Detta är femte artikeln från Lasse Blomdahl i en serie om glykokalyx – den håriga ”heltäckningsmattan” som måste vara frisk och täcka insidan på våra blodkärl för att vi ska få leva friska långt upp i ålderdomen.

Glykokalyx är den ”håriga matta” som täcker insidan på alla våra blodkärl och väggarna inuti hjärtat. Denna håriga yta upptäcktes redan 1966 av den tyske forskaren J H Luft som var pionjär inom elektronmikroskopi. Trots att man därefter kände till att vi var håriga på insidan av våra blodkärl och på insidan av hjärtat så kom det att dröja länge innan man förstod att denna håriga ”heltäckningsmatta” har viktiga funktioner.

Det dröjde faktiskt ända fram till våra dagar innan vi förstod

  1. att frisk glykokalyx är nödvändig för att inget av det som finns i blodet  ska kunna fastna på blodkärlens insida. Det är först när glykokalyx tappar sin täthet och/eller höjd som det inte längre skyddar de underliggande endotelcellerna mot kolesterol, vita blodkroppar m.m. som finns i blodet. Då kan dessa fastna och bilda plack, vilket vi vet kan orsaka fatala hjärt- och kärlproblem.
  2. att det krävs frisk glykokalyx för att den glatta muskulaturen i kärlvägg och hjärta ska få leveranser av kväveoxid (NO). Utan NO tappar den glatta muskulaturen inne i kärlväggen och hjärtat, vilket huvudsakligen består av glatt muskulatur, sin elasticitet. I takt med att glykokalyx blir allt glesare och lägre tappar alltså hjärtmuskeln sin elasticitet och pumpförmågan avtar och du riskerar att få hjärtsvikt.
  3. att det krävs frisk glykokalyx inne i hjärtats högra förmak för att de positiva elektriska signaler som skickas ut från sinusknutan i förmakets tak ska kunna följa förmakets sidor, som är täckta av negativt laddad glykokalyx, ner mot förmakets botten för vidare färd mot andra delar av hjärtat. I takt med att förmakets glykokalyx blir allt lägre och glesare och kanske till och med saknas fläckvis tappar de elektriska signalerna sin orientering och börjar hoppa ”från tuva till tuva” och du har fått förmaksflimmer.

Vad är det då som gör att glykokalyx insjuknar och blir allt lägre och glesare och kanske fläckvis saknas helt? Om vi bortser från bakterier och virus så är det alltför hög konsumtion av socker, mjölmat och söta drycker under många år

kombinerat med en bukspottskörtel som orkar producera hur mycket insulin som helst oavsett hur mycket socker, mjöl och stärkelse du äter och dricker. Om det är sockret eller insulinet som skadar glykokalyx är inte helt klarlagt. Men oavsett vilket det är så skapar detta en långvarig, låggradig hyperglykemi som år in och år ut håller din blodsockernivå hög men så pass låg att din läkare är nöjd med dina blodsockervärden även om de börjar närma sig gränsen för prediabetes och diabetes. Det är bara det att under tiden så blir din glykokalyx allt lägre och glesare och försvinner kanske fläckvis utan att du är medveten om vad som sker. Kanske har du börjat få känningar från hjärtat, få ont lite här och var i kroppen utan att du eller din läkare vet varför.

I takt med att din glykokalyx blir allt sjukare så får det underliggande endotelcellerna allt sämre förmåga att leverera kväveoxid (NO) till kärlväggens muskelskikt (tunica media), vilken då tappar mer och mer av sin elasticitet. Det är nämligen glykokalyx som ska se till att endotelet kan få regelbundna leveranser av såväl syre som kväve för vidarebefordran av kväveoxid (NO) till tunica media. Denna består av så kallad glatt muskulatur, vilken måste få regelbundna leveranser av NO för att bibehålla sin elasticitet.

Ovan beskrev jag att glykokalyx har en avgörande betydelse för att de elektriska signalerna i hjärtats förmak ska kunna distribueras i jämn och regelbunden takt. Men det är inte bara höger förmak som ska ha en frisk glykokalyx. Det måste alla ytor inne i hjärtat ha inklusive vänster kammare som ska pumpa blodet ut i stora kroppspulsådern (aorta). Betänk att hjärtat huvudsakligen består av glatt muskulatur dvs den är oerhört beroende av regelbundna leveranser av NO för att bibehålla sin elasticitet. Ett hjärta som inte får leveranser av NO tappar sin elasticitet och pumpförmåga och du får hjärtsvikt. Glykokalyx inne i hjärtat måste därför vara frisk dvs hög och tät för att de underliggande endotelcellerna ska kunna leverera NO till hjärtats glatta muskulatur så att denna har får behålla sin elasticitet och kan pumpa med full kraft.

Men det är inte så som uppkomsten av hjärtsvikt beskrivs på nätet. Oavsett vilken site du besöker, exvis 1177 Vårdguiden, Hjärt&Lungfonden, Internetmedicin eller Dr.se, så är det ingen av dem som nämner en skadad glykokalyx som orsak, ja inte ens som möjlig orsak, till plackbildning och efterföljande hjärt- och kärlproblem. Ingen läkare tar heller med sin patient upp glykokalyx möjliga roll för uppkomsten av åderförkalkning (fettning), kärlkramp med eller utan plack, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke m.fl hjärt- och kärlproblem.

Varför tappar glykokalyx sin höjd och täthet?

Vetenskapen (Pubmed) verkar anse att en långvarig och låggradig hyperglykemi skadar glykokalyx och detta långt innan doktorn hunnit ge dig diagnosen diabetes eller prediabetes. Ju lägre och glesare glykokalyx är desto större verkar risken vara att drabbas av plack – inte bara för att glykokalyx som flytbädd har tappat sin skyddsförmåga utan därför att endotelcellerna blottlagts och upplåtit ”landningsplats” för kolesterol, leukocyter mm. Detta plack riskerar så småningom att lossna och helt eller delvis täppa till hjärtats kranskärl. Man kan fråga sig varför skadad glykokalyx inte anges som orsak till plackbildning

Hur får man glykokalyx att återfå sin höjd och täthet?

Här finns inte mycket att hämta i Pubmed, men det finns mycket som talar för att den som avstår från mat och dryck med socker, mjöl och stärkelse och ökar sitt intag av kväverik mat såsom mörkt gröna ovanjordsgrönsaker, kan få sin glykokalyx att växa sig hög och tät och därmed kunna leverera syre och kväve till endotelcellerna för vidarebefordran av kväveoxid (NO) till blodkärlens muskelskikt (tunica media) vilket återfår sin elasticitet. Då ökar möjligheterna för hjärtat att orka pumpa de röda blodkropparna ända ut i de tunnaste artärerna för att leverera syre till cellernas mitokondrier så att dessa kan återuppta sin cellandning och åter producera energi (ATP) till 100% istället för att använda sig av ”reservaggregatet” fermentation som bara ger 6-7%.

Fermentation ger restprodukten mjölksyra vilket förvandlar den basiska miljön till en sur miljö, vilket du känner som smärta.

Inbjudan till klinisk forskning

Det borde inte vara svårt för en kliniker med tillgång till lämpliga patienter att studera och publicera hur förändrad kost (bort med socker, mjöl och stärkelse både i mat och dryck och med tillägg av kväverik kost såsom mörkt gröna ovanjordgrönsaker) positivt påverkar angina pectoris (med helt rena kranskärl), förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Lasse Blomdahl