Från vännen professor Lennart Bengtsson har jag fått följande reflexioner som jag finner ytterligt intressanta och då speciellt för alla er som kommit att oroas rörande de konsekvenser stigande antropogena utsläpp av växthusgasen koldioxid kan få på sikt, en oro som är medvetet uppiskad av en intensiv skrämselpropaganda från globalisternas MSM.

När ni läser och kommenterar detta skall ni tänka på att det handlar hela jorden och inte bara vårt lilla arktiska land, där förhållandena inte är typiska för resten av världen:

Efter att tidigare varit skeptisk till den förnybara energin och inte minst biomassa är det förvisso intressant att läsa de senaste rapporterna on tillväxten inom solenergin (t.ex. IEAs key renewable trends). IEA tillhör på alla sätt en av de mest framgångsrika och nyttiga internationella organisationerna. Under åren 2004-2015 har det skett en fenomenal ökning av den elalstrande solenergin från 2.6 TWh/år till 253TWh eller en årlig ökning med drygt 50%. Det intressanta enligt IEAs senaste rapport är att den snabba ökningen nu sker allmänt i de flesta länder. Fortfarande är dock det totala energibidraget bara drygt 1% men förstås väsentligt större inom den viktiga elen. Allt tyder på att den snabba utvecklingen fortsätter; den är småskalig och lokal och blir allt mer användbar eftersom olika former av ellagring ständigt förbättras. Med en antagen årlig ökning på 14% under åren 2020-2050 skulle en ökning med en faktor 50 erhållas vilket inte vore en omöjlighet baserat på den utveckling som pågår för tillfället.

Man kan därför inte utesluta att solelen kommer att fortsätta att snabbt utvecklas och därför kommer att blir den primära källan till elkraft mot mitten av seklet. Med en motsvarande utveckling av vindkraft samt bättre energihushållning kommer säkert oron för en allt för hög växthusgaskoncentration att lösas av sig självt utan att samhället skall behöva återgå till centralhushållning a la svenskt 1940-tal eller sovjetkommunismens regelverk.

Nackdelen med den glest fördelade förnybara energin kan när det gäller solenergin praktiskt lösas genom att använda befintliga tak på bostäder, fabriker och allmänna lokaler. Att producera så där 100 000 TWh/år kräver nämligen en sammanlagd yta på så 300 000 km2 vilket är av samma storleksordning som världens alla befintliga byggnadstak.

I länder med otillräckliga solförhållanden kan alternativa möjligheter utvecklas inklusive vindkraft, jordvärme och energi från biomassa. Vidare kan man utgå från att regionala elsystem kommer att byggas ut mer och mer ungefär som dagens elnät som förenar Skandinavien, Finland och de Baltiska länderna och därigenom bättre utnyttjas.

Det finns med andra ord mycket goda möjligheter för en kraftig utveckling av den förnybara energin och all anledning att se positivt på framtiden. Det kanske mest positiva är att en sådan utveckling i flera avseenden kan ske småskaligt vilket betyder att enskilda människors kreativitet och egenintresse kan utnyttjas fullt ut. Detta är betydligt bättre än alla politiska deklarationer a la Kyoto och Paris. När de ekonomiska och tekniska förutsättningarna föreligger kommer de stora förändringarna att infinna sig utan vare sig stora ord eller politiska aktivistmöten.

Lennart Bengtsson den 15 juli

 

Precis som jag tidigare skrivit om den kommande revolutionen inom transportsektorn, bort från förbränning av kolvätebränslen till ren eldrift, innebär utvecklingen inom solenergisektorn något väldigt positivt som vi alla kan glädjas åt. Den idag snabba tekniska utvecklingen inom såväl solenergin som tekniken för lagring av elenergi samverkar till att skapa ett överlägset system för miljövänlig energiproduktion och miljövänliga transporter. De två teknikområdena är beroende av varandra. Att allt detta drivs mer av naturliga marknadskrafter än av politiska styrmedel och planekonomi borgar för att övergången blir snabbare och smidigare än vi tidigare kunnat ana. Den politiskt styrda klimatpolitiken kommer att köras över av marknadens krafter och göra överstatliga styrmekanismer och avtal obsoleta.

Globalismen med sin New World Order kommer inte längre att kunna utnyttja människors oro för klimatet för att sätta tvångströja på mänskligheten som planerat.

Lars Bern