Jag har i tidigare krönikor skrivit om de växande problemen med dieselbilarnas avgasutsläpp av kväveoxider och nanopartiklar. Detta är en stark bidragande faktor bakom ett akut folkhälsoproblem i många av Asiens storstäder, men även våra storstäder med mycket biltrafik är drabbade. I januari stoppade t.ex. Oslo biltrafiken i två dygn av detta skäl. En förklaring till att problemet överraskat visar sig vara att de faktiska utsläppen är långt större än de EU-bestämmelser som gäller för nya bilar. Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL har gått ut på gator och vägar och analyserat bilarnas avgaser i faktiskt bruk. Man har mätt upp halter av kväveoxider som är fem ggr högre än vad lagstiftningen tillåter.

Varningarna för allvarliga hälsoproblem orsakade av bilavgaser (även från moderna bilar med katalysatorer) har även visats i tidigare studier där man bl.a. kunnat knyta den ökande förekomsten av demenssjukdomar till dagens bilavgaser. De här problemen har hittills inte fått någon större uppmärksamhet p.g.a. den ensidiga fokuseringen på i sammanhanget helt ofarliga koldioxidutsläpp.

Som jag skrivit om tidigare, har de skador på människors häls som orsakas av avgaser från dagens generation modena bilar med dieselmotorer, fått Kina och Indien att sjösätta mycket ambitiösa planer på att fasa ut bilar med förbränningsmotorer och ersätta dem med eldrivna bilar. Eftersom det rör sig om mycket stora delar av bilmarknaden kan man räkna med att de satsningar som nu görs kommer att styra en stor del av bilindustrin under kommande decennier. Sannolikt kommer den nymornade uppmärksamheten av bilavgasernas verkliga miljöskador att sprida sig över världen. Vi kommer nog få se liknande åtgärder som de Kina och Indien vidtar i en rad andra länder, i takt med att uppmärksamheten på hälsoproblemen ökar.

Den uppsjö av negativa och skeptiska kommentarer på mina tidigare krönikor i ämnet visar hur plågsamt den här typen av teknikskiften, är hos människor som levt ett långt liv med den gamla tekniken. Många radar upp en räcka faktorer som kommer att hindra teknikskiftet. Väldigt många kommentatorer utgår ifrån att teknikskiftet måste skötas i detalj av samhället med planekonomiska åtgärder. För egen del tror jag att som vanligt, så kommer marknadens aktörer att tillfredsställa de behov som uppkommer. Vi har historiskt upplevt en rad teknikskiften utan att de har styrts av politiker.

Låt oss glädjas åt att vi är på väg att få fram ett tekniskt överlägset alternativ till dagens omoderna och förorenande förbränningsmotorer.

http://www.di.se/nyheter/magnus-dagel-sa-paverkas-oljepriset-av-elbilar/