Samspelet mellan cellkärnan och ribosomerna

Låt oss återvända till ribosomerna. Det är viktigt att förstå den centrala roll som samspelet mellan cellkärnor och ribosomer har i cellers maskineri. Cellkärnan sänder kontinuerligt ut mRNA-strängar (Messenger-RNA eller förkortat mRNA) till ribosomerna. Dessa m-RNA strängar utgör ritningar för allsköns proteiner som cellen behöver för göra sitt jobb i kroppens maskineri. Det är just denna funktion hos ribosomen som tillverkarna av m-RNA preparaten använder sig av. Det är viktigt att förstå att dessa m-RNA-baserade injektioner (Pfizer och Moderna) endast kan åstadkomma att ribosomerna börjar tillverka så kallade ”spikprotein”, som sedan släpps ut i kroppsvätskornas cirkulation. Vårt immunförsvar konstaterar omedelbart att detta ”spikprotein” är kroppsfrämmande. Påbörjar därför en intensiv produktion av humorala antikroppar och andra delar av immunsystemet för att eliminera det. Mer om detta senare.

Hos människor som på naturligt sätt blir smittade av Sars Cov2 igångsätts hela immunförsvaret för att bekämpa invasionen. Den viktigaste komponenten i detta försvar är de ytterst långlivade minnescellerna. När striden är över och invasionen av SarsCov2 är nedkämpad kan striden avslutas och uppbyggnad till full hälsa påbörjas. Allt blir då som tidigare. Men med ett enda undantag. Minnescellerna behåller och vårdar under decennier minnet av hur intränglingens ytkemi såg ut. På ett ungefär. Alla typer av coronavirus har ungefär samma utseende. Över tid kan coronavirus mutera. Det finns bevis för att även om upp till 80% av ytkemin är genetiskt förändrad så känner minnescellerna i vårt immunförsvar igen släktskapet med ett coronavirus det tidigare bekämpat. Försvarskampen kan därför påbörjas utan fördröjning.

Genmanipulation och molekylärbiologi

Under de senaste decennierna har vetenskapen utvecklat ytterst sofistikerade metoder att studera hur celler och organsystem fungerar – ända ner på molekylnivå. Mina förklaringar i denna skrift har landat i konstaterandet att det är vårt eget naturliga och mångmiljonårsgamla immunsystem som utan särskilt mycket hjälp utifrån är i särklass bäst lämpat för jobbet att avvärja virusangrepp.

Molekylärbiologisk forskning kostar pengar. Mycket stora pengar. Forskningsinstitutioner ägs av börsbolag eller offentliga bolag (i slutändan finansierade av regeringar). Dessa institutioner strävar alla efter att maximera sina vinster. När molekylärbiologisk forskning hade resulterat i tillräckligt detaljerad kunskap om hur vårt immunsystem agerar mot virusinfektioner – särskilt som i detta fall mot SARS – fick ägarna till den molekylarbiologiska industrin möjlighet att utveckla produkter som kunde generera stora vinster.

De konstgjorda m-RNA-injektionerna, som blev resultatet av denna utveckling, bygger på en princip som aldrig tidigare har prövats. Varken i stor skala genom kontrollerade kliniska studier eller, såsom nu sker, helt okontrollerat i global skala. Den nya och hittills oprövade metoden innebär att man genom m-RNA-injektioner stimulerar kroppens cellmaskineri att tillverka stora mängder av en liten del av viruspartiklarna – nämligen spikproteinets receptordel. Sedan, var tanken, kommer kroppens immunförsvar gå till angrepp på de svärmar av spikprotein som cellerna producerar. Så skedde också men problemet var att immunresponsen var ytterst avgränsad. Enbart mot spikproteinerna. Inte som sker i det naturliga förloppet, mot viruspartikeln i sin helhet.

Massinjektionernas sidoeffekter

Vi har redan konstaterat att vårt normala immunförsvar är i särklass bäst på att försvara oss mot inträngande virus. Det är viktigt att förstå att de manipulativa injektionerna av m-RNA inte igångsätter hela bredden och kraften hos vårt normala försvar mot i detta fall SarsCov2. Svaret blir i stället en begränsad krigföring enbart mot de spikproteiner som till följd av m-RNA-injektionerna produceras av kroppens egna celler. Självklart skadas också eventuellt inträngande SarsCov2-virus. Men eftersom de inte drabbas av hela kraften av det naturliga immunförsvaret klarar sig en del undan med sitt virusliv i behåll. Särskilt de varianter som idag i ökande omfattning ställer till med problem i många länder. Exempelvis den nu (september 2021) aktuella deltavarianten. Se figur.

Figuren är hämtad från Folkhälsomyndigheter (FHM). I samarbete med övriga EU har FHM förfinat en i sammanhanget ny teknik – så kallad ”hel-genom-sekvensering”. I samverkan mellan Sveriges 21 regioner har provtagningscentra skapats på de mest välutrustade sjukhusen – så kallade vaktposter (Eng centinel) Dessa centra har i uppgift att ta prover från huvudsakligen de djupa andningsvägarna hos patienter med säkerställd covid-diagnos. Ovanstående graf visar provtagningsperioden februari (v 6) till september (v 36) 2021. Under början av perioden visade samtliga prover en helgenomsekvensering som stämmer överens med den ursprungliga ”varianten” – nämligen alfa. Grön kurva i diagrammet. Vecka 20 tillkom en ny variant som av EU gavs namnet delta. Samtidigt började andelen alfavariantprover minska. Tio veckor senare – vecka 30 hade alfavarianten försvunnit och deltavarianten blivit den helt dominerande.

Både stora och små tillverkare av m-RNA-injektioner har troligen under lång tid känt till att de måste börja tillverka och leverera spikprotein-m-RNA vars kod stämmer med i första hand deltavarianten. De är troligen också förutseende nog att ha beredskap för att tillverka preparat

Figuren är hämtad från Folkhälsomyndigheter (FHM). I samarbete med övriga EU har FHM förfinat en i sammanhanget ny teknik – så kallad ”hel-genom-sekvensering”. I samverkan mellan Sveriges 21 regioner har provtagningscentra skapats på de mest välutrustade sjukhusen – så kallade vaktposter (Eng centinel) Dessa centra har i uppgift att ta prover från huvudsakligen de djupa andningsvägarna hos patienter med säkerställd covid-diagnos. Ovanstående graf visar provtagningsperioden februari (v 6) till september (v 36) 2021. Under början av perioden visade samtliga prover en helgenomsekvensering som stämmer överens med den ursprungliga ”varianten” – nämligen alfa. Grön kurva i diagrammet. Vecka 20 tillkom en ny variant som av EU gavs namnet delta. Samtidigt började andelen prover med alfavarianten minska. Tio veckor senare – vecka 30 hade alfavarianten försvunnit och deltavarianten blivit den helt dominerande.

Både stora och små tillverkare av m-RNA-injektioner har troligen under lång tid känt till att de måste börja tillverka och leverera spikprotein-m-RNA vars kod stämmer med i första hand deltavarianten. De är troligen också förutseende nog att ha beredskap för att tillverka preparat vars genkoder stämmer överens med de många varianter som av allt att döma kommer efter den nu aktuella delta-typen. Ser vi längre in i framtiden är risken stor att den nu pågående globala massinjektionen av m-RNA preparat kommer behöva fortsätta år efter år i kampen mot en oändlig mängd nya varianter. Det enda som verkar kunna sätta stopp för denna evighetskarusell är att vi medborgare engagerar oss, lär oss hur vårt immunsystem fungerar och vad som händer om vi fortsätter med de nu pågående manipulativa massinjektionerna och därmed skapa ett politiskt klimat att avbryta dem.

I detta sammanhang är det viktigt att upprepa. Inget av de syntetiska m-RNA produkterna förtjänar namnet ”vaccin”. De måste namnges som syntetiska produkter Ett exempel är den nu omskrivna deltavarianten där industrin nu är i full färd med att ta fram nya motmedel. Ur immunologisk synvinkel är dock nya virusvarianter fortfarande att betrakta som tillhörande familjen SarsCov2 vars medlemmar i stort sett har besläktad immunologisk ytstruktur. Det är därför oriktigt att beteckna dessa varianter som ”mutationer”.

Frågor jag valt att inte kommentera

De PCR-tester som sägs kunna svara på frågan om man är Covid-smittad eller ej är insnärjda i så tät mystik att det är omöjligt att på vetenskaplig grund kunna hysa tillit till dem. Det samma gäller övriga tester som på senare tid dykt upp på den lukrativa testmarknaden. Jag tänker bland annat på de antigentest av snabbtyp som sägs kunna klassificera de T-lymfocyter som förekommer i svalget. Att jag inte tar ställning till dessa beror på att det visat sig omöjligt för mig att få svar på mina frågor från vare sig tillverkare eller utförare.

Biverkningar av m-RNA-injektionerna är tyvärr omgivna av en massiv tystnadskultur som skapas och uppehålls av regeringar, MSM och Big Tech. Jag har därför valt att vare sig gå in på biverkningsspektrum eller hur hittills påvisade biverkningar kan tänkas kunna uppkomma. Vissa typer av biverkningar kommer dessutom troligen uppenbara sig mycket sent i förloppet.

Likaså har jag valt att helt och hållet avstå från att kommentera de teorier som säger att SARS-Cov2-viruset är manipulerat på konstgjord väg för att i framtiden kunna användas som biologiskt stridsmedel.

Den kanske mest svidande kritiken av effekterna av den pågående massinjektionen av m-RNA-produkter kommer från en synnerligen kunnig experten med ett förflutet i vaccinationsindustrin. Hans namn är Michael Yeadon.

QR-koden till hans mest kända föredrag finner du till vänster.

Nedan en vanlig länk till samma föredrag:

https://rumble.com/vg4inv-michael-yeadon-full-interview-planet-lockdown.html

Framtiden

Den livsavgörande frågan för alla fritt tänkande människor är: Gör vi rätt i att i global skala ingripa i de mekanismer som evolutionen format i oss? Vad gäller de pågående massinjektionerna av m-RNA så ligger svaren i en mycket nära framtid. Vad gäller säsongepidemier av både influensa- och corona-virus så har de hittills årligen under den kalla årstiden svept fram över jorden och skördat offer. Kommer vi i framtiden kunna slippa denna säsongsbundna överdödlighet? Mitt svar är: Med stor sannolikhet inte!

Jag säger med Kristian Luuk i det populära TV-programmet på spåret: ”Vart är vi på väg?” Frågan är livsavgörande. Kommer vi oreflekterat fortsätta lita på den propaganda som understödd av den globala politiska och ekonomiska makten nu i snart två år sköljt över oss? Risken är då stor att vi efter några år nått slutstationen som i princip innebär att vi har underkastat oss upp till två injektioner m-RNA årligen.

Stockholm 22/10 2010

Erik Björn-Rasmussen

Med dr, Docent i Invärtesmedicin

Korrespondens: erik@care2care.org