Skade-mekanism #11 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/07/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2.html

Utbredd användning av COVID injektioner resulterar i icke-neutraliserande antikroppar och kan leda till virulenta muterade serotyper av virus (stammar) 

I studien från F. Amana et al nedan undersökte man antikroppsreaktionerna från 30 patienter, som haft SARS-CoV-2 och jämförde dem med 6 friska fri-villiga som fått två mRNA-injektioner. Man tog blodprover före och efter – för de vaccinerade efter första mRNA-injektionen och två gånger efter den andra. Toppen i antikroppssvaret inträffade en vecka efter andra injektionen varefter det planade ut. För konvalescentgruppen, som haft SARS-CoV-2, fann man att de med de lägsta antikroppstitrarna också hade flest neutra-liserande antikroppar i förhållande till icke-neutraliserande, medan de med de kraftigaste antikroppsreaktionerna hade flera icke-neutraliserande i för-hållande till neutraliserande. Att ”neutralisera” viruset betyder att oskadlig-göra detta. När antikropparna är ”icke-neutraliserande” betyder detta att de binder sig lätt till viruset men inte orkar oskadliggöra detta, varför de är inadekvata för sin uppgift att bekämpa virus. Att patienterna med det kraf-tigaste antikroppssvaret hade flest inadekvata (=odugliga) antikroppar,  kan bero på att de uppkommit som ett minne från tidigare coronainfektioner. 

De friska, frivilliga som fått två mRNA-injektioner hade ännu kraftigare antikroppssvar än de som haft SARS-CoV-2 och det visades att c:a 80 % (66-95%) av antikropparna var av typen icke-neutraliserande antikroppar, och dessa är suboptimala och inadekvata för sin uppgift att bekämpa infektion. 

REF: Amana, Fatima et al . “The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies that target both the NTD and the RBD.” medRxiv 2021.03.07.21253098. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1.full 

Detta leder oss fram till nästa problem. Kombinationen av hög viral replika-tionshastighet hos individer, som också producerar suboptimala, icke-neut-raliserande antikroppar skapar den perfekta miljön där resistenta virus san-nolikt kommer att uppstå och spridas. Och detta är precis vad vi just nu ser – nya muterade virusvarianter på flera kontinenter, UK, Brasilien, Sydafrika etc. 

REF: Moore, John. “Approaches for Optimal Use of Different COVID-19 Vaccines: Issues of Viral Variants and Vaccine Efficacy.” JAMA. Published online March 4, 2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777390 

Sture Blomberg, MD docent