Vi blir dagligen påminda om konsekvenserna av globaliseringens negativa effekter på vårt samhälle. Dessa globala megaföretag som den här utvecklingen lett till förfogar idag över en enorm ekonomisk makt som gör att de kan köpa allas lojalitet. Ett av de mest skrämmande exemplen är Big Pharma som säljer sina kemiska preparat för tusentals miljarder kronor årligen och som utnyttjat sina enorma vinster för att ta kontrollen över dagens skolmedicin i västvärlden. Med sina pengar skapar man framgångsrika karriärer för forskare och läkare som ser till att stoppa alla alternativ till industrins kemikalier. Korruptionen inom forskar- och läkarkåren blir bara mer uppenbar för var dag.

Man kan identifiera fem områden inom skolmedicinen där Big Pharmas inkomster är så oerhört stora att man är beredda till i stort sett vad som helst för att vidmakthålla sin marknad – alltså att förhindra allt som botar de bakomliggande sjukdomarna. Dessa områden är patenterade kemikalier mot högt blodtryck, mot högt kolesterol, mot högt blodsocker, mot psykiska problem och för behandling av cancer.

Dr. José Baselga som var chefläkare vid ett av världens ledande center för forskning om och behandling av cancer Memorial Sloan Kettering Cancer Center har nyligen avslöjats, med att i hemlighet ha fått miljontals dollar i betalningar från Big Pharma.  Det har varit ersättning för dussintals tillrättalagda ”forskningsartiklar” som varit gynnsamma för industrins preparat.

Västvärldens cancerbehandlingar domineras av Big Pharma med huvudsyfte att maximera inkomsterna från den ytterst lönsamma terapin med potenta i sig cancerogena cellgifter. Skolmedicinen som går i industrins ledband verkar inte bekymra sig om att hitta verkliga botemedel eller behandlingar som gynnar patienternas hälsa. Det är hög tid för samhället att vända sig bort från Big Pharmas dominans när det gäller behandlingen av cancer? Man måste släppa fram alternativ behandling och ge patienterna oberoende bedömningar och en egen valfrihet.

Läkarutbildningen som i hundra år styrts av industrins lobbyister producerar läkare som är hjärntvättade. De kan ingenting om kost och alternativmedicin, utan följer slaviskt det de blivit lärda av professorer som likt Baselega ofta står på industrins payroll. Att sätta cancerpatienter på ketogen kost för att svälta cancern eller ge dem intravenös C-vitamin finns inte på kartan inom den behandling som skolmedicinen tillhandahåller trots starka bevis för hur detta angriper cancern utan biverkningar.

Den medicinska vetenskapen förlorar i snabb takt sin trovärdighet beroende på att den politiserats och hamnat i händerna på industrins vinstintressen. Vi kan inte längre lita på att våra läkare och våra förment hälsovårdande myndigheter fattar sina beslut utifrån människors hälsa och välbefinnande, eftersom vi ständigt får exempel på hur beslut fattas på grundval av industrins ekonomiska intressen.

I USA ser vi nu tecken på ett växande missnöje med banden till läkemedelsföretagen bland forskarna inom deras motsvarighet till Sveriges Socialstyrelse – amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC). En grupp med mer än ett dussintal seniora forskare har framställt ett etiskt klagomål om att myndigheten är starkt influerad av industriintressen och politiska hänsyn på ett sätt som lurar skattebetalarna.

Gruppen forskare kallar sig CDC SPIDER som står för CDC Scientists Preserving Integrity, Diligence and Ethics in Research, har satt samman en lista över klagomål till CDC:s stabschef och även tillställt en kopia på listan till visselblåsarorganisationen U.S. Right to Know (USRTK). Av rädsla för vedergällning har man gjort sin framställan anonymt.

Det är bara några år sedan som den seniora CDC-forskare Dr William Thompson larmade om korruption inom CDC, speciellt med avseende på det s.k. MMR-vaccinet. Läkaren och den långvarige chefredaktören för New England Journal of Medicine (NEJM) Dr Marcia Angell har uttalat följande:

”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningar av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Jag finner inget nöje i denna slutsats, som jag långsamt och motvilligt kommit fram till under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine. ”

NEJM tillsammans med The Lancet betraktas som de mest prestigefyllda peer-reviewed medicinska tidskrifterna i världen.

När det gäller stora finansiärer av cancerforskning ser vi samma sak, många av dem liknar mest bedrägerier. Jag har tidigare pekat på den svenska Cancerfondens Rosa Bandet kampanj som genomförs i nära samarbete med företag som säljer sötsaker som befrämjar cancerutveckling. I USA har en liknande kampanj från Kentucky Fried Chicken med sina cancerframkallande livsmedel blivit uppmärksammad. Allt handlar bara om att skaffa pengar för att försörja cancerforskare som inte visat stort intresse för att bota cancer, utan mest för att säkra sin och Big Pharmas försörjning.

På marknaden för att samla in pengar till cancerforskning och liknande vimlar det av olika organisationer som likt den Brooklyn-baserade National Children’s Leukemia Foundation är rena bedrägerier.

Vi måste komma ihåg att Big Pharma har incitament på multimiljardbelopp att undertrycka botemedel mot cancer. Det har funnits många förmodade botemedel genom åren, men alla dessa har sopats under mattan eftersom systemet är inrättat så att den i stort sett enda behandlingen som läkare kan rekommendera är kemoterapi och strålning. Det är dessa patenterade behandlingar som genererar de stora vinsterna för industrin.

Avslöjandet av Dr. Baselgas korruption har skakat det prestigefyllda Memorial Sloan Kettering, en av världens ledande cancercentra. Företaget han fått pengar från var Roche, som sponsrade kliniska prövningar som var allmänt betraktades som besvikelser. Han såg till att sätta en positiv prägel på resultaten utan att berätta för någon att han har fått mer än 3 miljoner dollar från företaget i konsultarvoden samt en andel i ett bolag som Roche förvärvat.

Dr Baselga förhållande till industrin är omfattande. Förutom att han sitter i styrelsen för Bristol-Myers Squibb är han direktör för Varian Medical Systems, som säljer strålningsutrustning och för vilken Sloan Kettering är en klient. Sammantaget har Dr. Baselga varit medlem i styrelserna i minst sex företag sedan 2013, positioner som har krävt att han åtar sig ett ansvar för att skydda dessa företags intressen, samtidigt som han skall övervaka cancercentrumets medicinska verksamhet.

Vi skall komma ihåg att Dr Baselga bara är ett typexempel på hur många ledande och namnkunniga läkare och forskare står på industrins sida. Korruptionen är utbredd och samhället är naivt. Dessa personer släpps ofta fram i etablissemangets ledande medier – MSM som stora auktoriteter, utan att man med en stavelse informerar allmänheten om deras bias.

Om du vill göra något för att ekonomiskt stödja meningsfull forskning på cancerområdet så skall du i Sverige donera pengar till Kostfonden. Om du vill minska din risk att utveckla cancer skall du studera alternativ för hur du skall äta och leva, t.ex. genom att läsa min nyutkomna bok Den metabola pandemin som är full av länkar där du hittar viktig information som inte är påverkad av industrins vinstintressen.

Lars Bern