bilderberg-chart

Den globala lobbyverksamheten – Bilderberggruppen

Efterkrigstidens allt mer avreglerade globala marknad har skapat utgångspunkter för en fantastisk ekonomisk tillväxt. Kapitalet har blivit rörligare och det har gett förutsättningar för framväxten av allt större företagskonglomerat som omsätter lika mycket eller mer än många länders BNP. Den ekonomiska framgången har förblindat många makthavare i en ensidig tro på fördelarna av frihandel och avreglerade marknader. Den enorma koncentration av ekonomiska och teknologiska resurser till några få globala jätteföretag som detta medför, har dock en mörk baksida.

Vi har i dagarna fått ett exempel i Sverige på att marknadsekonomins tänkta jämbördiga spelregler mellan olika företag blivit satta ur spel av globaliseringen. Ett litet privat åkeriföretag betalar mer i bolagsskatt än ett globalt företag som Volvo, och rent allmänt tvingas mindre och medelstora företag betala i storleksordningen omkring tio procent högre skatt på sina vinster än de globala jätteföretagen. Denna gynnsamma utveckling för globala företag som kan spela ut länder mot varandra, snedvrider den fria konkurrensen och ger de globala företagen ett otillbörligt övertag på marknaden, ett övertag som skapar allvarliga problem och som underminerar en sund marknadsekonomi.

Det första historiska exemplet på det jag talar om var Rockefellers Standard Oil för över hundra år sedan. Genom att man lyckades skaffa sig en ointaglig global ställning redan då från råvara till konsument, kunde man i praktiken stoppa all meningsfull konkurrens. Den dominerande ställning som Standard Oil fick över oljehandeln blev dock så besvärande att amerikanska lagstiftare tvingade Rockefellers att dela upp företaget. Rockefellers hade dock lärt sig hur man skall göra för att skaffa sig kontroll över strategiskt viktiga marknader – en lärdom som man började tillämpa på andra områden. Det handlar om att skaffa sig makt över alla led på en marknad, från råvaror till produktion och distribution, för att slutligen själv skapa en efterfrågan som man kan styra.

Jag har tidigare redogjort för hur Rockefellers och den övriga angloamerikanska oligarkin som har den reella makten i USA, tog kontroll över den medicinska marknaden. Man byggde upp en industri för framtagning av patenterbara piller samtidigt som man skaffade sig inflytande över hela den skolmedicinska verksamheten för att säkra marknaden för sina preparat. Det hela parades med att ta initiativ till inrättandet av olika statliga organ vars uppgift var att förbjuda och misskreditera alla former av alternativ medicin och att bara släppa fram industrins dyra produkter. På detta sätt har man lyckats bygga upp en av världens absolut största och lönsammaste globala industrier. En liten entreprenör som hittar ett fungerande naturligt medicinskt preparat har inte en chans. Antingen blir han uppköpt och undangömd, eller så ser man till att stoppa honom via sina fjärrstyrda tillsynsmyndigheter. Dödligheten genom självmord bland entreprenörer inom naturmedicin verkar även vara onaturligt hög vilket har orsakat rykten på nätet. Hur det går till har bl.a. professor Peter Gözsche redogjort för i sina böcker.

Ett annat exempel är hur oligarkerna bakom de stora globala företagen varit instrumentella i lanseringen av FN:s agenda 21. Samma oligarker var med bakom bildandet av FN och dess olika globala reglerande organ. Genom en massiv skrämselpropaganda har man försökt bromsa energianvändningen i utvecklingsländer för att dessa inte skall bli till svåra konkurrenter. Bl.a. sjösatte de globala företagen med FN i ryggen en organisation för att sätta upp miljövillkor för företagande, som i praktiken bara stora väletablerade globala företag kunde leva upp till. När ni hör de globala företagens ledare skryta med sitt miljöarbete, tänk då på att detta är ett raffinerat sätt att hålla små uppstickande konkurrenter borta från deras marknad.

Världens största marknad är livsmedel. Den har traditionellt varit en småskalig fragmenterad lokal marknad, något som de hyperrika oligarkerna gör sitt yttersta för att ändra på. Man fick på 70-talet en enorm draghjälp av den falska hypotesen om att naturliga fetter i böndernas produkter var orsak till metabola sjukdomar. Utgående från kostrekommendationer baserade på den hypotesen, har man kunnat ta kontrollen över en stor del av livsmedelsförsörjningen genom att maten måste genomgå en industriprocess för att bli fri från fettet. Detta var inget som den lokala bonden kunde göra själv utan han måste sända sin mjölk till Big Food. Arlas allt snålare betalning till svenska mjölkbönder är ett talande bevis.

En viktig del i strategin för de globala företagen för att skaffa sig total kontroll över livsmedelsmarknaden har varit, att öka regelverken och göra bönder allt mer beroende av kemikalier och andra produkter från industrin. Man har även drivit fram en industriell organisation och specialisering av jordbruket som fjärmar det från dess naturliga diversifierade ursprung. Vissa bönder producerar mjölk, andra föder kalvar som sedan föds upp av någon tredje och slutligen finns det bönder som bara odlar spannmål. Tekniken att ta fram genmodifierade utsäden (GMO) har varit en perfekt storm för den globala industrin. Nu kunde man patentera utsädet och helt bakbinda bönderna. I takt med den totala industrialiseringen och genomregleringen av jordbrukssektorn har fria självproducerande bönder fått se sig förvandlade till bakbundna slavar, i tjänst hos ett globalt system av jätteföretag kontrollerade av de rikaste av de rika.

Det finns ett titthål kvar som möjligen tillåter existensen av fria bönder och det är det ekologiska jordbruket som jag skrev om tidigare. Självklart är denna form för produktion av livsmedel utsatt för en massiv kampanj för att misstänkliggöra verksamheten, något som inte minst märks bland kommentarerna till min krönika. Att kemiska analyser visar att den ekologiska maten är betydligt bättre ur hälsosynpunkt sopas under mattan. Här möter nu den angloamerikanska oligarkin ett nytt intressant motstånd från Ryssland som förbjuder patenterade GMO-grödor och som ställer om sig till ekologisk produktion. Man erbjuder idag gratis land i östra Ryssland till dem som vill slå sig ner där och nyttja nu outnyttjade jordar. Ryssarna som under kommunisttiden tvingades importera spannmål har nu passerat USA som världens ledande veteexportör.

I den ständiga strävan från de globala företagen att skaffa sig totalkontroll över de stora världsmarknaderna är idag den stora stötestenen existensen av självständiga nationer med egna lagar och regler. Vi ser hur nationer attackeras av olika destabiliserande aktiviteter som migration och krig, samtidigt som det finns en stark strävan att flytta makt till överstatliga organisationer som FN, EU, NATO mfl.. Med förment tillväxtskapande frihandelsavtal som TTIP försöker de globala krafterna locka små stater som Sverige att avstå mer av sitt självbestämmande till globala företag. Men det handlar inte om tillväxt utan om ökande kontroll över den globala marknaden från de företagen och deras hyperrika ägare. TTIP-avtalet innebär att vi delvis avsäger oss möjligheten att skydda små och medelstora nationella företag från de globala företagens marknadsmanipulationer.

Globaliseringen och den ökande koncentrationen av företagande till enorma globala jätteföretag som spelar ut nationer mot varandra och som inte betalar skatt är på väg att sätta en sund marknadsekonomi ur spel. Det skapar en grogrund för en ökande korruption där politiker köps så att de slutar att se till sina väljares intressen i första hand. Det skrämmande är att vårt politiska etablissemang inte begriper vad som sker, utan åker till globalisternas Bilderberg-möten där de pumpas fulla av de angloamerikanska oligarkerna och deras löften om framtida konsultuppdrag. Det skedde med förre statsministern och sker nu med den nya och hans närmaste.

Frågan är om inte den utveckling vi är mitt uppe i är en kris för den västliga kapitalismen och demokratin som på många sätt påminner om förspelet till kommunismens sammanbrott?