imgresWK-131106-Reykjavik

Mycket viktig artikel av hedersmannen och det framstående klimatforskaren och KVA-ledamoten professor Wibjörn Karlén ursprungligen publicerad på Klimatsans. Han är professor emeritus i naturgeografi. Sedan slutet av 1950-talet har han arbetat med väderrelaterade projekt på ett stort antal platser, bl.a. i Antarktis, Afrika, Nya Guinea, och Arktis samt främst Skandinavien. Han har löpande studerat temperaturerna vid ett stort antal mätstationer runt hela världen, vars data varit lätt tillgängliga från en databas hos NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA). År 2013 upptäckte han att gamla temperaturer hade ändrats. Höga temperaturer under första hälften av 1900-talet har sänkts, medan låga temperaturer under sen tid höjts, se figuren ovan för Reykjavik. Blå kurva visar de siffror databasen lämnade 2012. Röd kurva visar 2013 års ändrade data

Ändringarna av data betyder att man nu inte säkert kan ange ett områdes medeltemperatur och ännu mindre hela Jordens.

 

Fusk med temperaturdata

Om ett påstående upprepas tillräckligt många gånger, kommer många att betrakta det som en sanning, även om det inte är riktigt. Tyvärr gäller detta det ofta upprepade påståendet att klimatet aldrig varit varmare än under de senaste åren. Resultatet har uppnåtts genom justering av gamla data, särskilt de från 1930-talet, då temperaturen var väl så hög som under de senaste åren. Med viss tvekan hävdar jag att temperaturen under 1930-talet var högre än under sen tid, eftersom den verkliga, nuvarande temperaturen inte längre är säkert känd på grund av manipuleringen av data (av främst amerikanska myndigheter, bloggens tillägg). Man bör också beakta rekonstruktioner av temperaturen under Medeltiden, den varma Romartiden och andra varma perioder. Träds årsringar och borrkärnor från landisarna på Antarktis och Grönland visar att temperaturen under dessa perioder var högre än under 1900-talet. De sammanställningar av satellitdata som nu finns visar att den globala medeltemperaturen inte har stigit sedan mer än 15 år.

Originaldata visar att 30-talet var ungefär lika varmt för närvarande. Det betyder att den ökade koncentrationen av CO2 i atmosfären inte har en dominerande verkan på den globala temperaturen. Denna slutsats gör kampen mot fossila bränslen meningslös.

Temperaturerna registrerade för Island under 1930-talet hade sänkts, så att dessa år inte längre visar hög temperatur, se figur ovan. NASA:s modifieringar av temperaturdata har stört isländska meteorologer påtagligt. Dessa torde finnas bland de mest kompetenta i hela världen.

Att det var varmt under 1930-talet är väldokumenterat för ett stort antal stationer världen över. En uppvärmning under 1930-talet är omvittnad i en rad sammanhang, inte minst i samband med forskning i arktiska områden. Beskrivningar av förhållandena på Svalbard omkring 1940 är mycket lika de som beskrivits av forskare under sen tid.

Justeringarna av temperaturdata har gjorts under flera år. Då jag först noterade dem var de små, men de har med åren ökat avsevärt i storlek. Min upptäckt är numera bekräftad av många andra forskare. Jämfört med NASA:s tidigare data har de senaste data ibland justerats med upp till ett par grader Celsius. Det gäller en del Australiska stationer för slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Genomgående har temperaturerna för sen tid blivit påtagligt varmare, så att de stöder IPCC:s modellberäkningar baserade på stigande koncentration av CO2.

En hel del sentida data kan visa en uppvärmning, då allt fler mätningar utförs i tätorter, som alltid genererar värme, medan stationer på landsbygden lagts ner.

Alla publicerade dataserier måste granskas kritiskt. För beräkning av den globala medeltemperaturen vore det bättre att använda ett mindre antal stationer placerade utanför tätorter och som inte förflyttats. Stora mängder data från många stationer av osäker kvalitet ger inte ett tillförlitligt resultat.

Det är skrämmande att besluten vid mötet i Paris 2015 fattades på ett underlag, som inte visar hur den globala temperaturen faktiskt förändrats utan på data som modifierats för att stödja modellberäkningar och därför inte är trovärdiga.

Wibjörn Karlén
Professor em. naturgeografi

+ – + – + – +

Här några länkar till mera information

1. Wibjörn Karlén: GISS/NASA MANIPULATION

2. Ole Humlum: Administrativt menneskeskapt klimaendring

3. Falska temperaturer i USA

4. Avtal om annat än klimat

5. Var 2015 verkligen varmast?

6. Klimat med påhittade siffror

Artikeln är en reprint från Klimatsans:

Fusk med temperaturdata