Låt oss utgå från den tes som drivs av klimatdomedagssekten, att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är på väg att dramatiskt värma klimatet på vår planet. Hittills har vi upplevt en uppvärmning på ca. 1 grad C sedan lilla istiden upphörde i mitten av 1800-talet. En betydande del av denna uppvärmning kan sannolikt tillskrivas den stigande halten av atmosfärens koldioxid från 0,03% till 0,04%.

Vi har ännu inte kunnat notera några observerbara klimatförändringar som ligger utanför jordklimatets normala variabilitet. Uppvärmningen på 1 grad C har lett till att vissa glaciärer dragit sig tillbaka under de gångna 150 åren och att vi kan observera att permafrost på vissa nordliga breddgrader tinar. Sekten tillskriver felaktigt varje extrem väderhändelse den uppvärmning som skett, men ser man till väderstatistiken så har inte extremvädren ökat utan snarast tvärt om.

Nu menar domedagssekten att en fortsatt ökad koldioxidhalt kan ge dramatiska ökningar av planetens medeltemperatur vilket man menar skulle få katastrofal effekt. Det är mot bakgrund av denna övertygelse som Sveriges politiker, myndigheter och företag pumpar in hundratals miljarder i det som kallas klimatåtgärder. Vi påstår oss på det sättet ta vårt ansvar för att hindra den annalkande katastrofen och landets klimatminister menar att vi är så ambitiösa i vårt arbete att resten av världen kommer att avundas oss.

Vilken effekt kommer då den svenska klimatpolitiken att ha på klimatutvecklingen? Svaret är ingen effekt alls!

Det förhåller sig nämligen så att våra politiker och deras svans av opinionsbildare och journalister angriper problemet i helt fel ända. Det finns nämligen bara ett sätt att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, och det är att begränsa utvinningen av de senare.

Det enda som händer om ett mycket litet land som Sverige minskar sin fossilanvändning är att den fossila energi som vi skulle ha köpt, blir lite billigare på marknaden och köps då upp av andra länder som inte för samma politik som vi, och det är flertalet. Idag finns det inga som helst tecken på världsmarknaden att efterfrågan och därmed utvinning av fossila bränslen skulle minska – tvärt om. Oljepriset ligger åter på rekordhög nivå trots en växande produktion. Det stigande priser beror således inte på att producenterna lyssnat på domedagssekten och börjat minska sin produktion, utan på att efterfrågan ökar.

Det jag här pekar på kan alla räknekunniga enkelt räkna ut. Tyvärr förhåller det sig så idag att ytterst få politiker och journalister är räknekunniga. Man har ingen utbildning i svår matematik, så man har uppenbara svårigheter att räkna ut hur olika faktorer i klimatpolitiken hänger samman. Det mest tydliga beviset för detta är planerna på att ställa om starkt fossilenergiberoende industrier och transporter till eldrift. Men att detta kräver ökad produktion av el motsvarande ett halvdussin nya kärnreaktorer för att bli möjligt, har man inte lyckats räkna ut.

Eftersom politiker inte är räknekunniga så har man kommit att inbilla sig att omställningen skulle kunna drivas av fler intermittent producerade vindkraftverk med mycket stora miljöskador som följd. Detta har tyska politiker trott, men trotts en massiv vindkraftsutbyggnad som förstört hela den tyska landskapsbilden och som dödar miljontals fåglar och skadar ekosystemet, har man inte lyckats minska sina utsläpp av växthusgaser.

Nu finns det som jag sa, bara ett sätt att effektivt minska utsläppen från fossilförbränning och det är att minska utvinningen av den fossila energin. Om våra politiker sekonderade av tonåringen Greta som backas upp av globalistiska oligarker, menade allvar med sin klimatoro, så är inte nuvarande klimatpolitik någon lösning. Då borde våra ansträngningar helt inriktas på att minska utbudet av fossil energi. Vi skulle ju kunna börja med det mest näraliggande, nämligen att övertyga vårt grannland Norge att sluta med sin oljeutvinning och lämna oljan under havsbotten ifred.

Det faktum att ingen som helst uppmärksamhet ägnas det enda fungerande sättet att minska utsläppen, får mig att tro att man när det kommer till kritan inte bryr sig ett dugg om klimatet, utan att man har en helt annan agenda. För även om våra politiker inte är räknekunniga, så kan de väl inte vara så dumma att de inte begriper det enkla logiska sambandet mellan utsläpp och utvinning.

Klimatpolitiken handlar givetvis om något helt annat. Det handlar om makt och om en desperat jakt efter skatteinkomster för att livnära en allt dyrbarare politisk adel. När man pratar om skatteväxling handlar det i slutändan om att man är i desperat behov av nya skattebaser. Man kan inte längre höja inkomst och kapitalskatter utan att strypa den ekonomiska aktiviteten i samhället. Det tragiska med dessa nya skattebaser är dock att uttagen av olika energi- och miljöskatter drabbar samhällets sämst ställda. Vi kommer i kölvattnet av den här politiken att få en snabbt växande skara fattiga människor i vårt samhälle.

Tyskland vars omställning ligger före Sveriges har redan sett tydliga bevis på den nyfattigdom som följer i spåren av stigande priser på el och annan energi. Hundratusentals nyfattiga tyskar har fått sin elförsörjning avstängd för att de inte haft råd att betala sina elräkningar. I dagarna kom det även rapporter från Storbritannien av liknande slag, där fattiga pensionärer tvingats stänga av sin uppvärmning.

Politikeradeln räknar kallt med att man skall få massorna i samhället att acceptera en kraftigt minskad levnadsstandard och även ren fattigdom och nöd eftersom det är för en god sak – man räddar ju världen!

Min prognos är att politiken kommer att misslyckas, helt enkelt för att domedagssekters profetior normalt inte slår in och klimatet förblir ganska normalt och odramatiskt. Den dagen kommer i land efter land, när massorna som fått det sämre inser att de blivit lurade och revolterar. Revolten har redan börjat i Frankrike och den kommer att sprida sig över hela Västeuropa.

Politiska rörelser som ställer sig på den allt fattigare medelklassens sida kommer att fortsätta stärkas för vart år som går. Den gamla politiska adeln kommer att förlora sin makt och lämna efter sig ett Europa i total upplösning. USA befinner sig redan i en upplösning som drivs på av en allt fattigare medelklass. Samtidigt kommer länder som Kina, Indien och Ryssland att segla upp och ta kommandot i världspolitiken, bl.a. med hjälp av energi från tusentals nybyggda kolkraftverk. Oljeländerna kommer att fortsätta pumpa upp sin olja i allt ymnigare strömmar. Och Isabella Lövin, inget absolut inget annat land kommer att avundas det nya Fattigsverige där våra gamla lever på gatan och folk börjar göra uppror med eller utan gula västar.

Lars Bern