Det är numera ett ganska känt faktum att de flesta dödsfall – särskilt bland äldre – har iatrogena orsaker (iatrogen = gammalgrekiska för ”av läkare förorsakat”). Den amerikanske forskaren och författaren Bruce Lipton hävdar med emfas att denna orsak är den absolut vanligaste i USA – alltså vanligare än hjärt- och kärlsjukdom, cancer, Alzheimer och diabetes.

I Sverige visade apotekaren Cecilia Lenander, anställd vid Lunds Universitet, i sin studie på 1 700 äldre skåningar att 80 % av dem hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare förskrivna läkemedel. I genomsnitt hade varje individ 11 olika preparat! Detta betyder med nästan 100 % säkerhet att några av dessa interagerar på ett för hälsan negativt sätt.

Med andra ord förorsakar legitimerade läkare en stor del av våra vanliga kroniska sjukdomar – och för tidig död! Anledningen är sannolikt en kombination av läkemedels- och livsmedelsindustrins enorma makt och påtagliga brister i läkarnas utbildning. De får i princip nästan inte lära sig något om kost och nutrition – men desto mer om farmakologiska produkter (läkemedel), som nästan alltid har allvarliga biverkningar.

Om man skall säga något förmildrande om läkarna, så är det kanske att de verkar tro på vad de gör – och kanske själva använder de preparat de stoppar i sina patienter. Något som kan tala för detta är en mindre undersökning av de knappt 100 läkare som avled under en period 2017-2018. Medellivslängden för männen var där 77,6 år och motsvarande siffra för kvinnorna endast 73,5 år. Jämfört med Folkhälsomyndighetens uppgifter om medellivslängd för hela den svenska befolkningen för 2016 är läkarnas livslängd alltså betydligt kortare – 3,0 år kortare för männen och hela 10,6 år kortare för de kvinnliga läkarna.

Nu kommer man självklar att påtala att detta inte är någon ”vetenskaplig” undersökning – vilket förstås är korrekt. Men det är ändå ett intressant observandum, som borde väcka viss uppmärksamhet.

Sedan kommer förstås invändningarna att läkare faktiskt har ett påfrestande och stressigt arbete, med jourer och långa arbetspass. Men det finns verkligen flera yrkesgrupper med sådana problem – så varför skulle överdödligheten endast drabba läkare?

Anmärkningsvärt är också att det sedan länge finns övertygande studier som visar sambandet mellan hälsa/överdödlighet och socioekonomisk standard. Ju fattigare man är, och ju lägre status ens yrke har, desto sämre hälsa och kortare liv.

Men i vårt samhälle finns knappt någon enskild yrkesgrupp med högre status än just läkare – och deras inkomster ligger väl ungefär i nivå med deras status. Slutsats: Läkare borde vara friskare och leva längre än andra!

Eftersom detta inte tycks vara fallet, så måste man söka en förklaring till denna märkliga anomali. Med tanke på läkarnas möjligheter att själva skriva ut (och använda) skolmedicinens ”godkända läkemedel” – och deras kända motstånd mot alla enkla och naturliga metoder för att bibehålla en god hälsa (som t.ex. vår kost) – kan man misstänka att de själva konsumerar en hel del läkemedel. Därmed blir de själva offer för de iatrogena orsakerna till för tidig död!

Sven Erik Nordin

 

PS

Det publicerades en artikel om detta för 20 år sedan där man studerat hur det ser ut i USA. Där hävdar man att läkarna inte har ngn överdödlighet, men i gengäld har USA en mycket kortare medellivslängd än andra utvecklade länder beroende på socioekonomiska faktorer. Därför borde läkarna i USA som tillhör en överklass borde ha betydligt längre medellivslängd än genomsnittsamerikanen och det tycks de inte ha.

Lars Bern