Från min vän, docent Erik Björn Rasmussen har jag fått en mycket viktig krönika om att leva livet i denna märkliga tid. Jag har delat upp den i olika delar som jag tänker publicera de närmaste dagarna.

Lars Bern

Med eller utan sprutan.

Covid 19 har gett upphov till en vattendelare: Mellan de som tar sprutan eller de som tvekar. Argumenten är å ena sidan politiska och å den andra medicinskt vetenskapliga. De stora protestvågor som sköljer över världen är övervägande av politisk karaktär: ”Vi vill ha kvar vår frihet!”

Men kan de som tagit både första, andra sprutan verkligen fortsätta leva livet – som om ingenting hänt? Annorlunda uttryckt: Är den trygghet som politikerna utlovar åt det lydiga folket ”falsk” eller ”äkta”? De som accepterat alla sprutor och underkastat sig alla testningar kan de nu se fram emot sin belöning. Covidpass, full tillgång till både det offentliga rummet och alla sorters resor. Eller?

Frågan är kan och bör vi lita blint på den ”expertis” som massmedia använder som statsmaktens megafoner? Eller bör vi efter vars och ens förmåga ta till oss kunskap som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut? Välinformerade beslut kräver vetenskapligt underbyggd kunskap. Ingen enkel sak när det kommer till den moderna immunologiska forskningens landvinningar.

Det finns en växande mängd personer som på förekommen anledning skaffat sig djup insikt i de frågor som rör vårt immunsystem och hur det bekämpar olika virusangrepp. I ett civiliserat land tillåts och rent av välkomnas alla typer av offentliga diskussioner även i kontroversiella frågor. Men just vad gäller den pågående diskussionen om Covid19 uppträder våra myndigheter och officiellt sakkunniga både på oetiskt och ociviliserat sätt. Läget idag är att både nationella och internationella röster som genom att redovisa välgrundade personliga uppfattningar och sin kritik inte bara censurerats utan också i många fall blivit av både med sina ställningar i samhället och sin inkomst.

De som i likhet med mig valt att avstå från att ”ta sprutan” har oftast grundligt försökt sätta sig in i den vetenskapliga kunskapen bakom m-RNA-injektionerna och hur de verkar. Jag är i första hand läkare och kliniker. Men för att kunna utöva läkaryrket på ett bra sätt har jag hela mitt liv för egen del byggt vidare på och förnyat det naturvetenskapliga kunnande jag fick under min utbildning och karriär.

Frågan om att ta sprutan eller avstå är stor och mycket viktig. Just därför är grundkunskaper om vårt starka immunförsvar – i detta fall mot viruset SarsCov2 och Covid 19-epidemin – av största betydelse. I det följande visar jag hur vi med vetenskapens hjälp under ett sekel kunnat skydda oss mot vissa virussjukdomar som tidigare var långt allvarligare än dagens Covid-19-utbrott. Sedan går jag vidare med hur vårt immunförsvar hittills med framgång av egen kraft kunnat avvärja de flesta hot från tidigare typer av SARS-virus.

Som kliniskt aktiv invärtesmedicinare med långvarig erfarenhet av jourtjänst på ett universitetssjukhus fick jag direktkontakt med många patienter under delvis svåra säsonginfluensor. Men eftersom jag hela tiden bibehållit mitt förtroende för vårt immunförsvar har jag avstått från att vaccinera mig mot de vanligt förekommande influensavirus som jag fått kontakt med under mina jourtjänstgöringar.

Det är viktigt att veta att Covid 19 per definition inte är influensa och att influensavacciner inte kan jämföras med Covid-injektioner.

De pågående globala massinjektionerna av olika typer av m-RNA-preparat var tänkta att bekämpa Covid 19 epidemin. I slutet av denna skrift redovisar jag – hur de var tänkta att fungera. Men också hur de i stället för att göra slut på Covid 19-epidemin i själva verket bidrar till att hålla igång den år efter år med hjälp av de olika varianter som uppstår som en direkt följd av de pågående massinjektionerna av m-RNA.

Avslutningsvis presenterar jag mina tankar för framtiden. Är de nu pågående massinjektionerna rätt väg att gå? Har vi människor rätt att sätta oss över de mekanismer som utvecklats under miljontals år och som hittills gett mänskligheten möjlighet att leva ett gott liv här på jorden?

Erik Björn Rasmussen, MD, docent i invärtesmedicin