images

Som i alla krig är sanningen det första offret. Ett typiskt exempel på riktigt grova lögner och desinformation förmedlades den 21 feb av familjen Bonniers husorgan Dagens Nyheter i en debattartikel. Där hade man släppt fram den angloamerikanska oligarkins egen supertorped George Soros. Han var globalisten som berövade oss kontrollen över vår valuta år 1992. Om Soros brukar jag säga att om ansiktet hos en gammal man är själens spegel, så stämmer det bra in på honom.

Soros skriver att Putins syfte just nu är att påskynda EU:s sönderfall, och det bästa sättet är att översvämma EU med syriska flyktingar. Ryskt flyg har bombat civilbefolkningen i södra Syrien och tvingat den att fly ... Detta alltså skrivet av den man som själv tagit fram, finansierat och distribuerat en handbok på bl.a. arabiska i massupplaga, som beskriver hur man som migrant enklast ljuger sig in i olika europeiska länder. Han är alltså i högsta grad personligen medskyldig till flyktingkatastrofen, att tusentals människor dukar under och att Europas samhällen slits sönder. Det skyller han falskeligen på Ryssland.

 

Korståget

Bakgrunden till det USA-ledda korståget i Mellanöstern var av allt att döma att sätta stopp för självständiga oljeländer som börjat föra sin egen oljepolitik och slutat handla sin olja i dollar. Hela den amerikanska hegemonin inom världsekonomin bygger i stor utsträckning på kontrollen över världens oljehandel. Terrorattackerna den 11 september 2001 och fabricerad desinformation om irakiska massförstörelsevapen användes som förevändning när USA och Storbritannien illegitimt anföll Irak år 2003. Målet var att störta svårstyrda ledare som Hussein, Khadaffi och Assad samt återta initiativet i Afghanistan och mot mullorna i Iran. Den angloamerikanska oligarkins korståg där blåögda svenska politiker varit behjälpliga, har till dags dato kostat två miljoner människor livet och tiotals miljoner har tvingats på flykt.

Efter att ha störtat Irak och Libyen in i uppslitande inbördeskrig och fått Hussein och Khadaffi dödade siktade USA in sig på att få bort Assad i Syrien. Eftersom det var politiskt omöjligt att få hemmaopinionen med på att sända amerikanska soldater även till Syrien, valde Washington att starta ett proxy-krig mot Assad genom att tillsammans med Turkiet och Saudiarabien rusta en terroristarmé som i stor utsträckning bestod av fanatiska legoknektar som inte var syrier. Denna armé utvecklades senare till en riktig gökunge som USA tappade kontrollen över och därtill som utropade sig själva till den Islamiska Staten – IS. Assad visade sig även ha ett betydligt starkare folkligt stöd än det man räknat med, så han bet sig kvar till priset av ännu ett blodigt krig.

I ett desperat försök att återta kontrollen i Syrien drog president Obama a red line för Assad, att om han använde sina kemiska vapen mot terroristerna så skulle USA ingripa. Kort därefter inträffade givetvis en incident där man hävdade att kemiska vapen kommit till användning. Innan man i Washington hunnit samla sig för att inleda en amerikansk intervention, agerade den betydligt mer snabbfotade Putin som hade vitala intressen att försvara i Syrien. Ryssarna annonserade att man kommit överens med Assad om att Ryssland skulle ta hand om alla kemiska stridsmedel som Syriska armén hade och oskadliggöra dem. Återigen hade Putin tagit initiativet och USA ställts inför ett fait accompli!

IS framfart i Syrien och Irak som USA tappat kontrollen över väckte en enorm avsky över hela världen och den späddes på av attentat i Europa iscensatta av IS. USA blev tvungna att agera för att inte helt tappa Europas stöd varför man påstod sig sätta igång bombningar av IS för att stoppa dem. I realiteten var dock avsikten att inte skada dem innan de störtat Assad. IS fick med USA:s tysta medgivande fortsätta sitt skräckvälde och flyktingströmmarna växte lavinartat. När Putin såg vad som verkligen hände, tog han åter initiativet i slutet av oktober förra året. Han sände betydande flygstridskrafter till Syrien för att på allvar börja bomba sönder IS ställningar och hjälpa den syriska armén att återta sitt territorium.

Eftersom IS var nära lierat med NATO-landet Turkiet och president Erdogans son hjälpte dem att finansiera sin terrorverksamhet genom att sälja olja som de stal i ockuperade områden, kom Ryssland på kollisionskurs med turkarna. Ryssarna bombade nämligen oljetransporterna, vilka tidigare snarast haft USA:s skydd. I ett klumpigt försök att provocera Putin att attackera Turkiet så att NATO skulle tvingas ingripa på deras sida mot ryssarna, sköt turkarna ner ett gamalt ryskt bombplan. Erdogan räknade dock fel och den betydligt smartare Putin lät sig inte provoceras. USA å sin sida hade i det här läget blivit fullständigt bortkollrade och verkar inte ännu ha hittat vilken fot de skall stå på.

 

Soros

Soros påstår i DN att det är ryska bombningar som ligger bakom flyktingkrisen. Ryssarna började bomba terroristerna först två månader efter att strömmarna av flyktingar och migranter förra året nådde sitt maximum. Det ryssarna därefter bombat är just de legoknektar och terrorister från IS som ju ligger bakom massflykten. Nu kommer rapporter om att ryska och kurdiska insatser fått dessa terrorister att börja ge upp och gruppera om. De siktar nu istället in sig på att ta Libyen som ju även destabiliserats av oligarkins korståg i Mellanöstern och mordet på Khadaffi. Så snart blossar ett nytt av väst orsakat inbördeskrig upp där.

Soros skriver vidare att Putins Ryssland och EU kämpar mot tiden. Frågan är vem som stupar först. Putins regim gör statsbankrutt 2017 då en stor del av dess utlandsskulder förfaller, och det kan mycket väl bli politiska oroligheter dessförinnan. Den här intrigmakaren gör sedan en kullerbytta och försöker skrämma med att det bankrutta Ryssland skulle vara ett större hot mot EU:s stabilitet än invasionen av migranter är. Soros argumentation har givetvis ett tydligt syfte, det handlar om att underminera förtroendet för Rysslands ekonomi, landet och dess ledning har ju ställt sig i vägen för hans och brödraskapets nya världsordning – NWO. I Europa eftersträvar de ett utraderande av de homogena kristna befolkningarna som är ryggraden i de olika nationalstaterna. Det skall inte kunna återuppstå några fria starka nationalstater igen som kan stå i vägen för deras NWO där deras banker, globala företag och överstatliga organisationer har all makt.

 

Ryssland och oljan

Den riktigt stora attacken mot rysk ekonomi började för två år sedan med statskuppen i Ukraina och de därefter införda ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Soros var aktivt engagerad i den kuppen också. Jag har tidigare konstaterat att sanktionerna i huvudsak gynnat regimen i Moskva och mest varit till skada för några EU-länder som Norge och Finland. Putin fick faktiskt draghjälp för att minska importen av västerländska varor som dränerade landet på valuta. Sanktioner mot så stora länder som Ryssland, som därtill har bra handelsförbindelser med resten av världen, är meningslösa. Detta tror jag Washington ganska snart insåg och började därför arbeta med en alternativ strategi för destabiliseringen av rysk ekonomi och störtandet av Putinregimen.

Måltavla blev Rysslands stora oljeexport. Enligt Henry Kissingers devis att den som kontrollerar oljehandeln den kontrollerar världen, hade man i Washington länge sett med oro på rapporterna om väldiga reserver på ryskt territorium. Uppskattningar av de i stort sett oexploaterade oljereserverna i bl.a. Västsibirien tyder på att där finns världens största tillgångar. På sikt skulle det kunna innebära att Ryssland kan bli världens dominerande oljeexportör, något som man till varje pris vill förhindra. Det som det senaste året hänt med oljemarknaden skall nog ses i det ljuset.

När Saudiarabien deklarerade att man tänkte pumpa tillräckligt med olja för att kunna försvara sin marknadsandel tolkades detta på många håll som riktat mot amerikansk skifferolja. Syftet skulle vara att köra ner oljepriset så att skifferoljeföretagen skulle gå omkull, hette det. I mina öron låter den förklaringen som desinformation. Att Saudiarabien skulle starta ett handelskrig mot USA låter inte sannolikt, landet är ju ett amerikanskt protektorat. Relationen bygger på att all olja skall handlas i dollar och att USA som motprestation skall garantera den genomkorrumperade kungaklanens säkerhet. Min hypotes är alltså att prispolitiken strävar mot ett helt annat mål.

Genom att köra ner oljepriset till omkring 30 USD/fat räknar man med att sätta stopp för skifferoljeprojekt på andra håll i världen, främst i Ryssland och Kina. Det visar sig ju att den amerikanska skifferoljeproduktionen som redan är igång klarar sitt kassaflöde även med det lägre priset, däremot går det inte att lönsamt satsa på nya projekt med dagens prisnivå. Det man vill uppnå är att USA/Saudi fortsatt kan behärska oljehandeln och att Rysslands exportinkomster sinar samtidigt som ryssarna inte kan finansiera nyexploatering av sina enorma reserver i Västsibirien. USA har i dagarna påbörjat sin aviserade export av billig naturgas och man släpper på restriktionerna för Iran, allt medverkar givetvis till ett fortsatt lågt pris som skadar rysk ekonomi. Att allt detta sker samtidigt med USA:s korståg för att destabilisera hela Mellanöstern och ta kontroll över oljehandeln där är ingen slump.

Den angloamerikanska bankvärldens dominans inom världsekonomin bygger i stor utsträckning på dollarns ställning som global reservvaluta. Efter att man övergav guldmyntfoten har avtalet om att oljehandeln skall ske i dollar utgjort säkerheten för valutans värde – det som brukas benämnas petrodollarn. För att detta skall fungera måste man ha kontroll över oljehandeln. Oljepriser på över 100 USD/fat kom att hota hela systemet, genom att den prisnivån visat sig leda till en utveckling där USA/Saudi i förlängningen skulle tappa kontrollen över handeln. Bl.a. utgör Rysslands potentiellt betydligt större oljereserver ett stort hot eftersom man inte lyckades ta kontroll över den ryska oljan efter murens fall.

Under Jeltsin hade man förhoppningar att få in Ryssland i sin NWO och därmed skulle oligarkins oljebolag komma in i ett svagt instabilt Ryssland och kunna kontrollera oljekällorna. Men efter Putins makttillträde har han resolut stängt dörren för en sådan utveckling. Han satsar nu på att skapa en stark rysk kristen nationalstat som jag pekade på i förra avsnittet. På marknad efter marknad utmanar han oligarkernas marknadsdominans och globala företag.

Fortsättning följer.