlade och rånade.

Resultatet av den globalistiska politiken är ett snabbt växande folkligt missnöje som tagit sig uttryck i en väljarflykt från de sju partier som står bakom politiken. Vi ser denna väljarflykt idag över hela västvärlden, där det politiska etablissemanget även valt globalismens väg. Bakom den rörelsen står världens mest förmögna familjeklaner och oligarker som vill försvaga nationalstater och föra över makt på sina banker och globala monopolföretag tillsammans med överstatliga organisationer som EU och FN.

Strategin för att tysta det folkliga missnöjet är en skräckpropaganda, där man frammanar en bild av ett aggressivt Ryssland som hotar hela västvärlden. Propagandan manglas ut av västvärldens MSM som till 90% ägs och styrs av familjeklanerna och oligarkerna. Våra svenska MSM utmärker sig som de mest aggressiva i denna hatpropaganda. För de maktägande oligarkerna är den här kampanjen en vinn-vinn situation, den hjälper deras globala maktöverföring samtidigt som vapenskrammel stimulerar försäljningen från deras vapenindustrier.

Den nyligen avslutade konferensen med det politiska etablissemanget i Sälen var ett väckelsemöte, där skrämselpropagandan rullades ut som en klassisk dimridå för att avleda det folkliga missnöjet med den globalistiska politiken. Att samma politiker inte själva tror det minsta på det påstådda hotet om ett krig med ett aggressivt Ryssland är lätt att konstatera.

Den ryska upprustning som skrämselpropagandan hänvisar till har pågått ända sedan Vladimir Putin tillträdde som president för 16 år sedan. Efter kommunismens fall 10 år tidigare hade den enorma Sovjetiska militärapparaten förfallit och Putin började direkt återställa krigsmakten om än på en långt lägre nivå än Sovjettidens. Man spenderar idag ca. en femtedel jämfört med vad Sovjet gjorde och en tjugondel av USA/NATO:s militärbudget. Trots denna påståt hotfulla upprustning har de svenska regeringarna under såväl Persson som Reinfeldt samtidigt i princip avvecklat det svenska försvaret. Men det var innan globalisterna lanserade det nya kalla kriget med ett Ryssland som inte ville underordna sig deras världsordning.

Vår politiska adel har upptäckt att om skrämselpropagandan skall fungera så måste man åtminstone låtsas som om man tror på ett ryskt hot genom att ge sken av att återställa försvarsförmågan. Därav de uppslitande diskussionerna i Sälen. Den kanske starkaste indikationen på att samma politikeradel inte tar de påstådda hoten på allvar är att man under denna period inte bara raserat försvarsförmågan, man har även fört en politik som helt raserat landets försörjningsberedskap. Svenska folket kommer att drabbas av massvält redan efter någon veckas belägring nämligen, detta även om vi själva inte blir anfallna.

Den svenska globalistiska jordbruks- och livsmedelspolitiken har underordnats överstatliga EU och landet har under senare år blivit allt mer beroende av import av livsmedel. Våra bönder har fått allt svårare att överleva på sina jordbruk och andelen inhemskt producerad livsmedel sjunker stadigt. Vi får dagligen vittnesmål om mjölkbönder som tvingas lägga ner.

Tydligen förlitar sig våra politiker helt på en solidarisk fördelning av livsmedel inom EU i händelse av krig eller naturkatastrofer som leder till missväxt. Ihåligheten i denna förhoppning har det senaste året blottats med all önskvärd tydlighet, när samma EU inte ens kunnat enas om en solidarisk politik för fördelning av flyktingarna från globalisternas krig i Mellanöstern.

Vad den här naiva politiken visar är att man inte tar de hot man målar upp för att skrämma folket till underkastelse på allvar. Gjorde man det skulle vi för länge sedan återställt en betydligt högre självförsörjningsgrad och vi skulle lagt upp beredskapslager för minst ett års livsmedelsförsörjning. Det senare är faktiskt viktigare än det militära försvaret för landets befolkning. Politikernas hyckleri blir nästan skrattretande när man hör drömmare som Centerledaren prata om att Sverige kan ta emot tiotals miljoner fler migranter.

Min logiska slutsats är att den förda politiken tydligt visar att den styrande politikeradeln inte tar hoten från Ryssland på allvar, med all rätt får jag tillägga. Ryssland är långt mindre aggressivt än globalisternas militärapparat som våra egna politiker står bakom. Det är bara att räkna dödade oskyldiga människor så ser ni skillnaden. Ryssland är bara farligt om landets provoceras så långt att man känner sig tvingade att försvara sig med sina avancerad kärnvapen, så hotet mot vår säkerhet kommer inte från Ryssland utan från NATO:s ytterst provokativa vapenskrammel. Rysspropagandan har som ni ser helt andra syften, den är ämnad att avleda det folkliga missnöjet från en globalistisk politik som väcker allt större folkligt motstånd över hela västvärlden.

Låt er inte luras av alla falska profeter!