Skade-mekanism #7 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_1.html

Spikproteinet kan binda sig till ACE2-receptorerna på spermier och äggstockar

SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till ”angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdcel-ler. ACE2-receptorer uttrycks i lung-,tarm- och njurvävnader och även rikligt på testiklar, spermier, äggstockar, livmoder och vagina. SARS-CoV-2 binder sig 10-20 gånger starkare till ACE2-receptorn än SARS-CoV och MERS-CoV och är det enda coronavirus som använd-der ACE2-receptorn som ingångsport till cellernas cytoplasma. Man har påvisat inflammation av testiklar i samband med SARS-CoV och det är därför rimligt att anta att detta också kan uppstå i samband med SARS-CoV-2 infektion. Men spikproteinets konsekvenser för reproduktionen såsom infertilitet och risken för sexuell överföring – antingen det kommer från viruset eller som en följd av att det inji-cerats med en COVID-spruta – är för närvarande okända. Risken för infertilitet är möjlig men ännu inte bevisad. Vi bör dock vara upp-märksamma på möjligheten att en COVID-19-infektion kan få konse-kvenser för den manliga och kvinnliga reproduktionsförmågan. 

REF: Sheikh Zadeh Hesari F, et al. ”Review of COVID-19 and male genital tract.” Andrologia. 2021 Feb;53(1):e13914.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33236375

REF: Morelli, Fabricio et al. ”COVID-19 Infection in the Human Re-productive Tract of Men and Nonpregnant Women.” The American journal of tropical medicine and hygiene, vol. 104 (3) 814-825. 18 Jan. 2021. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941816/

Michael Yeadon, Pfizers f.d. vice president, som avgick 2011, och led-ande forskare på Pfizers allergidivision, uttalade sig med andra argu-ment – angående antikroppsreaktionerna – om riskerna för kvinnlig infertilitet i samband med mRNA-vaccinationerna. Han menade att en aminosyrasekvens i spikproteinet var homolog med (=identisk med) en aminosyrasekvens i det protein, syncytin-1, som är nödvän-digt för bildning av en livmoderkaka. Det fanns därför risk, menade han, att de antikroppar som bildats mot spikproteinet också skulle kunna korsreagera med syncytin-1 och orsaka infertilitet hos vaccin-erade kvinnor. Pfizers talesperson, Dervila Keane, erkände att det existerade en homologi men menade att denna homologa aminosyre-sekvens (4 aminosyror) är ”för kort” för att kunna ge upphov till kors-reaktioner mellan syncytin-1 och antikropparna. 

Så bevisläget är även här oklart. Vid läsning av litteraturen verkar det dock vara en vanlig uppfattning att det bara krävs en identisk sek-vens på 5 aminosyror i rad (=pentapeptider) för en korsreaktion. 

REF: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-syncytin-idUSKBN2A4257

Sture Blomberg MD docent