I min krönika från den 19 maj om Mats Qvibergs förvärv av Metro nämnde jag ett citat från David Rockefeller (DR) som cirkulerar på nätet för att illustrera hur Main Stream Media (MSM) i väst enkelriktats av de ekonomiska intressen som styr globalismen.

En av mina vänner inom medievärlden har reagerat på att jag använde citatet och menar att dess äkthet inte kunnat bevisas. Citatet lyder ordagrant: We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. … It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. Citatet är återgivet av Gyeorgos C. Hatonn som menar att han fått det från en läcka från mötet med Bilderberggruppen 1991.

Problemet med en uppgift som läckt från ett Bilderbergmöte är att dessa möten är slutna och vad som sägs där är hemligt. De som deltar avkrävs ett tysthetslöfte varför Hatonns sagesman kommer att förbli okänd. Jag kan alltså inte förete ett sakbevis för citatets äkthet. Det som återstår är, att som domstolar i liknande situationer tvingas göra, se vilka indicier som talar för att citatet ger en korrekt bild av vad Rockefeller sade vid mötet 1991.

Att använda sig av indicier i sökandet efter sanningen är som att navigera på det sätt som sjömän gjorde före GPS. Tyvärr har den förmågan f.ö. gått förlorad för flertalet av dagens sjöfarare och även våra journalister. Vi som utövat denna navigationskonst en gång, vet att man tar ut minst två bäringar till kända hållpunkter (fyrar, synliga landmärken, radiofyrar m.m.) för att sedan fastställa positionen i den punkt där bäringslinjerna skär varandra på sjökortet.

Så låt oss se vilka bäringslinjer (eg. indicier) vi kan hitta när det gäller DR?

Hela den globalistiska tanken i dagens värld har sina rötter i den företagsstrategi som en gång tillämpades av DR:s farfar John D Rockefeller och hans Standard Oil. Strategin var helt enkelt att skaffa sig global marknadsdominans inom sitt affärsområde, så att man var stark nog att hålla konkurrens borta. Framgången för den strategin var enorm och lade grunden för världens första dollarmiljardförmögenhet. Senare tillämpade Rockefellers och Co samma strategi inom läkemedelsbranschen. Man skaffade sig total marknadsdominans genom att med förment filantropi, ta kontroll över den medicinska forskningen och utbildningen och genom att få alternativ till industrins patenterade kemiska preparat stämplade som kvacksalveri. Detta lade grunden för dagens Big Pharma och den ytterst olyckliga utvecklingen av skolmedicinen under 1900-talet.

Under senare decennier har vi ett färskt skolexempel på Standard Oil strategin i Microsoft som precis som sin förebild, har skapat en av världens största privata förmögenheter. Allt baserat på marknadsdominans och förmåga att effektivt hindra konkurrens.

Rockefellers och deras lierade oligarkier insåg tidigt att ett viktigt led i att kunna bygga globalt dominerade företag, var att skapa öppna gränser med fri rörlighet av varor, kapital och arbetskraft. Det var även viktigt att skapa enhetliga regelverk som gällde globalt, nationella företag skulle hindras från att kunna gömma sig bakom nationella regler på arbetsmarknaden och vad gällde beskattning (läs den svenska modellen). Globalismen hamnade med automatik i motsatsförhållande till nationalistiska intressen.

I sina memoarer beskriver DR globalisternas strävan med orden: For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ”internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.

Bilden av DR har bekräftas av journalisten Bill Moyers i hans TV-special 1980 The World of David Rockefeller där han skriver om DR att han är den ovalde men odiskutable ordföranden för det amerikanska etablissemanget … en av de mäktigaste, inflytelserikaste och förmögnaste männen i Amerika … han sitter i centrum för ett omfattande nätverk av finansmän, industrialister och politiker vars räckvidd sträcker sig över hela globen.

Tidigt insåg globalisterna att, för att kunna skapa sin globala världsordning med autostrador för sina megaföretag, så måste man säkra ett stöd från den allmänna opinionen och politiker i västländer med demokratiska statsskick. Man började metodiskt köpa på sig de företag som ägde MSM och ägandet koncentrerades på det sättet på kort tid till ett halvdussin företag med nära relationer till globalister som DR. De viktigaste nyhetskällorna är Reuters och AP och Reuters äger AP och DR:s globalistiska allierade Rothschilds äger Reuters.

Globalisterna har även dragit igång ett antal slutna lobbyorganisationer för att på olika sätt driva en globalistisk agenda. De mest kända är Bilderberg gruppen, Romklubben, Trilaterala Kommissionen och Council on Foreign Relations. I alla dessa grupper fanns Rockefellers med som inflytelserika initiativtagare och finansiärer.

Till lobbygruppernas halvhemliga möten bjöd man utöver de globala företagens ägare och ledare, bl.a. in politiker och MSM:s ledare. För svensk del började det senare med DN:s Herbert Tingsten som redan 1955 deltog i Bilderbergmötet det året. Senare har andra chefredaktörer från såväl SvD som DN deltagit. Självklart har som det ifrågasatta DR-citatet antyder, även ledande personer från de stora mediehusen i övriga västländer deltagit. Som likaledes citatet uppger, har inga av de MSM som deltagit i dessa hemlighetsfulla möten, delat vad som där avhandlades med sina läsare och tittare – ett i mina ögon flagrant pressetiskt brott.

En mycket viktig del i den globalistiska strategin har varit att ersätta nationella regelverk med globala. År 1991 lanserad därför Romklubben i sin skrift The first Global Revolution, tanken att använda skrämselpropaganda om antropogent orsakade klimatförändringar. Skriften lanserades inför FN:s miljökonferens i Rio år 1992. Bakom kulisserna inför konferensen anar man DR med sitt stora inflytande inom FN. Han lyckas placera sin obrottsligt lojale och handgångne medarbetare Maurice Strong som ordförande för hela konferensen. Som en viktig del i konferensen såg man även till att världens näringsliv bara blev representerat av globalisterna närstående ledare för ett femtiotal globala företag, varav flera med band till Bilderberggruppen. Konferensen lanserade det överstatliga regelverket Agenda 21 som senare bytt skepnad till Agenda 2030.

Kraven på överstatliga miljö- och klimatregler har senare stenhårt lanserats i en ytterst ensidig propagandakampanj i av globalisterna kontrollerade MSM. Man har effektivt strypt all debatt som ifrågasatt grunden klimatlarmen. Precis som man en gång gjorde för att sätta stopp för naturmedicinen, har man lyckats vanhedra och förlöjliga de som försökt visa på klimatalarmismens grova överdrifter.

Inget får hindra införandet av en överstatlig maktutövning som gynnar de globalt dominerande företagen. Företagens ledare har efter Rio 1992 organiserats i World Business Council for Sustainable Development som sedan dess fungerat som en viktig lobbygrupp för klimatalarmismen.

När Donald Trump i presidentvalet 2016 valde att utmana DR och de övriga globalisterna i sin kampanj Make America Great Again anade han nog inte vad som väntade. Eftersom globalsiterna som jag pekat på här, har näst intill total kontroll över MSM blev det mer en valkampanj mellan Trump och MSM än mellan Trump och Clinton. Clinton var lovad presidentposten av globalisterna och deras MSM var så säkra på segern att tidningarna med Good Morning Madam President var tryckta. Clinton hafsade sig igenom valkampanjen i fast övertygelse att ämbetet redan var hennes.

Efter globalsiternas misslyckande siktar deras MSM nu in sig på att försöka underminera den valda presidenten för att tvinga bort honom, alternativt tvinga in honom i sin fålla. MSM:s totalt ensidiga bevakning av såväl valrörelsen som Trumps politik talar sitt tydliga språk vilket framgår av en studie från Harvard. Vi ser detsamma i svenska MSM med DN, SvD och SVT svassande efter globalisternas pipa. Ett riktigt journalistiskt lågvattenmärke.

Indicierna som pekar på att DR och hans globalister haft ett ytterst stort inflytande över MSM:s globala propaganda är mycket starka, varför jag bedömer sannolikheten är hög för att det aktuella citatet vid Bilderbergmötet 1991 som tillskrivits DR, är i huvudsak korrekt.

I rest my case.

Lars Bern