images

Straffskatten på egenfinansierad vård

När jag läste om regeringsförslaget att beskatta alla som har en sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsgivare, så kom jag osökt att tänka på Ernst Wigforss´ motion till vårriksdagen 1928. Där skrev han att Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Det måste vara så vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tänkt när han tvingade regeringen att föreslå denna straffskatt, nämligen att Vårdköerna fördrages med jämnmod, då de delas av alla! Och handen på hjärtat socialdemokrater älskar ju skatter, så de var nog inte så nödbedda. Och att få massorna att med jämnmod fördra den dysfunktionella allmänna sjukvården med alla sina långa vårdköer och överfulla akutmottagningar sitter även bra för den politiska adeln.

Den här straffskatten är givetvis komplett vansinne i en tid, när den allmänna vården går på knä och nu senast Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg p.g.a. svår överbelastning tvingas ställa in alla icke livsnödvändiga operationer, utan att det är någon långhelg med mycket ledighet. Vad vänstern aldrig lär sig förstå är att ett samhälle där allt skall delas lika, är ett fattigt samhälle där alla förblir fattiga. Skolexemplet på detta är vänsterns favoritland Kuba som sossar och kommunister älskar.

De svenska politikerna har under senare decennier ställt allt högre krav på arbetsgivarna att sörja för personalens välbefinnande. Om den anställde blir sjuk skall arbetsgivaren betala sjuklön till den anställda från kalenderdag 2 till 14. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Efter fjortonde kalenderdagen tar Försäkringskassan över. Eftersom den allmänna sjukvårdens förmåga att ta hand om och hjälpa den som blir sjuk blir allt sämre, har många arbetsgivare funnit att man tjänar på att ge de anställda en vårdförsäkring, så att de direkt kan träffa en läkare när de skadar sig eller insjuknar. Till dags dato har på detta sätt, en halv miljon anställda fått en vårdförsäkring betald av arbetsgivaren och de har därmed avlastat allmänvården.

I vänsterns ögon är försäkringen främst en gräddfil för överklassen, för att de skall slippa trängas på överfulla akut- och husläkarmottagningar. Men nu är det så att huvuddelen av den halva miljonen försäkrade är viktiga medarbetare i våra företag som när de är borta från jobbet p.g.a. skador och sjukdom orsakar företagen svåra avbräck. Om dessa personer skall tvingas betala sin vårdförsäkring själv, väljer säkert flertalet att avstå och söker sig istället till allmänsjukvårdens köer. För de som har kvar försäkringsförmånen hos sin arbetsgivare och får den beskattad, innebär det en stor kostnad plus att arbetsgivaren nu tvingas att även betala en hög arbetsgivaravgift på förmånen. För samhällsekonomin blir den här skatten helt kontraproduktiv, med kraftigt ökat tryck på vårdapparaten och ökande kostnader som försämrar företagens konkurrenskraft. En riktigt samhällskadlig skatt m.a.o.!

Jonas Sjöstedt tror att staten skall få in miljardbelopp i skatt som han menar kan satsas på vården. Jag tror han tar helt fel, skatteintäkterna kommer att bli en bråkdel av vad man räknar med och belastningen på allmänvården kommer att öka med flera hundratusen patienter. Är det någon som tror att detta leder till en förbättring av vården?

 

Vad kan RMH göra?

Tillsammans med ett femtiotal andra engagerade personer har jag tagit initiativ till bildandet av RMH (Riksföreningen för Metabol Hälsa). Målsättningen för föreningen skall vara att verka för att människor inte skall drabbas av de idag vanligaste folksjukdomarna som är fetma, diabetes, hjärt-kärlsjuklighet, cancer och olika demenssjukdomar. Alla dessa sjukdomar har med människors metabolism att göra. Vi kommer att försöka lära människor ett antal viktiga livsstilsregler och kostvanor som skall minska deras risk att utveckla sjukdomarna.

Som den här sjukligheten utvecklas idag, kommer den allmänna vården inom något decennium att drabbas av vad som bäst kan liknas vid en vårdinfarkt. Man kommer helt enkelt inte att kunna ta hand om och ge adekvat vård till alla som drabbas. Vi ser ju redan tydliga tecken på en sådan begynnande infarkt.

Om vi i RMH-föreningen lyckas med vårt uppsåt kommer det att medföra ett minskat tryck på vårdapparaten och färre sjukdagar för många anställda och färre läkarbesök för våra gamla. Det kommer att minska kostnaderna för de vårdförsäkringar som överlever vänsterns straffskatt på egenfinansierad vård. Några kommer givetvis att behålla sina försäkringar, men betala dem ur egen ficka och då blir det inga skattepengar till staten.

Ett mycket sannolikt initiativ från RMH kan vara att förhandla fram speciellt förmånliga vårdförsäkringspremier för personer som förbinder sig att följa de rekommendationer för metabol hälsa som föreningen kommer att arbeta fram. Kanske skall vi förhandla fram en vårdförsäkring för de av våra medlemmar som förbinder sig att följa de rekommendationer som föreningen kommer att utarbeta.

Om du vill bli medlem i RMH kan du sätta in årsavgiften 200 SEK på bankgiro 195-1607 och ange namn och mejladress. För utlandsbetalning gäller BIC/IBAN: HANDSESS / SE79 6000 0000 0004 5848 8631. Föreningen har sitt säte på Dalarö med adress Box 55, S-137 25 Dalarö.