skanna

Den 16 maj arrangerade alumniföreningen vid Kungliga Tekniska Högskolan KTHX ett seminarium där föreningsmedlemmen och tidigare Sandvikchefen Per-Olof Eriksson inledde med ett föredrag med rubriken Är det hållbart att jaga koldioxid? Eriksson är en teknisk fysiker utbildad vid KTH. Han pratade om vad som är normalklimatet på jorden och hur litet vi människor kan påverka det. Han menade att det innebär att vi måste acceptera det klimat som vår relation till solen ger oss. Vi får anpassa oss efter det, samtidigt som vi bekämpar de miljöproblem som vi de facto orsakar.

Eriksson har på senare år gjort sig känd som en kritiker av den av etablissemanget stödda vetenskapliga hypotesen om hur antropogena utsläpp av koldioxid förväntas påverka klimatet mot en förment uppvärmning.

Sedan 90-talet har domedagsprognoser duggat tätt som med hjälp av datorberäkningar påståtts visa på ett snabbt varmare klimat med katastrofala konsekvenser. Vi har i snart trettio år fått höra klimatalarmister komma med förutsägelser om isfri Nordpol, accelererad stigning av havsnivån, fler och häftigare oväder m.m.. Vi har gång på gång fått höra att vi bara har 5-10 år på oss att stoppa utvecklingen och gång på gång har alarmisterna visat sig ha tagit helt fel. Den globala uppvärmningen under slutet av 1900-talet var en återhämtning efter en kallperiod på 70-talet. Sedan snart 20 år har uppvärmningen avstannat med undantag för några tillfälliga toppar i samband med väderfenomenet El Ninio.

klimatsans

I gott sällskap av främst ett stort antal seniora forskare som lämnat den aktiva karriären, har Eriksson på ytterst goda vetenskapliga grunder ifrågasatt de teoretiska datorberäkningar som alarmismen vilar på. En av hans lärofäder är världens kanske mest meriterade klimatforskare Richard Lindzen från Harvard. Att alarmisternas beräkningar inte stämmer med observationer av klimatets verkliga utveckling framgår tydligt av ovanstående figur. Kungliga Vetenskapsakademin har även i sitt position paper om klimatet flaggat för att vetenskapen är långt ifrån avgjord och att man bedömer osäkerheten i århundradets uppvärmning så stor som en till fyra grader C.

Det står m.a.o. utom allt tvivel att vetenskapen på detta område är långt ifrån entydig. Därför är det viktigt att den vetenskapliga processen och debatten får fortgå där olika hypoteser fritt kan prövas mot varandra. Ett angeläget arbete för en alumniförening vid en av landets främsta vetenskapliga institutioner och utbildningsanstalter, kan det tyckas.

Döm om min förvåning när den ansvariga direktören Emma Jones för alumniaktiviter vid KTH levererar följande reaktion på Erikssons föredrag:

Ni anordnade ju en föreläsning för ett litet tag sedan med Per-Olof Eriksson, vilken var mycket välbesökt. Jag förstår att ni med föreläsningen ville skapa debatt och som akademisk institution är det viktigt att vi värnar rätten att framföra olika åsikter. I det här fallet blir det dock problematiskt då åsikterna går stick i stäv med KTH:s inställning och vår rektors uttalade grundpelare för vår framtida utveckling.

Jag är självklart medveten om att ni är en förening fristående till KTH och jag uppskattar verkligen ert engagemang och vårt samarbete. Samtidigt så har ni i ert namn och verksamhet en tydlig koppling till lärosätet KTH och vi marknadsför era event i våra kanaler. Båda dessa aspekter gör att många uppfattar det som att KTH är avsändare och vi har fått in klagomål från alumner om att vi anordnat det här eventet.

Som du säkert förstår så har vi ett ansvar att se till att den kommunikation vi sänder ut korrekt speglar KTH:s värderingar och ledningens vision. Vi kommer därför att behöva göra en bedömning framgent innan vi publicerar event. Jag ser inte att det här kommer att vara något problem då det här egentligen är första gången vi ställts inför den här situationen men jag ber dig att ha detta i åtanke.

Jag har valt att endast maila dig så väljer du själv om du tycker att vi behöver ha en vidare diskussion med övriga styrelsen eller om du vill vidarebefordra mitt mail till dem.

Uttalandet är fullständigt hårresande för att komma från en institution som berömmer sig om att syssla med vetenskap. Sedan när är det rektorn på en vetenskaplig institution som skall vara överdomare över vilka vetenskapliga teorier som får diskuteras och prövas av forskarna. Detta är ytterligare ett tecken i tiden på förfallet av etablissemangets s.k. vetenskapsinstitutioner. Tyvärr är reaktionen från KTH inte ett enstaka klavertramp, utan den är symptomatisk för i stort sett alla etablissemangets s.k. vetenskapliga institutioner i västvärlden idag. Vi har tidigare haft liknande problem inom Ingenjörsvetenskapsakademin där Eriksson och jag själv är ledamöter.

Vi ser hur politik och stora ekonomiska intressen infiltrerar och tar kommandot över den vetenskapliga världen i väst och börjar bestämma vilka vetenskapliga teorier som skall gälla på en rad områden. I USA har det avslöjats hur Obamas klimatvetenskapare setat och ändrat i historiska temperaturserier för att kunna försvara sina alarmistiska hypoteser. Senast världen upplevde något liknande var under Stalin-epoken då man politiskt ställde sig bakom Lysenkos falska hypoteser om ärftlighet, med katastrofala följder när dessa tillämpades inom jordbruket i Sovjet och Kina.

Den politisk/ekonomiska snedvridningen av vetenskapen gäller såväl forskningen om miljö som hälsa. Den som vill kunna göra karriär som forskare i dagens västvärld gör bäst i att inte försöka ifrågasätta etablissemangets omhuldade hypoteser. Idag kommer av detta skäl nästan all sund kritisk granskning av dessa hypoteser från forskare och akademiker som lämnat den aktiva karriären bakom sig.

Till alla er förhoppningsfulla ungdomar som hoppas få en kvalitativt god utbildning vid våra universitet och högskolor måste jag tyvärr ge rådet: Lita inte på vad som sägs i föreläsningar och seminarier från era lärare. Dessa är som ni ser i det skandalösa uttalandet från KTH:s ledning, bakbundna av politiskt korrekta uppfattningar som godkänts av rektor. Ni måste själva på egen hand alltid gå ut på det öppna nätet och forska för att få en korrekt uppfattning om verkligheten inom ert område.

Lars Bern