images

Denna devis har tillerkänts ärkeskurken Lex Luthor i serien om Stålmannen. Den kan dock tillskrivas nästan all mänsklig strävan efter makt och pengar. Det område där devisen tillämpas med kanske störst framgång är inom den medicinska världen.

Jag har i olika krönikor berört det allvarliga systemfelet inom den medicinska forskningen och den pandemi av metabol sjuklighet som vi är mitt uppe i. Den har redan visat sina första symptom hos över två miljarder människor och sjukdomar som fetma, diabetes, ateroskleros, cancer, Alzheimer m.fl. har det senaste seklet ökat med hundratals procent. Jag har pekat på det anmärkningsvärda i att vi trots enorma medicinska forskningsinsatser och vårdresurser inte klarar av att stoppa den skenande sjukligheten. När jag pekar på detta pinsamma faktum, får jag ofta långa utläggningar från skolmedicinmän om vilka fantastiska framgångar man haft med sin forskning. Men verkligheten talar sitt tydliga språk; forskarna är med få undantag på väg att förlora kampen mot den skenande ohälsan.

Vore jag konspiratoriskt lagd skulle det ligga nära tillhands att misstänka, att läkarvetenskapen inte vill bidra till en forskning som hotar den egna utkomsten. Eftersom något sådant vore ett direkt brott mot Hippokrates läkared, väljer jag att tro att det bara är ett strategiskt felbeslut som man omedvetet drivits till under inverkan från Big Pharmas stora inflytande över utbildningen och forskningen. Deras intresse är att hela tiden hitta nya patenterbara preparat som de kan sälja med stor vinst till de allt fler sjuka.

Inriktningen inom den moderna medicinen har nästan helt kantrat över åt att prioritera vårdinsatser när vi blivit sjuka, istället för hur vi skall förebygga sjuklighet. Det senaste nästan löjliga exemplet är forskning för att ta fram patenterbara preparat mot fetma, när vi redan anar vad det är i kosten som orsakar den övervägande delen av fettman. Motståndet är kompakt mot att på allvar satsa stora resurser på att beforska sambanden mellan sjukligheten och vår livsstil, våra kostvanor och vår närmiljö. Jag upplevde själv detta när jag häromåret som huvudman i Hjärt-Lungfonden försökte få tillstånd en satsning på forskning om samband kost/hälsa. Detta stämplades som ett hot mot fonden och jag sparkades ut som huvudman.

Det finns möjligen ett undantag från systemfelet och det är kampen mot rökning som hela vetenskapen är överens om. Cancerfonden uppstod en gång ur Riksföreningen mot cancer som var starkt inriktad på propaganda mot rökning. När fondens styrelse för några år sedan föreslog en alternativ kampanj för lämplig kost för att förebygga cancersjuklighet, visade det sig symtomatiskt att det inte fanns någon relevant forskning på området. Visserligen förekommer det en massa rekommendationer från samhället rörande kosten, men nästan alla dessa visar sig vid närmare granskning sakna den nödvändiga vetenskapliga evidensen. Man drog dock ingen lärdom av detta. Forskning rörande cancerprevention förblev lågprioriterad. Den av Big Pharma hårt styrda inriktningen på patenterbara preparat och metoder för behandling av de redan sjuka fortsatte att vara viktigast.

Tiden innan Big Pharma tog sitt grepp över den medicinska forskningen, var forskning om grundorsakerna till såväl cancer som annan metabol sjuklighet betydligt vanligare. En betydande kunskap om detta fanns i början av 1900-talet.

Genom kartläggning av kvarvarande naturfolk på 30-talet som inte utvecklat karies, dagens vanliga metabola sjukdomar och cancer, visade forskaren Weston Price på den naturliga kosthållning som höll sjukligheten borta. Likadant var det med Nobelpristagaren Otto Warburgs forskning på 20-talet som visade på sambanden mellan blodsockerhöjande kost och cancer. Det finns en lång rad med andra exempel på tidigare forskningsresultat och dokumenterade effekter av ej patenterbara naturliga preparat som sopats under mattan och stämplats som kvacksalveri av etablissemangets MSM. Jag frågar mig vilka som kan ha haft intresse av det? En metod som aldrig sviker är to follow the money!

John D. Rockefeller Sr skapade år 1913 Rockefeller Foundation som en på pappret filantropisk verksamhet för att förbättra John D:s rykte som en hänsynslös kapitalist. Tillsammans men bankiren J.P. Morgan köpte han även flera stora tidningar som t.ex. Time Magazine och Newsweek för att ha propagandakanaler där han kunde styra vad som skrevs om hans affärer. Han satsade pengar i studier av propagandateknik för att hitta bra sätt att påverka människor. Att människors rädsla var viktig i denna propaganda förvånar inte.

Genom fonden kunde Rockefellers stödja verksamheter där man hade andra intressen och samtidigt framstå som goda och generösa. Fonden blev familjen Rockefellers osynliga hand som kunde påverka politiken i såväl USA som runt om i världen. Fondens syfte har på pappret varit att främja välbefinnande för mänskligheten över hela världen. Fondens teknik har varit att köpa sig inflytande genom att påverka etablerade myndigheter och institutioner. Fonden lämnade bidrag till medicinsk forskning mot att man ställde villkor om styrelseinflytande inom de akademiska sjukhusen. Man engagera sig internationellt och var med i bakgrunden till det som senare blev WHO.

Genom sitt inflytande över sjukvårdsmyndigheter och styrelserna för universitetssjukhusen tog kretsen omkring Rockefellers kontroll över den moderna skolmedicinen. Den vägen byggdes en skolmedicin upp som gynnade investeringar i läkemedelsindustrin. Här hittar vi förklaringen till den västerländska skolmedicinens ensidiga inriktning på behandling av sjuklighet, istället för hur man skulle förebygga den på ett naturligt sätt utan kemiska preparat.

En skenande metabol pandemi i avsaknad av kunskap och riktlinjer hur sjukligheten skall förebyggas och en behandling som främst är inriktad på sjukdomssymptomen har tillsammans blivit Big Pharmas guldkalv. Istället för bot står hundratals miljoner metabolt sjuka på preparat som bara döljer sjukligheten och som måste tas livslångt. Och inte bara det, skolmedicinen har även hittat på diagnoser som man påstår behöver behandlas med kemiska preparat, trots att det inte är fråga om sjuklighet överhuvudtaget. En rad fantasifulla bokstavsdiagnoser inom psykiatrin som kommit på senare år är sannolikt ett exempel på detta.

Behandlingen med statiner för att sänka halten kolesterol i blodet är ett annat exempel på en diagnos baserad på ren pseudovetenskap. Måttligt höga kolesterolvärden är ingen hälsorisk, oftast är det tvärt om. Trots detta är kolesterolsänkarna Big Pharmas mest sålda preparat. De små effekter man sett av statiner hänger sannolikt samman med deras lilla inflammationshämmande egenskaper och inte på att kolesterolet sänks. Denna effekt kan långt billigare uppnås med låg dos av t.ex. aspirin.

På liknande sätt ägnar sig skolmedicinen åt en våldsam övermedicinering av måttligt förhöjt blodtryck hos gamla, trots att detta visat sig vara en viktig faktor bakom gamlas svimningar och fallskador som är ett långt större hälsoproblem än blodtrycket.

Genom en propaganda som sprids i MSM om fara med måttligt höga kolesterolvärden och blodtryck, skrämmer man miljontals människor att knapra en lång rad kemiska preparat dagligen resten av livet. Hur alla dessa preparat påverkar varandra saknar man helt kontrollen över.

Andra effektiva instrument i skolmedicinens skrämselpropaganda är s.k. screening för olika sjukdomar och missbruket av pandemibegreppet för att motivera enorma vaccinationskampanjer. Den vägen skaffar sig industrin och vården massor av oroliga kunder trots att biverkningarna från dessa verksamheter ofta kan vara ytterst allvarliga. Den aktuella narkolepsiskandalen är ett riktigt ruskigt exempel.

Ju mer jag trängt in i och analyserat dagens skolmedicin, ju mer beundrar jag skickligheten hos Rockefellers och de övriga storägarna bakom Big Pharma. De har lyckats göra en stor del av västvärldens sjukvård och medicinska forskning till en enda stor apparat för marknadsföring av deras patenterade kemiska droger. Man har även via sina propagandakanaler inom MSM lyckats att effektivt blockera en stor del av den forskning som skulle kunna medverka till ett förebyggande av sjukligheten. Ansvariga sjukvårdspolitiker saknar relevant kunskap och begriper inte hur lurat välfärdssamhället blivit. Dessa är mest tacksamma för Big Pharmas forskningspengar utan att begripa, att det är de pengarna som styr forskningen bort från preventionen.

För att komma tillrätta med dagens genomkorrumperade forskning och vård tror jag att vi måste dra upp en tydlig rågång mellan industriforskningen och den fria akademiska forskningen vid våra universitetssjukhus. Idag går utvecklingen snarast åt motsatt håll, vi ser hur Big Pharma infiltrerat nästan varje hörn av stora forskningsinstitutioner som t.ex. Karolinska Institutet. Dess livsstilsmottagning  är bl.a. finansierad av droghandlaren Pfizer. Samhället borde bygga upp helt oberoende institut där Big Pharma och Big Food är portförbjudna, institut som ägnar sig åt forskning om hur vi skall hindra den metabola sjukligheten innan den brutit ut.