När man går till doktorn eller tas in för behandling på sjukhus tror nog de flesta att de kommer till en vård som utförs av lärda personer vars kunskap är baserade på en solid vetenskaplig kunskap om vår kropp och dess metabolism. Inget kan vara mer fel.

Om man jämför dagens skolmedicin med de grundläggande naturvetenskaperna fysik, kemi och astronomi så ligger skolmedicinen 400 år efter. Kunskapsläget bland vetenskapsmän inom de grundläggande naturvetenskaperna styrdes för 400 år sedan av den tidens dominerande maktapparat – kyrkan. Vetenskapsmän som Kopernikus och Galilei gjorde observationer i skiftet mellan 15- och 16-hundratalet som kom i konflikt med kyrkans geocentriska världsbild. Galilei ställdes år 1633 inför inkvisitionens domstol och tvingades att avsvära sig sina hypoteser som stred mot kyrkans intressen. Efter detta satte man honom i husarest så att han inte skulle kunna sprida sina irrläror längre.

Inom det medicinska området har vi idag år 2018 en situation som i många avseenden är en kopia av den som rådde när Galilei fälldes. Kunskapsläget vad gäller hur vår kropp fungerar och interagerar med sin omgivning ligger på en nivå som kan liknas vid kunskapsläget inom de grundläggande naturvetenskaperna år 1633. Makten i samhället, som står hindrande i vägen för den på faktiska observationer baserade vetenskapen, är inte längre kyrkan utan nu är det vår tids religion som styr och hindrar vetenskapen från att gå framåt. Den religionen är mammon – girighetens, rikedomens och orättvisans religion. Det är mammon som skapat det som kallas globalismen. På det medicinska området representeras den bl.a. av Big Pharma, Big Care och Big Food.

Precis som på medeltiden har den medicinska vetenskapen under 1900-talet styrts av vår tids ”geocentriska” världsbild – den uppfattningen att naturligt fet kost som vi ätit i hundratusentals år och hög halt av livsviktigt kolesterol i blodet gör oss metabolt sjuka. I samma världsbild odlas myten om att cancer beror på DNA-skador i cellerna kärna och att den som har sockersjuka, med hjälp av lite kemikalier, kan fortsätta att äta socker. Den medicinska forskare som likt Galilei gjort faktiska observationer och som därför hävdar att allt detta är fel, har frysts ut, vanhedrats och stoppats i sin karriär. Mammons väktare i form av läkemedels- och sjukvårdsmyndigheter har sett till att stoppa dissidenterna inom forskningen och varna folket för att lyssna på dem. Läkaren Annika Dahlqvist som satte ut blodsockerhöjande kost hos sina sockersjuka patienter och botade deras sjukdom förlorade nästan sin läkarlegitimation. Forskaren Uffe Ravnskov som i decennier redovisat observationer av kolesterolets verkliga roll i människans metabolism, har vanhedrats och stoppats av mammons etablissemang.

Den gamla ”geocentriska” världsbilden vårdas aggressivt av de enorma industriintressen som årligen tjänar tusentals miljarder på den. Man säljer farliga och i stort sett meningslösa kemikalier som man kallar mediciner mot sjukdomstillstånd som inte finns och man marknadsför födoämnen som har lett till en pandemi av metabol sjuklighet. Man har, som en gång kyrkan, skaffat sig kontrollen över utbildningen av läkarkåren för att se till att den inte baserar sin yrkesutövning på en övertygelse om att ”jorden är rund och snurrar som en liten planet runt solen.” Allt detta vore givetvis inte möjligt om man inte tystat och satt de vetenskapsmän, som likt Galilei, visat hur vår metabolism verkligen fungerar i symbolisk husarest.

Det vi nu bevittnar är hur en stor del av forskarkåren slutat att underordna sig mammonkyrkan och börjat göra faktiska observationer för att fastställa hur våra kroppar och deras metabolism verkligen fungerar. Man vågar likt Gallilei ifrågasätta etablissemangets ”geocentriska” världsbild. När jag som huvudman i Hjärtlungfonden gjorde det fick jag sparken.

Dagligen kommer forskning som visar att den förhärskande medicinska världsbilden på punkt efter punkt är felaktig. Trots detta har vi en läkarkår som sitter fast i en ”medeltida” kunskapsvärld och fortsätter att skriva ut mediciner som sänker människors livsviktiga halt av kolesterol, bara i Sverige uppåt en miljon förskrivningar.

Ett århundrade av systematisk desinformation, påhittade sjukdomsdiagnoser och forskningsfusk har hindrat skolmedicinen från att kunna basera sin utövning på hur människans kropp verkligen fungerar. Den medicinska forskningen har på många områden stått stilla i snart hundra år och skolmedicinens företrädare vägrar att erkänna faktiska observationer. Det här har orsakat en världsomfattande pandemi av metabola sjukdomar som är på väg att haverera hela sjukvården i västvärlden. I min nya bok Den metabola pandemin redovisar jag de skrämmande observationerna.

Tyvärr kommer det att ta decennier för den skolmedicinska vetenskapen att gräva sig upp ur sitt medeltida mörker, för att kunna inta sin plats bland de stora vetenskaperna inom fysik och kemi. Till dess måste vi själva söka kunskap för att kunna sköta vår hälsa. Vi har bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa för att hjälpa till i detta kunskapssökande.

Lars Bern